Informacje

Odbyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej / autor: Fratria MK
Odbyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej / autor: Fratria MK

AKTUALIZACJA

Spadek inflacji nie zmienił polityki pieniężnej RPP

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 kwietnia 2024, 15:38

    Aktualizacja: 4 kwietnia 2024, 16:09

  • Powiększ tekst

W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. „Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. (…) W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak znaczną niepewnością” - napisano m.in. w komentarzu do decyzji Rady.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

• stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

• stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

• stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

• stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Decyzja nie zaskoczyła rynków

RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 5,75%. Decyzja jest zgodna z prognozami analityków oraz oczekiwaniami rynków. Bieżące oczekiwania rynkowe wskazują na niewielkie szanse na obniżki w bieżącym roku - komentuje na platformie X Polski Instytut Ekonomiczny.

Komunikat po posiedzeniu RPP

Koniunktura w otoczeniu polskiej gospodarki pozostaje osłabiona. Napływające dane wskazują, że w strefie euro roczna dynamika PKB w I kw. br. w dalszym ciągu była niska, a w Niemczech prawdopodobnie ponownie była ujemna. Natomiast w Stanach Zjednoczonych koniunktura nadal jest korzystna. Utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych gospodarkach.

W otoczeniu polskiej gospodarki trwa proces dezinflacji. W kierunku spadku inflacji oddziałuje ograniczenie presji kosztowej, widoczne w spadku cen produkcji w przemyśle, jak również niska dynamika aktywności gospodarczej. W wielu gospodarkach następuje także spadek inflacji bazowej, choć jest ona nadal podwyższona.

W Polsce napływające dane sygnalizują wzrost dynamiki aktywności gospodarczej na początku 2024 r. W styczniu i lutym dynamiki roczne sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej były wyraźnie dodatnie. Jednocześnie dynamika produkcji budowlanomontażowej była ujemna. Utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 r. było niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie dynamika wynagrodzeń była wyższa niż pod koniec 2023 r.

Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w marcu 2024 r. obniżył się do 1,9% (z 2,8% w lutym 2024 r.). Do spadku inflacji w ujęciu rok do roku przyczyniło się przede wszystkim wyraźne obniżenie rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz – w mniejszym stopniu – towarów nieżywnościowych i usług. Z kolei roczna dynamika cen energii nieznacznie wzrosła. Uwzględniając dane GUS można szacować, że w marcu br. ponownie istotnie obniżyła się inflacja bazowa. W lutym 2024 r. utrzymywał się silny spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym, potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z relatywnie niską – mimo pewnego przyspieszenia – dynamiką aktywności gospodarczej oddziałuje to w kierunku spadku inflacji. Rada ocenia, że obniżaniu inflacji sprzyja także umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

W ocenie Rady napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku niższej krajowej inflacji. W efekcie oczekuje się, że w najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP, przy czym w kierunku jej wzrostu będzie oddziaływać przywrócenie wyższej stawki podatku VAT na żywność. Towarzyszyć temu będzie stopniowe obniżanie się inflacji bazowej, choć pozostanie ona wyższa niż inflacja CPI.

W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak znaczną niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce oraz sytuacją na rynku pracy. W przypadku podniesienia cen energii w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć. Jednocześnie w średnim okresie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie wzrost wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym.

W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla trwałego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

Sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Potężna manipulacja na giełdzie! Interweniuje KNF

Masz garaż? Zobacz jak wysoki podatek zapłacisz

ZUS wypłaci 620 zł miesięcznie. Trzeba spełnić warunki

Będzie VW Golf made in Poland! Trwają przygotowania

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych