Informacje

Prezydent Andrzej Duda / autor: fotoserwis PAP
Prezydent Andrzej Duda / autor: fotoserwis PAP

Prezydent podpisał ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 grudnia 2021, 19:40

  • Powiększ tekst

Prezydent podpisał ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym, wprowadzającą m.in. dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku 12-36 miesięcy oraz dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu i u dziennego opiekuna, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Maksymalna łączna kwota świadczeń w ramach kapitału nie może przekroczyć 12 tys. zł na dziecko

Celem ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym jest wsparcie rodzin z dziećmi, przede wszystkim poprzez wprowadzenie dwóch nowych świadczeń: rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna - czytamy w komunikacie.

Celem kapitału opiekuńczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Kapitał opiekuńczy przysługuje na dziecko w wieku 12-36 miesięcy w wysokości do 12 tys. zł na dziecko. Przysługująca kwota świadczenia będzie wypłacana co do zasady między 12. a 36. miesiącem życia dziecka, w wysokości 500 zł lub 1 tys. zł miesięcznie na dziecko, podano także.

Ustawa zakłada, że rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzinę dochód oraz że świadczenie to będzie nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ustalenie prawa do kapitału następuje na wniosek złożony do ZUS. Postępowanie będzie w całości prowadzone elektronicznie. Wniosek i załączniki do wniosku składane będą wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

  • profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS;

-systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUS;

  • systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Osobie, która nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, Zakład zakłada ten profil.

Ustalenie prawa do kapitału następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, a  wypłata następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna zostało przewidziane w zmianach wprowadzanych do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie przysługiwało - na wniosek - rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, podano także.

Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie przeznaczane na pokrycie opłaty za pobyt. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna z uwzględnieniem przyznanych zniżek.

Dofinansowanie będzie przysługiwać w wysokości 400 zł miesięcznie (ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców) i będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Ustawa ma, co do zasady, wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie 1 kwietnia 2022 r. (przepisy regulujące dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna).

Czytaj też: Rząd znosi akcyzę na energię elektryczną i obniża na paliwa!

isbnews.pl/mt

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych