Informacje

PZU / autor: fot. Fratria
PZU / autor: fot. Fratria

Grupa PZU rozwija swój biznes i notuje historyczne wyniki w roku 2021

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 marca 2022, 07:28

  • 2
  • Powiększ tekst

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,336 mld zł, co jest wynikiem najwyższym od 12 lat. W roku 2021 Grupa PZU zwiększyła też przypis składki brutto do 25,1 mld zł, najwyższej wartości w swojej historii. Mocno wzrosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Zwrot na kapitale w ubiegłym roku na poziomie 18,6% stawia PZU wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie.

  • Mamy za sobą bardzo dobry rok dynamicznego rozwoju. Wypracowaliśmy zysk netto najwyższy od czasu debiutu PZU SA na warszawskiej giełdzie w 2010 r. Jest on o trzy czwarte wyższy niż rok wcześniej. W czwartym kwartale zysk przekroczył 900 mln zł, a uśredniony kwartalny wynik w 2021 r. był wyższy o 26% od średniej z ostatnich 5 lat. Zwrot na kapitale osiągnięty zarówno w ostatnim kwartale, jak i w całym 2021 r. przekroczył nasze cele strategiczne – wskazuje dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. - Fundament pod te wyniki położyliśmy rozwijając przede wszystkim nasz podstawowy biznes, czego dowodem jest rekordowy przypis składki, która wzrosła rok do roku o 1,2 mld zł, przy zachowaniu znakomitej rentowności w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych. Grupa PZU wyraźnie potwierdziła, że ani otoczenie charakteryzujące się sporą niepewnością i wieloma czynnikami ryzyka, ani posiadanie największych już udziałów w rynku nie są dla niej przeszkodą w stałym, systematycznym wzroście biznesu oraz generowaniu ponadprzeciętnych korzyści dla akcjonariuszy i dostarczaniu klientom atrakcyjnej oferty i najlepszej obsługi – dodaje prezes PZU.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreśla, że kolejne historycznie dobre wyniki PZU to efekt sprawnego zarządzania spółką i zmiany podejścia do budowania kapitału narodowego. Dzisiaj widzimy, że polityka realizowana w latach 2007 -2014, skupiająca się na wyprzedaży majątku, była błędna. Najwyższy zysk PZU od 12 lat jednoznacznie potwierdza, że zmiana kierunku była konieczna. Dzisiaj to jeden z najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie.

Zysk netto Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej w roku 2021 wzrósł o 74,5% rok do roku do 3,336 mld zł, co implikuje ROE na poziomie 18,6% - 1,2 p.p. powyżej celu strategicznego i 7,7 p.p. powyżej poziomu z roku 2020. Przypis składki brutto zwiększył się do 25,1 mld zł, rosnąc o 5,1% r/r. Historycznie wysoka była również sprzedaż ubezpieczeń w samym IV kw. 2021 r., która wyniosła 6,8 mld zł (+3,9% r/r). Od czasu wejścia PZU na GPW ubezpieczyciel zwiększył roczną wartość sprzedaży ubezpieczeń o ponad 10 mld zł. Grupa PZU osiągnęła również dobry wynik w działalności inwestycyjnej. Zwrot na portfelu głównym przekroczył stopę wolną od ryzyka o 4,1 p.p. w IV kw. 2021 r. i o 4,8 p.p. w całym ub.r. Wsparciem dobrych rezultatów osiągniętych z działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej była rosnąca kontrybucja działalności bankowej do wyniku netto Grupy PZU. Wyniosła ona 604 mln zł wobec 1,2 mld zł straty (łącznie z odpisami utraty wartości firmy Alior Bank i Bank Pekao) w roku 2020. Stało się to m.in. dzięki poprawie perspektyw działalności kredytowej i pozytywnym efektom budowania synergii między filarami ubezpieczeniowym i bankowym w Grupie PZU.

W listopadzie 2021 r. agencja S&P Global Ratings podtrzymała dla Grupy PZU ocenę ratingową na poziomie A- z perspektywą stabilną - jedną z najwyższych ocen w polskim sektorze finansowym.

  • Wskaźnik wypłacalności Solvency II dla Grupy PZU znacznie przekracza europejską średnią dla ubezpieczycieli oraz nasze ambicje strategiczne. Jesteśmy dobrze przygotowani na ewentualne turbulencje na rynku. Mamy zdywersyfikowany i bezpieczny portfel inwestycji, niską ekspozycję na akcje, zamkniętą pozycję walutową. Duże bezpieczeństwo prowadzonej działalności, potencjał kapitałowy i wypracowany w minionym roku wysoki wynik tworzą solidną bazę do kontynuacji wypłaty dywidend – mówi Beata Kozłowska-Chyła. W 2021 r. do akcjonariuszy PZU trafiły z tytułu dywidendy ponad 3 mld zł, co było najwyższą wartością wypłaconą wśród spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Całkowita stopa zwrotu z akcji PZU w 2021 r. wyniosła 20,1%, czyli o ponad 3 p.p. powyżej głównego indeksu dochodowego WIG20 TR.

Historyczna wielkość sprzedaży

Składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce w IV kw. wyniosła 4,1 mld zł, rosnąc o 6,3% rok do roku. W całym roku 2021 zwiększyła się o 7,1% - do 14,09 mld zł. Mocne wzrosty nastąpiły zwłaszcza w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych: w segmencie ubezpieczeń masowych o 15,1% (z 3,48 mld zł w 2020 r. do 4,01 mld zł w 2021 r.) oraz w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych o 13,6% (z 1,62 mld zł w 2020 r. do 1,84 mld zł w 2021 r.). Na uwagę zasługuje utrzymanie bardzo dobrej rentowności ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych.

  • W IV kw. najmocniejsze wzrosty zanotowaliśmy w segmencie pozakomunikacyjnych ubezpieczeń masowych, gdzie składka wzrosła o 30,7% r/r, głównie za sprawą większej sprzedaży ubezpieczeń mieszkań, małych i średnich przedsiębiorstw, upraw rolnych, a także ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami Grupy PZU. Wskaźnik mieszany COR ubezpieczeń majątkowych w IV kw. 2021 r. pozostał na korzystnym, niskim poziomie 87,7% wobec 87,6% rok wcześniej. W całym roku 2021 COR wyniósł 89,1% wobec 88,4% w 2020 r. – mówi Tomasz Kulik, członek zarządu PZU i dyrektor finansowy.

W warunkach dużej presji cenowej i niesłabnącej rywalizacji o klienta, składka w ubezpieczeniach komunikacyjnych w IV kw. 2021 r. wzrosła o 2,5% r/r. W grudniu ubiegłego roku trend spadku cen na tym rynku został zatrzymany, lecz w całym IV kw. średnie ceny były niższe niż we wcześniejszych kwartałach.

Pomimo utrzymującego się negatywnego wpływu skutków pandemii, składka w ubezpieczeniach na życie pozostała w 2021 r. stabilna (ponad 7 mld zł w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych oraz 1,75 mld zł w ubezpieczeniach indywidualnych). W IV kw. 2021 roku decydujący wpływ na zmniejszenie się szkodowości w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. miał spadek liczby zgonów (-12,2 p.p.).

  • Dostrzegamy wzrost świadomości ubezpieczeniowej Polaków. Doświadczenie pandemii wzmocniło generalny trend coraz większego zainteresowania zdrowiem, w tym profilaktyką i odpowiednim trybem życia. Dostosowanie oferty do zmieniających się wymagań klientów w zauważalny sposób przekłada się na wyniki PZU Życie – tak w ubezpieczeniach indywidualnych, jak grupowych i indywidualnie kontynuowanych, gdzie sprzedaż przekroczyła 7 mld zł. W tym segmencie marża w IV kw. 2021 r. wyniosła 7,4% i była wyższa o 5,5 p.p. r/r. W ubezpieczeniach indywidualnych marża wyniosła 19,2% i była wyższa o 6,5 p.p. r/r. – mówi Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Wysoka dynamika przychodów w obszarze zdrowia, które w 2021 r. wzrosły o 24,7% r/r do 1,18 mld zł, to efekt rosnącego portfela ubezpieczeń zdrowotnych, który zanotował rekordowe wyniki pod względem pozyskanej składki, zwłaszcza w zakresie umów ambulatoryjnych oraz dodatków do ubezpieczeń kontynuowanych. Na koniec IV kw. 2021 r. PZU Życie posiadał w portfelu 2,5 mln aktywnych umów zdrowotnych, a łącznie we wszystkich spółkach Grupy było ponad 3 mln umów. Rosną też przychody placówek własnych PZU Zdrowie.

Strategiczne przyspieszenie

Rok temu Grupa PZU ogłosiła nową strategię na lata 2021-2024 „Potencjał i wzrost”. W krótkim czasie, dzięki zaangażowaniu zarządów, wszystkich biur, pracowników każdego szczebla oraz sieci sprzedaży i współpracujących partnerów, skutecznie wdrożono wiele z zapowiedzianych działań w kluczowych obszarach.

  • Rozwinęliśmy ofertę i mocno zwiększyliśmy sprzedaż ubezpieczeń w kanale bankowym oraz poprzez partnerstwa zewnętrzne. Chcemy wykorzystać jak najpełniej przewagi konkurencyjne, jakie zapewnia nam różnorodność spółek wchodzących w skład Grupy PZU, segmentów ich działalności i profilów biznesowych. Z dużą konsekwencją i widocznymi efektami budujemy synergie w ramach Grupy, zwłaszcza w obszarze bancassurance i assurbankingu we współpracy z Bankiem Pekao i Alior Bankiem - mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Składka przypisana brutto pozyskana we współpracy z bankami z Grupy PZU wyniosła w 2021 r. ponad 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o 75,6% r/r. W tym sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Banku Pekao i Alior Banku osiągnęła poziom ponad 720 mln zł, a ochronnych ubezpieczeń na życie ponad 270 mln zł. Ubezpieczenia PZU są obecne we wszystkich istotnych liniach produktowych banków Pekao i Alior, rośnie też oferta produktów bankowych dostępnych w sieci dystrybucyjnej ubezpieczyciela. Suma kredytów i depozytów pozyskanych dla Banku Pekao przez PZU przekroczyła na koniec grudnia ub.r. 939 mln zł. We współpracy ze wszystkimi bankami największy polski ubezpieczyciel pozyskał w 2021 r. ponad 1,9 mld zł składki (+21,6% r/r). PZU sukcesywnie rozwija też partnerstwa strategiczne, m.in. z dostawcami energii, platformami e-commerce, usługodawcami internetowymi, przewoźnikami, otwierając nowe kanały sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i docierając do nowych grup klientów.

Intensywnie rozwija się filar inwestycyjny, będący kolejnym obszarem strategicznym. Na koniec 2021 r. aktywa pod zarządzaniem Grupy PZU (TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI) wzrosły do 35,1 mld zł (+6,6% r/r). W tym TFI PZU odnotowało wzrost aktywów klientów zewnętrznych o 9,1% r/r i znalazło się w czołówce towarzystw pod względem największej sprzedaży w minionym roku. TFI PZU zbudowało szczególnie mocną pozycję na rynku PPK - aktywa te wzrosły 3,5-krotnie do 1,4 mld zł, a liczba firm, które wybrały towarzystwo do zarządzania ich programami, przekroczyła 100 tys.

W 2021 r. Grupa PZU rozpoczęła wdrożenie nowych rozwiązań w ramach budowy ekosystemów produktowo-usługowych, np. benefitowego, zdrowotnego czy dla kierowców. Zgodnie z założeniami strategii, mają one uczynić z Grupy PZU dostawcę całościowych rozwiązań, które pomogą klientom ochronić i pomnażać ich majątek, należycie zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe własne i bliskich, płynnie dostosować swój biznes do działania w sposób zrównoważony, a także zbudować angażujące i efektywne biznesowo relacje z pracownikami. W minionym roku Grupa PZU uruchomiła m.in. platformę PZU Benefity, wprowadziła abonamenty sportowo-rekreacyjne PZU Sport, nową, elastyczną ofertę indywidualnych ubezpieczeń na życie opartą na modelu grup otwartych, abonamentowe i przedpłacone pakiety medyczne i profilaktyczne PZU Zdrowie dla klientów indywidualnych, pierwsze na rynku ubezpieczenie od ryzyka biznesowego dla franczyzobiorców, rozbudowała ofertę inPZU o nowe fundusze indeksowe, wdrożyła nowatorski program Ryzyko PRO dla klientów z sektora przemysłowego lub kompleksowy system zarządzania flotami pojazdów iFlota. Udostępniła też klientom płatności abonamentowe za szereg ubezpieczeń majątkowych, kreując nowy standard na rynku.

  • W 2021 r. po raz pierwszy tak wyraźnie zaznaczyliśmy też nasze ambicje w obszarze odpowiedzialności klimatycznej, przyjmując rolę partnera zielonej transformacji energetycznej polskiej gospodarki, który wdraża najlepsze praktyki oraz inspiruje do podobnych działań innych. Bardzo konsekwentnie zmniejszamy nasz ślad węglowy, ograniczając emisje własne oraz rekompensując te, których nie da się już zredukować. Wprowadziliśmy unikatowe na rynku ubezpieczenia dla właścicieli instalacji OZE, zarówno indywidualnych, jak korporacyjnych, by odpowiedzieć na ich praktyczne potrzeby oraz wspierać rozwój sektora odnawialnej energii. Zaangażowaliśmy w inwestycje wspierające transformację energetyczną 450 mln zł, w tym 150 mln zł w finansowanie budowy lub rozbudowy lądowych farm wiatrowych – wskazuje prezes PZU.

Szerokie wdrożenie czynników ESG i wkomponowanie ich w całą działalność i kulturę korporacyjną Grupy PZU jest dostrzegane i doceniane. W lutym 2022 r. PZU SA otrzymał rating ryzyka ESG od wiodącej agencji Sustainalytics. Oceniła ona, że ryzyko doświadczenia przez PZU istotnych negatywnych skutków finansowych spowodowanych czynnikami ESG jest niskie.

Grupa PZU gotowa na nowe wyzwania

  • Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym wypracowanym w 2021 r. wkroczyliśmy w nowy rok z siłą kapitałową, która pozwala Grupie PZU skutecznie stawić czoło kolejnym, trudnym wyzwaniom, w pierwszej kolejności wielokierunkowym implikacjom gospodarczym wojny między Rosją i Ukrainą. Co ważne, ten potencjał daje nam również możliwość istotnego włączenia się w ogólnonarodową pomoc dla ukraińskich uchodźców, którzy w naszym kraju szukają schronienia. To nasz obowiązek jako firmy zaangażowanej społecznie, a przy tym od wielu lat obecnej na Ukrainie – wskazuje Beata Kozłowska-Chyła.

Grupa PZU prowadzi działalność na Ukrainie od roku 2005 poprzez grupę PZU Ukraina, którą tworzą spółka ubezpieczeń majątkowych PZU Ukraina (ПЗУ Україна), spółka PZU Ukraina ubezpieczenia na życie (ПЗУ Україна страхування життя) oraz spółka assistance. W 2021 składki ubezpieczeniowe zebrane na Ukrainie stanowiły 1,3% całego przypisu składki Grupy PZU. Spółki zależne na Ukrainie w chwili wybuchu wojny zatrudniały ok. 800 osób i miały 103 placówki.

Od początku rosyjskiej agresji Grupa PZU aktywnie działa na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Organizuje zbiórki darów i pieniędzy, a także transporty rzeczy potrzebnych uchodźcom – koców, materacy, pościeli, powerbanków - do punktów recepcyjnych w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej, wysyła też materiały medyczne dla ukraińskich szpitali. PZU oferuje także 30-dniowe OC komunikacyjne dla uchodźców przybywających do Polski autami na ukraińskich numerach, finansując im koszt składek, a także zapewnia im dostęp do bezpłatnej opieki medycznej w placówkach PZU Zdrowie świadczących usługi w ramach NFZ.

Główne osiągnięcia Grupy PZU w IV kwartale i całym roku 2021

Wyniki finansowe

-Zwrot na kapitale w IV kw. 2021 r. na poziomie 21% i narastająco w całym roku 18,6% – w obu ujęciach powyżej celów strategicznych. PZU wśród ubezpieczycieli osiągających najwyższe zwroty na kapitale w Europie.

-Wysoka rentowność ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – wskaźnik mieszany COR na poziomie 87,7% w IV kw. 2021 r. - bez istotnych zmian względem IV kw. 2020 r. pomimo rozluźnienia obostrzeń pandemicznych i znacznie wyższej częstości szkód oraz inflacji wartości szkód i kosztów ich likwidacji.

-Poprawa rentowności w ubezpieczeniach majątkowych pozakomunikacyjnych – wskaźnik mieszany COR w IV kw. 2021 r. w dół o 2,4 p.p r/r.

-Bardzo dobry wynik inwestycyjny - zwrot na portfelu, osiągnięty w otoczeniu niskich stóp procentowych w przeważającej części roku, przekroczył stopę wolną od ryzyka o 4,1 p.p. w IV kw. 2021 r. i o 4,8 p.p. w całym 2021 r.

-Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych na poziomie 7,4% w IV kw. 2021 r. i 12,4 % w całym 2021 r. - wciąż pod wpływem kolejnych fal COVID-19, ale w znacznie mniejszym stopniu niż rok wcześniej (1,9% w IV kw. 2020 r.).

-Koszty pod ścisłą kontrolą pomimo inflacji i dodatkowych kosztów związanych z pandemią COVID-19. Wskaźnik kosztów wyniósł 7,1% w całym 2021 r. i 7,9% w IV kw. 2021 r. (w porównaniu do 7% w 2020 r. i 7,4% w IV kw. 2020 r).

Rozwój biznesu

-Wzrost przypisu składki brutto w 2021 r. o 5,1% do rekordowego poziomu 25,1 mld zł. Rekordowe również przychody w IV kw. 2021 r. na poziomie 6,8 mld zł.

-Mocny wzrost sprzedaży ubezpieczeń majątkowych pozakomunikacyjnych w IV kw. 2021 r. (+11,1% r/r), szczególnie w obszarze ubezpieczeń masowych (+30,7% r/r). Składka przypisana w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mimo rosnącej konkurencyjności rynku i spadających cen, wzrosła o 2,5% r/r.

-Duży wzrost sprzedaży ubezpieczeń w kanale bankowym. Składka przypisana brutto pozyskana we współpracy z bankami z Grupy PZU wzrosła o 75,6% r/r.

-Dynamiczny wzrost popytu na prywatne usługi medyczne. Przychody w obszarze zdrowia w 2021 r. wyższe o 24,7% r/r - wysokie wzrosty zarówno w przychodach generowanych przez placówki własne, jak i w ubezpieczeniach i abonamentach.

-Intensywny rozwój filaru inwestycyjnego – wzrost aktywów pod zarządzaniem o 6,6% do 35,1 mld zł na koniec 2021 r., w tym przyrost aktywów TFI PZU o 9,1% r/r. TFI PZU w czołówce towarzystw pod względem sprzedaży w roku 2021.

-Wartość aktywów netto zgromadzonych w PPK sięgnęła 1,4 mld zł – 3,5 razy więcej niż rok wcześniej (1. miejsce na rynku pod względem liczby pozyskanych firm i 2. pod względem aktywów).

PZU/ as/

Powiązane tematy

Komentarze