Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com

Przy NCBR powstał nowy ośrodek badawczy z zakresu AI

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 maja 2021, 22:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyło nową spółkę IDEAS. Przedsięwzięcie ma na celu rozwój prac badawczo-rozwojowych w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii. To nowa przestrzeń do ścisłej współpracy doświadczonych badaczy i młodych naukowców oraz szansa dla Polski na wzrost gospodarczy oparty na najbardziej innowacyjnych technologiach

NCBR uczestniczy i chce uczestniczyć w projektach kluczowych dla polskiej gospodarki. Stworzenie silnego ośrodka badawczo-rozwojowego w tak innowacyjnej dziedzinie jaką jest sztuczna inteligencja to istotny krok na drodze do  odniesienia sukcesów naukowo-badawczych, a w konsekwencji gospodarczych i społecznych. Skupienie w jednej innowacyjnej firmie docelowo nawet ponad 200 pracowników naukowo-badawczych pozwoli na stworzenie w kilkuletniej perspektywie jednego z największych w Polsce centrów rozwoju sztucznej inteligencji. Będzie to także ważny ośrodek prac nad rozwiązaniami w zakresie Cyfrowej Ekonomii.- mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kluczem do efektywnego transferu innowacji związanych z przełomowymi technologiami takimi jak sztuczna inteligencja są innowatorzy, tzn. osoby, które z jednej strony rozumieją i współtworzą badania naukowe na światowym poziomie, a z drugiej strony umieją i chcą współpracować z przemysłem. Dla przykładu, podejrzewa się, że za stworzeniem Bitcoina, który zmienił całą ekonomię cyfrową, stoi tylko jedna osoba. W Polsce brakuje takich innowatorów, a prowadzone od lat inwestycje czy programy nie wydają się tutaj pomagać, bo nie adresują sedna tego problemu jakim jest kształcenie „oburęcznych” badaczy, którzy umieją wypełniać lukę między badaniami podstawowymi i stosowanymi. Właśnie kształcenie naukowców tego typu było jedną z głównych przesłanek do powołania przy NCBR centrum badawczego, dedykowanego sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej – IDEAS – mówi dr hab., prof. UW Piotr Sankowski – prezes IDEAS i członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Szansa na udział w światowych trendach

Problematyka związana z tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji staje się obecnie dla Polski istotnym elementem rozwoju państwa, gospodarki i społeczeństwa. Nowoczesne metody sztucznej inteligencji tworzą perspektywę przełomowych zastosowań m.in. w przemyśle, medycynie, administracji i finansach. A wspierane przez sztuczną inteligencje cyfrowe technologie mogą okazać się kluczowe w wychodzeniu polskiej gospodarki z kryzysu spowodowanego pandemią. Z przygotowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju analiz wynika, że Polska nie w pełni nadąża za światowymi trendami rozwoju AI, a wsparcie Centrum realizowane wyłącznie w postaci finansowania odpowiednich programów B+R może okazać się niewystarczające dla zapewnienia szybkiej zmiany tego stanu rzeczy.

Zebrane przez NCBR doświadczenia oraz rosnący potencjał Centrum umożliwiło przyjęcie nowej strategii aktywnego uczestnictwa w działaniach B+R, która nie tylko zakłada ich finansowanie. W ramach tej strategii Centrum rozszerzyło ekosystem innowacji NBCR poprzez powołanie spółki zależnej IDEAS NCBR Sp. z o.o.

Czym jest IDEAS?

Celem głównym powołania IDEAS (Intelligent Digital Economy AlgorithmS) NCBR jest zwiększenie potencjału B+R+I w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii, a także zwiększenie kompetencji kadr B+R, zwiększenie liczby prac B+R oraz intensyfikacja współpracy biznesu z jednostkami naukowymi.

Utworzenie IDEAS NCBR pozwoli na  skupienie w jednym miejscu potencjału kadrowego, zapewnienie naukowcom i praktykom możliwości codziennych bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń a także w wieloletniej perspektywie kumulację wiedzy i kompetencji w jednej organizacji. Uzyskanie takich jest niemożliwe do osiągnięcia w ramach programów, w których trudno uniknąć rozproszenia zadań zarówno w sensie tematycznym jak też organizacyjnym i geograficznym.

Organizacja Przedsięwzięcia

Spółką kieruje trzyosobowy Zarząd (Prezes i dwóch Wiceprezesów), zatrudniony w drodze otwartego konkursu. Działalność Zarządu będzie wspierana docelowo przez Radę Nadzorczą oraz organ doradczy - Radę Naukową. W ramach spółki sukcesywnie powoływane będą ok. 20-osobowe zespoły badawcze kierowane przez uznanych naukowców o wysokim autorytecie naukowym w dziedzinie AI i cyfrowej ekonomii złożone zarówno z doświadczonych badaczy na stanowiskach Senior Researcher, stażystów odbywających staże post doktorskie tzw. Post Doc a także młodych naukowców i doktorantów.

Zespoły badawcze będą tworzone na okres realizacji projektu, stażu, napisania i obrony doktoratu itp. – naturalna w takim modelu rotacja kadr efektywnie rozszerzy wpływ nowoutworzonego podmiotu na  różne ośrodki naukowo-badawcze na obszarze całego kraju. Dobrze wykształceni innowatorzy znajdą zatrudnienie zarówno w innych podmiotach badawczych jak i przemysłowych. Proces kształcenia młodej kadry naukowców będzie silnie związany z budowaniem efektywnych, obustronnie korzystnych mechanizmów współpracy nauki z biznesem. Zadaniem IDEAS NCBR będzie stworzenie konkurencyjnych warunków pracy dla tych młodych badaczy. Ważnym obszarem aktywności spółki będzie komercjalizacja wyników realizowanych projektów w atrakcyjny sposób, tzn. przez współtworzenie spółek spin-off.

Tematy badawcze podejmowane w ramach grup powinny dotyczyć rozwijania technologii, które mają potencjał stać się kluczowymi za 3-5 lat, a nie metod będących już teraz w użyciu. Przewiduje się, że w nowej spółce 20% grup badawczych będzie się zajmować badaniami podstawowymi.

Planowana agenda badawcza w obszarze AI i Ekonomii Cyfrowej obejmie m.in. Inteligentne zdrowie, Inteligentne algorytmy ekonomiczne, Uczenie maszynowe w grafice komputerowej, Uczenie maszynowe w robotyce, Uczenie maszynowe w rozszerzonej rzeczywistości, Solidną i wyjaśnialną sztuczną inteligencję, Badania podstawowe w dziedzinie uczenia maszynowego, cyfrowych walut i inteligentnych kontraktów.

Czytaj też: Sarnowski: Robotyzacja polskich firm lekarstwem na braki kadrowe

Mat.Pras./KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze