Informacje

Bank Pekao przejmuje Idea Bank / autor: Fratria
Bank Pekao przejmuje Idea Bank / autor: Fratria

Przymusowa restrukturyzacja: Bank Pekao przejmuje Idea Bank!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 grudnia 2020, 13:30

    Aktualizacja: 31 grudnia 2020, 13:59

  • 1
  • Powiększ tekst

Bank Pekao, w ramach wszczętej dziś przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji Idea Bank SA, przejmie 3 stycznia 2021 r. na mocy decyzji administracyjnej przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank SA z określonymi w decyzji wyłączeniami. Przejęcie, w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji, pozwoli ograniczyć negatywny wpływ upadłości Idea Banku na sektor bankowy. Dla Pekao przejęcie oznacza zwiększenie skali działalności i rozwój bazy klientów w segmentach mikrofirm i MŚP, strategicznych dla rozwoju banku. Struktura przejęcia w ramach przymusowej restrukturyzacji pozwala zminimalizować wpływ przejęcia na profil płynnościowy i kapitałowy Banku Pekao SA

Przejęcie przedsiębiorstwa i zobowiązań Idea Banku w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji zabezpieczy środki klientów, wspierając stabilność krajowego sektora bankowego. Alternatywny scenariusz upadłości Idea Banku bez zastosowania instrumentu przymusowej restrukturyzacji, mógłby wiązać się z dodatkowymi kosztami dla sektora bankowego w związku z wypłatą gwarantowanych środków klientów na poziomie nawet kilkunastu miliardów złotych i to w okresie, kiedy szczególnie istotne jest finansowanie odbudowy potencjału gospodarczego kraju w wymagającym otoczeniu COVID-19. Proces przymusowej restrukturyzacji zastosowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wobec Idea Banku SA prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r. Ustawa ta implementuje Dyrektywę Unii Europejskiej (UE) BRR z 2014 r. stanowiącą ramy prawne prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w UE. Dyrektywa BRR została wprowadzona w następstwie kryzysu finansowego z 2008 r. aby zapobiec niewypłacalności banków oraz minimalizować negatywne skutki dla depozytariuszy i sektora bankowego, a także w szerszym ujęciu koszty dla gospodarki i podatników.

Procedury przymusowej restrukturyzacji zgodnie z dyrektywą BRR były już stosowane w praktyce, ostatnio między innymi w Hiszpanii i Danii.

Wszystkie depozyty dotychczasowych klientów Idea Bank są bezpieczne

Zastosowanie w ramach przymusowej restrukturyzacji ustawowego instrumentu w postaci przejęcia przedsiębiorstwa i zobowiązań Idea Banku SA pozwala klientom w sposób ciągły korzystać z obsługi bankowej oraz zabezpiecza ich środki finansowe na dzień wszczęcia przymusowej restrukturyzacji. Jednocześnie, z dniem przejęcia, do Banku Pekao dołączą wszyscy pracownicy Idea Banku na zasadach określonych art. 231 Kodeksu Pracy.

Struktura transakcji pozwala z jednej strony zabezpieczyć pozycję kapitałową i płynnościową Banku Pekao, nie wpływając na potencjał dywidendowy banku, a z drugiej, dzięki wykorzystaniu efektów skali pozwala wygenerować wartość dla akcjonariuszy w formie synergii. W szczególności będziemy się skupiać na utrzymaniu dostępu do finansowania dla klientów biznesowych i udostępnieniu im oferty produktowej naszego Banku, umożliwiając dalszy rozwój ich biznesu. Przygotujemy też bardzo atrakcyjną ofertę powitalną dla klientów detalicznych Idea Bank, m.in. zaproponujemy konto osobiste wraz ze wszystkimi bankomatami w Polsce i na świecie na rok bez opłat oraz atrakcyjnie oprocentowane lokaty powitalne. Jednocześnie, dostępna będzie specjalna oferta kredytowa dla mikrofirm – powiedział Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao.

Wpływ na strategię i pozycję finansową Banku Pekao

Transakcja zwiększy skalę działalności Banku Pekao o ~14,4 mld zł aktywów (licząc na dzień 31 sierpnia 2020 r.), umacniając bank na drugiej pozycji w Polsce pod względem wielkości aktywów. Transakcja pozwoli dodatkowo na przyspieszenie wzrostu udziału Banku Pekao w segmentach mikrofirm i MŚP, dzięki przejęciu bazy klientów oraz doradców Idea Bank SA, w połączeniu z szeroką ofertą produktową Banku Pekao SA Kluczowymi elementami spodziewanych efektów synergii będzie optymalizacja kosztu finansowania, a także wykorzystanie efektów skali w zakresie optymalizacji operacyjnej przejętej działalności Idea Banku.

Warunki i struktura transakcji

Bank Pekao przejmie w dniu 3 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank z wyłączeniami w wyniku zastosowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny instrumentu przymusowej restrukturyzacji.

Na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Pekao przejmie określone prawa majątkowe i zobowiązania, na które składają się po stronie aktywów przede wszystkim:

• Płynne środki finansowe i obligacje Skarbu Państwa;

• Kredyty i pożyczki udzielone klientom;

• Instrumenty finansowe.

Po stronie zobowiązań, kluczową pozycję stanowią depozyty klientów.

Przejęte w ramach transakcji prawa majątkowe i zobowiązania pozwalają na kontynuację działalności bankowej Idea Banku. W celu ograniczenia ryzyk dla Banku Pekao związanych z dotychczasową działalnością Idea Banku, zgodnie z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wyłączone z przejęcia zostały określone prawa majątkowe i zobowiązania, które pozostaną w podmiocie w restrukturyzacji zarządzanym przez organ przymusowej restrukturyzacji – Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz powołanego na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego administratora.

Lista kluczowych wyłączeń praw majątkowych i zobowiązań Idea Banku wskazanych w decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego obejmuje m.in.:

  1. prawa majątkowe i zobowiązania związane z czynnościami faktycznymi, prawnymi lub czynami niedozwolonymi

  2. akcje oraz udziały w spółkach zależnych i stowarzyszonych z Idea Bank;

  3. obligacje korporacyjne wyemitowane przez GetBack

Transakcja zabezpieczy depozyty, które od dnia przejęcia stają się zobowiązaniami Banku Pekao wobec dotychczasowych klientów Idea Banku Zapłatą za pełnienie przez Bank Pekao funkcji gwaranta zgromadzonych depozytów jest przejęcie aktywów Idea Banku.

Jednocześnie w ramach transakcji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli Bankowi Pekao gwarancji pokrycia strat wynikających z potencjalnych ryzyk związanych z przejmowanymi prawami majątkowymi i zobowiązaniami.

Umowa Gwarancji pomiędzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a Bankiem Pekao będzie obowiązywać przez okres 8 lat i wejdzie w życie z dniem przejęcia.

Zapisy Umowy Gwarancji pozwalają Bankowi Pekao na przypisanie obniżonej wagi ryzyka przejętym ekspozycjom kredytowym oraz dodatkowo zabezpieczają straty niekredytowe, nieujęte w sprawozdaniach finansowych Idea Banku. Pozwoli to na istotne obniżenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego po stronie Banku Pekao w związku z przejęciem. Dzięki temu transakcja będzie miała minimalny wpływ na poziom kapitałów własnych Banku Pekao. Zachowa on silną pozycję płynnościową i kapitałową na poziomie znacząco przewyższającym wymogi regulacyjne.

Harmonogram

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w momencie doręczenia decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, Fundusz staje się podmiotem uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie Idea Banku jako organ przymusowej restrukturyzacji. Ponadto, na mocy decyzji, zostaje powołany administrator realizujący bieżące zarządzanie i nadzór nad restrukturyzowanym podmiotem. Bank Pekao przejmie przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank SA w dniu 3 stycznia 2021 r. Tego dnia wszyscy klienci oraz pracownicy Idea Banku staną się odpowiednio klientami i pracownikami Banku Pekao.

Wszystkie depozyty klientów Idea Banku zarówno osób indywidualnych, jak i firm - pozostają bezpieczne i zostaną w całości przeniesione do Banku Pekao Obsługa klientów będzie realizowana w sposób ciągły.

Oddziały Idea Banku będą kontynuowały swoją działalność. Klienci mogą nadal korzystać z kart i bankomatów banku oraz z infolinii. Nie zmieniają się numery kont, hasła i loginy do bankowości internetowej oraz mobilnej. Jednocześnie, wraz z przejęciem, klienci Idea Banku SA zyskają dostęp do szerokiej oferty produktów finansowych, w tym produktów dla klientów indywidualnych, mikrofirm i MŚP.

Pełna integracja operacyjna ze strukturami Banku Pekao SA spodziewana jest do końca IV kwartału 2021 roku.

Bank Pekao, mt

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze