Informacje

PGE / autor: Fratria
PGE / autor: Fratria

Strata netto j.d. PGE w 2019 wyniosła 3,96 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 marca 2020, 21:15

  • 0
  • Powiększ tekst

Strata netto grupy PGE, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniosła w 2019 roku 3,96 mld zł wobec 1,5 mld zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Zysk EBITDA wzrósł do 7,1 mld zł

PGE szacowała w lutym, że jej zysk netto wyniósł 1,864 mld zł, ale w marcu poinformowała o odpisach. Skorygowany wynik netto wyniósł 2,1 mld zł, czyli 17 proc. więcej rdr.

Strata operacyjna grupy PGE wyniosła w 2019 r. 4,18 mld zł wobec 2,48 mld zł zysku rok wcześniej. Raportowany wynik EBITDA wyniósł ok. 7,1 mld zł i był 12 proc. wyższy rdr.

Przychody ze sprzedaży netto PGE wyniosły w 2019 roku 37,6 mld zł wobec prawie 26 mld zł rok wcześniej.

Produkcja energii elektrycznej w 2019 r. wyniosła 58,3 TWh i była o 12 proc. niższa niż w roku ubiegłym. Główny wpływ na poziom produkcji energii elektrycznej Grupy Kapitałowej PGE miała niższa produkcja w elektrowniach opalanych węglem brunatnym (spadek o 6,8 TWh) i elektrowniach opalanych węglem kamiennym (spadek o 1,8 TWh). To przede wszystkim efekt niższego obciążenia oraz dłuższego czasu postoju bloków w rezerwie głównie ze względu na wyższy import energii, wyższą produkcję energii elektrycznej z wiatru oraz niższe zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wyższa o 20 proc. w skali roku produkcja na farmach wiatrowych wynika z lepszej wietrzności w 2019 roku. Ponadto, wzrosło wytwarzanie energii z biomasy (o 13 proc.) oraz produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych (o 67 proc.).

Zielony kierunek jest możliwy do osiągnięcia przy uwzględnieniu konwencjonalnej podstawy, która umożliwi bilansowanie coraz większej liczby powstających źródeł odnawialnych oraz zapewni naszej gospodarce i społeczeństwu stabilne dostawy energii elektrycznej i ciepła – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W 2019 roku wolumen sprzedanego ciepła w Grupie Kapitałowej PGE wyniósł 50,3 PJ i był niższy o 0,8 PJ w porównaniu do 2018 roku, głównie ze względu na niższe zapotrzebowanie na ciepło spowodowane wyższymi średnimi temperaturami w 2019 roku.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 36,4 TWh i pozostał na niemal niezmienionym poziomie w porównaniu do 2018 roku.

Grupa PGE w 2019 roku zanotowała 3-procentowy wzrost sprzedaży energii elektrycznej. Część tego wzrostu wynika z realizacji przez PGE dostaw energii elektrycznej do klientów, których dotychczasowi sprzedawcy ogłosili upadłość. Dodatkowo brak aktywnego rynku sprzedażowego przełożył się na mniejszą migrację klientów pomiędzy przedsiębiorstwami obrotu.

Wyniki finansowe

W 2019 roku Grupa Kapitałowa PGE wypracowała raportowany wynik EBITDA na poziomie ok. 7,1 mld zł, o 12 proc. wyższy w stosunku do ubiegłego roku, głównie w wyniku dodatkowych uprawnień do emisji CO2 (EUA) o wartości 1,4 mld zł, przyznanych w I półroczu 2019 r.

Największy udział w wyniku Grupy za 2019 rok miały segmenty Energetyka Konwencjonalna i Dystrybucja, które wypracowały odpowiednio 40 proc. oraz 32 proc. wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej PGE. Ciepłownictwo odpowiada za 17 proc. EBITDA, segment Energetyki Odnawialnej za 7 proc. EBITDA, a segment Obrotu za 4 proc. EBITDA.

EBITDA segmentu Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 2,9 mld zł i była o 37 proc. wyższa w stosunku do wyniku ubiegłorocznego, co jest efektem głównie przyznanych uprawnień do emisji CO2 oraz wzrostu marży na sprzedaży energii elektrycznej. Segment Dystrybucji wypracował wynik EBITDA na poziomie 2,3 mld zł, o 6 proc. niższy niż w 2018 roku, głównie ze względu na wyższe koszty operacyjne. EBITDA segmentu Ciepłownictwa wzrosła o 39 proc. i osiągnęła poziom 1,2 mld zł, dzięki wyższym cenom sprzedaży energii elektrycznej zrealizowanym przez elektrociepłownie. Energetyka Odnawialna osiągnęła 517 mln zł EBITDA, czyli 12 proc. więcej niż w 2018 r., na co wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych. Wynik segmentu Obrotu był o 23 proc. wyższy w skali roku i wyniósł 280 mln zł.

Wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych przeprowadzonych przez PGE wskazały na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej w wysokości ok. 7,5 mld zł. Aktualizacja wartości dotyczy głównie Kompleksu Bełchatów oraz Kompleksu Turów. Równocześnie wystąpiły przesłanki do odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej w wysokości ok. 400 mln zł. Zdarzenia te miały charakter niegotówkowy i obniżyły wynik netto Grupy PGE za 2019 rok o ok. 5,8 mld zł. Wynik netto Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem odpisów wyniósł -3,9 mld zł. Zysk netto skorygowany o odpisy wyniósł 2,1 mld zł, czyli 17 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wyniki testów na utratę wartości wskazują, jak w efekcie zmian otoczenia biznesowego zmienia się sama energetyka i jaka jest skala wyzwań stojących przed Grupą PGE. Utrzymanie pozycji finansowej Grupy wymaga silnej dyscypliny kosztowej oraz koncentracji na projektach inwestycyjnych o najbardziej efektywnej stopie zwrotu – mówi Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Inwestycje w Grupie Kapitałowej PGE

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE wzrosły w 2019 r. o 2 proc. w stosunku rocznym i osiągnęły wartość 7 mld zł.

W 2019 r. do eksploatacji przekazane zostały nowe bloki konwencjonalne 5 i 6 w Elektrowni Opole. Zgodnie z aktualnym harmonogramem jeszcze w tym roku zakończona zostanie inwestycja w Turowie. Dzięki wysokim parametrom wytwarzania i  zdecydowanie niższej emisyjności w porównaniu do starszych jednostek, nowe bloki konwencjonalne funkcjonujące w podstawie zastąpią w systemie energetycznym mniej efektywne jednostki węglowe.

Finalizowane są prace na budowie lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 97 MW. Projekt, którego zakończenie planowane jest na II kwartał 2020 r., pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do 647 MW, umacniając Grupę na pozycji lidera rynku OZE.

Równolegle realizowany jest projekt rozwoju morskich farm wiatrowych. Plany Grupy PGE to osiągnięcie mocy 2,5 GW do 2030 roku. Rok 2019 to również rozpoczęcie realizacji Programu PV Grupy PGE, który zakłada wybudowanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5 GW do 2030 roku na gruntach własnych oraz terenach partnerów biznesowych Grupy. W 2019 roku została również podjęta decyzja inwestycyjna dotyczącą budowy nowych mocy gazowych w Elektrowni Dolna Odra. Dwa bloki gazowo-parowe o mocy 1400 MW zapewnią ciągłość dostaw w podstawie oraz będą stanowić wsparcie bilansujące dla planowanych morskich farm wiatrowych na Bałtyku i lądowych farm wiatrowych.

PAP, PAP Biznes, mw

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze