Informacje

Spółka CPK osiągnęła kluczowy kamień milowy

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 26 października 2022, 17:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Przekazany w pierwszej połowie października do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie raport oceny oddziaływania na środowisko dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, liczy 20 000 stron

To element wniosku o tzw. decyzję środowiskową, który został złożony zgodnie z zapowiedziami i harmonogramem inwestycji. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, stanie się możliwe realizowanie kolejnych kroków, niezbędnych do rozpoczęcia budowy Portu Solidarność.

Cała dokumentacja to efekt m.in. kilkunastu miesięcy badań przyrodniczych. Prace w terenie prowadził zespół około 50 osób: ekspertów i specjalistów z zakresu ochrony środowiska, w szczególności: botaników, ichtiologów, ornitologów, herpetologów, akustyków, geodetów i geologów. Opracowanie ma na celu przygotowanie się do realizacji inwestycji w taki sposób, aby miała ona jak najmniejszy wpływ na otoczenie, w tym na społeczność lokalną.

To najważniejszy moment dla CPK w tym roku. Złożony wniosek o decyzję środowiskową to dowód na to, że prace nad inwestycją prowadzimy w bardzo ambitnym tempie, ale bez strat na jakości. Gratuluję wszystkim twórcom raportu. To działanie wprost pokazuje, że zrealizujemy Centralny Port Komunikacyjny zgodnie z planem i najwyższymi standardami – mówi wiceminister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Czym jest decyzja środowiskowa?

Decyzja środowiskowa określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, wskazuje na to, w jaki sposób należy wykonać daną inwestycję, aby nie naruszyć stanu środowiska, jak również umożliwia wydanie decyzji – pozwolenie na budowę. Inwestycje wymagające uzyskania decyzji środowiskowej zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

To jeden z najważniejszych kamieni milowych w programie CPK. Dwa lata wytężonej pracy naszego zespołu i kilkudziesięciu wykonawców raportu środowiskowego. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad raportem środowiskowym i wnioskiem o decyzję środowiskową, który został złożony do warszawskiego RDOŚ - powiedział Mikołaj Wild, Prezes Spółki CPK.

Pamiętamy o przyrodzie

W raporcie zaproponowano szereg działań, które pozwolą zapobiec lub zminimalizować negatywne oddziaływanie podczas prac przygotowawczych, budowy i eksploatacji inwestycji, w tym lotniska, węzła kolejowego, układu drogowego oraz innych dodatkowych komponentów. Przewidziano m.in.:

ekrany akustyczne wzdłuż dróg wykorzystywanych w trakcie etapu budowy,

ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych na terenach zabudowanych,

stały nadzór przyrodniczy w okresie prowadzenia prac,

przeniesienie zinwentaryzowanych najcenniejszych gatunków roślin poza obszar inwestycji,

zapewnienie udziału społeczeństwa w procesach konsultacyjnych, m.in. w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK, dystrybucję informacji o realizowanych pracach przygotowawczych,

zapobieganie kolizjom ptaków z samolotami (aktywne płoszenie przez ptaki łowcze i psy oraz tzw. zielony laser),

zasilanie pojazdów obsługi naziemnej lotniska ze źródeł bezemisyjnych.

Kolejne kroki procedury obejmują m.in. analizę formalną złożonej dokumentacji, a po wszczęciu postępowania - opiniowanie m.in. przez Wody Polskie i Głównego Inspektora Sanitarnego. W dalszej części postępowania przepisy zakładają udział społeczeństwa. Daje to możliwość wyrażenia opinii stronom postępowania.

Dotychczas spółka CPK szeroko konsultowała swoje plany w ramach procesu inwestycyjnego. Przykładowo, podczas konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego zgłoszono 160 tysięcy uwag. Ponadto przedstawiciele spółki CPK przez ostatnie kilkanaście miesięcy spotkali się ponad 250 razy z mieszkańcami, prezentując warianty linii kolejowych i analizując propozycje społeczności lokalnych. Podczas tych spotkań zebrało ponad 60 tysięcy uwag. Dodatkowo odbywa się szereg spotkań z jednostkami samorządu terytorialnego.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany do 2027 roku Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.

Powiązane tematy