Opinie

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Stwórzmy Polski Uniwersytet Ekonomiczny im. Władysława Grabskiego

Eryk Łon

Eryk Łon

prof. nadzw katedry Finansów Publicznych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz członek Rady Polityki Pieniężnej

  • Opublikowano: 22 listopada 2019, 08:21

  • 5
  • Powiększ tekst

Warto docenić mniejsze polskie miasta

Były wieloletni redaktor naczelny „Naszego Rynku Kapitałowego” Paweł Orkisz w jednej ze swoich wypowiedzi na prowadzonym przez siebie blogu internetowym wyraził przekonanie, że na świecie toczy się III wojna światowa i że jest to wojna ekonomiczna. Obserwując rzeczywistość podzielam ten pogląd. Co więcej we Francji utworzona została niegdyś „Szkoła Wojny Ekonomicznej”. Szkoła ta kształci studentów w przekonaniu, iż nie tylko „kapitał ma narodowość”, lecz także że „przedsiębiorstwo ma narodowość”.

Myślę, że można by stworzyć podobną szkołę w Polsce. Uważam, że warto docenić mniejsze miasta. Z tego powodu uważam, że warto stworzyć Polski Uniwersytet Ekonomiczny im. Władysława Grabskiego w Łowiczu. Łowicz to moje rodzinne miasto i zdecydowanie warto pomyśleć o kolejnych pomysłach mających na celu rozwój Łowcza.

Mniejsze polskie miejscowości kuźnią polskiego patriotyzmu

Myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie w mniejszych miejscowościach patriotyzm jest silniej zakorzeniony niż w dużych miastach, zwłaszcza tych największych, w których to coraz bardziej modny staje się kosmopolityzm. Jest to zjawisko niebezpieczne. Prowadzić może ono nawet do internacjonalizmu tzn. do takiego wyzbycia się z uczuć narodowych, które wręcz prowadzi do preferowania tego co zagraniczne i lekceważenia tego co własne. W tym kontekście mówi się wręcz o ojkofobii tzn. niechęci do tego co rodzime. Warto przypomnieć, że prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński powiedział, iż przez całe życie starał się ostrzegać przed ułudą internacjonalizmu. Aby więc w tym świecie dzisiejszym tu i teraz postawić na poszerzanie postaw patriotycznych warto skierować swoje nadzieje w kierunku ośrodków mniejszych miast, które odegrały w polskiej historii ważną rolę i których mieszkańcy przywiązani są do polskiej tradycji i kultury.

Co ciekawe w Łowiczu istnieje już Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w ramach którego funkcjonują: IV Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 4 oraz Szkoła Branżowa I stopnia nr 4. Biorąc to pod uwagę utworzenie Polskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Władysława Grabskiego w Łowiczu byłoby czymś naturalnym, byłoby kolejnym krokiem na drodze rozwoju Łowicza. Dzięki temu Łowicz wniósłby swój ogromny wkład do rozwoju polskiej myśli ekonomicznej.

Struktura organizacyjna proponowanego uniwersytetu ekonomicznego

Oczywiście należy dokładnie przemyśleć strukturę organizacyjną proponowanego Polskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Władysława Grabskiego w Łowiczu. Chciałbym zaproponować 5 przykładowych wydziałów, które mogłyby wchodzić w skład wspomnianego uniwersytetu ekonomicznego.

Wydział Rodziny i Polityki Prorodzinnej

Po pierwsze byłby to Wydział Rodziny i Polityki Prorodzinnej. Powołanie tego wydziału wynika z przekonania, że rodzina jest podstawą rozwoju narodu, że jak to mawiał prymas Stefan Wyszyński naród jest „rodziną rodzin”. W ramach tego wydziału mogłyby być prowadzone różnego typu prace badawcze nad kondycją polskiej rodziny, nad uwarunkowaniami demograficznymi rozwoju Polski. Jest to o tyle ważne, że we wspomnianej wojnie ekonomicznej dużo do powiedzenia mogą mieć te kraje, których potencjał demograficzny ulegać będzie poprawie. Jednym z elementów mogących sprzyjać rozwojowi polskiego narodu i rozwojowi rodzin wchodzących w jego skład powinna być ciągle udoskonalana polityka prorodzinna.

Wydział Państwowych Funduszy Majątkowych

Po drugie byłby to Wydział Państwowych Funduszy Majątkowych. We współczesnym świecie w różnych krajach tworzone są fundusze majątkowe znajdujące się pod kontrolą państwa. Co ciekawe największe z tych funduszy funkcjonują w krajach wschodzących, np. w Azji. Ten przykład pokazuje, że tworzenie funduszy majątkowych ma ogromne znaczenie w budowaniu siły gospodarczej kraju, szczególnie tego, który zamierza doganiać w poziomie dobrobytu kraje najbogatsze. Warto jednak zauważyć, że fundusze majątkowe tworzone są stopniowo także w krajach dojrzałych. Z tego punktu widzenia w ramach prac tego wydziału warto dokładnie analizować sposób funkcjonowania funduszy majątkowych, dokonywać ich porównania a w konsekwencji wyciągać wnioski dla Polski. Przykładowo dzięki temu mogłyby powstać jeszcze inne fundusze obok np. dotychczas istniejącego Polskiego Funduszu Rozwoju a absolwenci Polskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Władysława Grabskiego w Łowiczu mogliby znaleźć tam pracę.

Wydział Pieniądza i Polityki Pieniężnej

Po trzecie byłby to Wydział Pieniądza i Polityki Pieniężnej. Wydział ten ma ogromne znaczenie, gdyż we współczesnym świecie praktycznie wszyscy posługujemy się pieniądzem. Warto zauważyć, że obok pieniądza bezgotówkowego wciąż jednak funkcjonuje pieniądz gotówkowy. Ma to ogromne znaczenie. Pieniądz gotówkowy daje bowiem pewne poczucie wolności obywateli. Oczywiście w różnych krajach przywiązanie do obrotu gotówkowego jest różne. Nadal jednak gotówka ma swoje znaczenie.

Ponadto w ramach tego wydziału należy dokonywać analiz funkcjonowania sektora bankowego, w tym także bankowości centralnej. Myślę, że szczególnie warto nakierowywać uwagę na nowatorskie metody prowadzenia polityki pieniężnej. W sposób szczególny potrzebne byłyby badania na temat zaangażowania banku centralnego na rynku kapitałowym, w tym na rynku obligacji korporacyjnych oraz na rynku akcji. Warto badać metody zarządzania rezerwami walutowymi w różnych krajach, zwłaszcza, że w niektórych bankach centralnych poziom tych rezerw jest ogromny. Warto zauważyć, że w Czechach w ostatnich latach bardzo istotnie zwiększyła się relacja rezerw walutowych do PKB. Myślę, że Polska mogłaby podjąć rywalizację z Czechami w tym względzie. Potrzebne są odpowiednie kadry, które w przyszłości będą pracować w Narodowym Banku Polskim. Absolwenci właśnie z tego wydziału mogliby w NBP znaleźć zatrudnienie.

Wdział Analizy Funkcjonowania Korporacji Międzynarodowych

Po czwarte byłby to Wdział Analizy Funkcjonowania Korporacji Międzynarodowych. Generalnie przez korporacje można w uproszczeniu rozumieć w naukach ekonomicznych po prostu spółki akcyjne. Szczególną wagę w kontekście wojny ekonomicznej warto zwrócić na analizę sposobu funkcjonowania korporacji międzynarodowych działających w szeregu różnych krajach mających jednak oczywiście swoje centrum decyzyjne w jednym z krajów. Warto zauważyć, że mamy tutaj do czynienia ze swoistym połączeniem tego co narodowe z tym co międzynarodowe. Z jednej strony korporacja międzynarodowa działa w szeregu różnych krajach na różnych kontynentach. Z drugiej strony ma jednak swoją centralę i z tego powodu można powiedzieć, że także i ona ma swoistą narodowość. Kiedy tworzy się różnego typu rankingi największych korporacji, czyli spółek akcyjnych na świecie to generalnie można przypisać każdej z tych korporacji miejsce kierownicze, swoiste centrum decyzyjne, które związane jest z konkretnym krajem.

Uważam, że wspomniany wydział miałby wielkie znaczenie dlatego, że coraz bardziej utrwala się przekonanie, że siła korporacji rośnie i dlatego państwo narodowe chcąc przetrwać musi bardzo dobrze poznać sposób funkcjonowania korporacji. W sposób zaś szczególny musi dowiedzieć się o tym co korporacje starają się ukryć, gdyż cenią dyskrecję. Nawet jednak na podstawie oficjalnych danych można prowadzić ambitne i wartościowe badania naukowe poświęcone funkcjonowaniu korporacji międzynarodowych.

Wydział Badań Nad Strukturą Własnościową Gospodarek Narodowych

Ostatnim wydziałem byłby Wydział Badań Nad Strukturą Własnościową Gospodarek Narodowych. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP), na którym pracuję była niegdyś Katedra Badań Nad Gospodarką Narodową. Funkcjonowała ona w strukturze UEP jeszcze kilka lat temu. Ten przykład pokazuje, że pojęcie gospodarki narodowej jest stosowane w ekonomii.

Prof. Stanisław Grabski uważał, iż gospodarka narodowa to po prostu gospodarka danego kraju. Warto dodatkowo zwrócić uwagę na to, iż ogromnie istotnym elementem badań w ramach tego wydziału byłoby pogłębianie wiedzy o strukturze własnościowej poszczególnych gałęzi polskiej gospodarki, szczególnie przemysłu i handlu. Jest to potrzebne dlatego, że wiedza o owej strukturze powinna być bardziej powszechna i dostępna ogółowi Polaków. Warto ponadto zwrócić uwagę na to, że występuje swoisty głód informacji o strukturze własnościowej spółek akcyjnych w poszczególnych krajach. Przykładowo jeszcze kilkanaście lat temu na stronie internetowej Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych można było znaleźć szczegółowe dane odnoszące się do struktury własnościowej spółek giełdowych w poszczególnych krajach Europy. Z tego powodu można było np. zorientować się jakie następują przemiany w strukturze własnościowej gospodarek poszczególnych krajów w Europie na przestrzeni funkcjonowania strefy euro. Fakt zaniechania publikacji tego typu danych oznacza, że powinniśmy sami bez oglądania się na instytucje międzynarodowe tego typu dane gromadzić a następnie rozpowszechniać. Należy też co bardzo ważne badać jakie są konsekwencje wzrostu udziału sektora banków o polskim kapitale dla naszej gospodarki. Myślę więc, że wydział ten ma ogromne znaczenie nie tylko statystyczne, lecz także i analityczne, badawcze.

Łowicz dobrym przykładem dla innych mniejszych polskich miast

Podsumowując uważam, że Łowicz stoi przed wielką szansą stania się jednym z czołowych ośrodków polskiej myśli ekonomicznej nakierowanej na propagowanie idei patriotyzmu gospodarczego. To właśnie bowiem o ów patriotyzm gospodarczy chodzi. Myślę, że koncepcja utworzenia Polskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Władysława Grabskiego w Łowiczu powinna być bardzo gruntownie przemyślana i jak najszybciej wdrożona w życie. Sądzę, że byłoby to docenieniem mniejszych ośrodków, które mając w sobie ogromny ładunek pamięci o wielowiekowej historii mogą stać się ośrodkami budowy mentalnych podstaw tworzenia przyszłej kadry naukowej, której sposób rozumowania będzie związany z patriotycznym sposobem myślenia o zagadnieniach gospodarczych w naszym kraju.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze