Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

KNF: Ponad 7 mln zł kary dla Wojciecha Babińskiego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 sierpnia 2022, 17:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Wojciecha Babińskiego kary pieniężne łącznie w wysokości 7,13 mln zł za trzynastokrotne niewywiązanie się ze spoczywającego na nim obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji AQT WATER SA

Z informacji przekazanych przez KNF wynika, że Wojciech Babiński był większościowym akcjonariuszem spółki, od momentu jej zawiązania, a w okresie przeprowadzania wymienionych transakcji na akcjach spółki sprawował w niej funkcję prezesa zarządu. Od 10 lipca 2020 r. do 25 września 2020 r. Wojciech Babiński zmniejszał swój stan posiadania akcji spółki. W wyniku przeprowadzonych transakcji, jego stan posiadania zmniejszył się z 59,06 proc. do 2,36 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów.

Wojciech Babiński nie wywiązywał się przy tym ze spoczywającego na nim obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o zmianie wynikającej ze zbycia akcji spółki publicznej. Spowodowało to brak wiedzy uczestników rynku w ustawowym terminie o zmniejszaniu przez niego zaangażowania w akcje spółki. Łącznie Wojciech Babiński trzynastokrotnie naruszył art. 69 ustawy o ofercie. Naruszenia te dotyczyły istotnych progów tj. 50 proc., 33 1/3 proc., 33 proc., 20 proc., 5 proc. oraz zmiany o co najmniej 1 proc. powyżej 33 proc. i odnosiły się do wycofywania się prezesa spółki z zaangażowania w jej akcjonariat. W wyniku podejrzenia naruszenia obowiązków informacyjnych 12 sierpnia 2020 r. doszło do zawieszenia obrotu akcjami spółki (obrót został wznowiony 2 września 2020 r.) - podała KNF.

Jak przypomina KNF, celem art. 69 ustawy o ofercie, nakazującego ujawnianie stanu posiadania znacznych pakietów akcji przez akcjonariuszy, jest zapewnienie jak najwyższego poziomu przejrzystości w zakresie informacji dotyczących struktury akcjonariatu w spółce. Uregulowania te pozwalają śledzić pozostałym uczestnikom rynku zmiany zaangażowania znacznych inwestorów w akcjonariat spółki publicznej, co stanowi realizację zasady transparentności rynku kapitałowego. Zasada transparentności jest podstawą rynku kapitałowego, bez której nie mógłby on prawidłowo funkcjonować. Zgodnie z tą zasadą całość infrastruktury rynku kapitałowego ma służyć równemu dostępowi do informacji. Zasada ta jest tak istotna dlatego, że rynek kapitałowy jest szczególnie wrażliwy na informacje dotyczące instrumentów finansowych. Informacje te mogą wpływać na aktualny i przyszły kurs rynkowy papierów wartościowych.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przez Wojciecha Babińskiego ustawy o ofercie ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Stanowi bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji Państwa - podała KNF.

Mając na uwadze wagę naruszeń popełnionych przez Wojciecha Babińskiego, wielkości pakietu, który posiadał przed transakcją i po, jak również wartości poszczególnych transakcji i ich wolumenu, Komisja zdecydowała, że nałożenie na niego łącznej kary za wszystkie naruszenia ustawy o ofercie nie spełni swojej funkcji. Działania Wojciecha Babińskiego zasługują na stanowczą reakcję Komisji, która zdecydowała o nałożeniu kar odrębnie za każdy z popełnionych przez niego czynów. Wysokość kar łącznie wynosi 7 mln 130 tys. zł - dodano.

KNF wskazała, że maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 1 mln zł, odrębnie za każde naruszenie.

Komisja przypomniała, że 9 czerwca 2022 r. wydała decyzję nakładającą na Wojciecha Babińskiego karę pieniężną w wysokości 1 mln 950 tys. zł za naruszenia obowiązków informacyjnych w zakresie transakcji na własny rachunek na akcjach spółki, w okresie od 10 lipca 2020 do 4 sierpnia 2020 r., tj. w okresie częściowo pokrywającym się z okresem, którego dotyczy decyzja z 14 lipca 2022 r. Decyzja z 9 czerwca 2022 r. nie jest ostateczna.

Czytaj też: KNF: Ponad milion kary dla byłego członka zarządu GetBack

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze