Informacje

Fot. Freeimages/Damian Damian
Fot. Freeimages/Damian Damian

Prawie połowa Polaków źle ocenia sytuację w kraju

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 czerwca 2016, 15:01

  • 3
  • Powiększ tekst

33 proc. Polaków ocenia, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, przeciwnego zdania jest 47 proc., zaś 20 proc. nie ma wyrobionej opinii - wynika z czerwcowego badania CBOS.

W opublikowym w piątek sondażu wskazano, że w czerwcu większość wskaźników kształtuje się na poziomie podobnym jak przed miesiącem.

CBOS podaje, że od maja nieco zmniejszył się krytycyzm w ocenie ogólnej sytuacji w Polsce, nieco gorsze niż miesiąc temu są natomiast oceny sytuacji materialnej badanych, jakości ich życia oraz kondycji zakładów pracy, w których są zatrudnieni; zarazem jednak przewidywania w tych wymiarach są nieco mniej pesymistyczne niż w maju.

CBOS ocenia, że zmniejszył się nieco krytycyzm w ocenie ogólnej sytuacji w kraju. W porównaniu z majem odsetek dobrze oceniających jej rozwój wzrósł z 30 do 33 proc., zaś liczba osób nastawionych negatywnie spadła z 51 do 41 proc.

W analogicznym okresie - w czerwcu 2015 r. - pozytywnie o sytuacji w kraju wypowiadało się 27 proc. badanych, negatywnie 51 proc., a zdania nie miało 22 proc.

Najbardziej niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce są respondenci określający swoje poglądy polityczne jako lewicowe (74 proc.) lub centrowe (57 proc.), niepraktykujący religijnie (60 proc.) albo sporadycznie uczestniczący w mszach i nabożeństwach (63 proc.), najlepiej wykształceni (60 proc.), uzyskujący najwyższe dochody per capita (58 proc.) i mieszkający w miastach liczących od 20 tys. do 100 tys. ludności (58 proc.).

W potencjalnych elektoratach partyjnych zadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju przeważa nad niezadowoleniem wśród zdeklarowanych wyborców PiS (75 proc. opinii pozytywnych). Najbardziej krytyczni w swoich ocenach są wyborcy PO (81 proc. opinii negatywnych) oraz Nowoczesnej (78 proc.).

Opinie o sytuacji politycznej w Polsce są zbliżone do ubiegłomiesięcznych. W większości grup społeczno-demograficznych sytuacja na polskiej scenie politycznej postrzegana jest najczęściej jako przeciętna (ani dobra, ani zła - 36 proc.) lub negatywna (43 proc.); 15 proc. badanych uznaje ją za dobrą; 6 proc. nie ma zdania.

W analogicznym okresie 2015 r. sytuację polityczną w Polsce dobrze oceniało 9 proc. respondentów, przeciętnie - 35 proc., a źle - 51 proc.; 5 proc. nie miało zdania.

Oceny sytuacji gospodarczej w Polsce również zmieniły się w ostatnim miesiącu w niewielkim stopniu. O 2 punkty procentowe (do 24 proc.) wzrósł odsetek negatywnych opinii na ten temat, przy praktycznie niezmienionym odsetku ocen pozytywnych (29 proc.).

Od maja pozytywne oceny poziomu życia badanych i ich rodzin spadły z 58 do 52 proc. Zwiększyła się jednocześnie grupa osób, które twierdzą, że im i ich rodzinom żyje się przeciętnie (z 34 proc. do 40 proc.). Odsetek respondentów niezadowolonych z jakości życia swojego i swojej rodziny nie uległ zmianie (8 proc.).

Oceny warunków materialnych gospodarstw domowych są gorsze niż przed miesiącem. Obecnie badani niemal równie często określają je jako dobre (46 proc., spadek o 5 punktów procentowych), co jako przeciętne (45 proc., wzrost o 6 punktów). Od maja praktycznie nie zmienił się natomiast odsetek respondentów twierdzących, że sytuacja materialna ich gospodarstw domowych jest zła (9 proc.).

Nieco gorsze niż w maju są opinie o sytuacji w zakładach pracy. Ubyło pracowników oceniających ją dobrze (o 4 punkty procentowe, do 59 proc.), a przybyło tych, którzy uważają, że jest ona przeciętna - ani dobra, ani zła (o 5 punktów, do 29 proc.). Niezadowolenie z sytuacji w swoim zakładzie pracy wyraża, podobnie jak przed miesiącem, co dziewiąty pracujący (11 proc.).

W stosunku do maja nieco poprawiły się przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku. Wprawdzie nadal około dwóch piątych badanych (42 proc., wzrost o 3 punkty procentowe) sądzi, że się ona nie zmieni, jednak nieznacznie przybyło optymistów w tym względzie (z 21 proc. do 23), a ubyło pesymistów (z 31 do 27 proc.).

Prognozy sytuacji politycznej w Polsce są obecnie również nieco mniej pesymistyczne niż miesiąc temu. O 4 punkty procentowe (do 26 proc.) zmniejszył się odsetek osób spodziewających się pogorszenia jakości życia politycznego, przy praktycznie niezmienionej liczbie tych, które przewidują jej poprawę (18 proc.). Nadal jednak najczęstszy jest pogląd, że w ciągu najbliższego roku sytuacja na polskiej scenie politycznej się nie zmieni (44 proc.).

Niemal takie same jak przed miesiącem są prognozy sytuacji gospodarczej w Polsce na najbliższy rok. Odsetek badanych przewidujących poprawę stanu polskiej gospodarki kształtuje się na poziomie 22 proc., ci zaś, którzy obawiają się jej pogorszenia, stanowią 20% ogółu. Niemal połowa respondentów (45 proc., spadek o 2 punkty procentowe) nie spodziewa się zmian w tej dziedzinie.

Przewidywania dotyczące sfery prywatnej są nieco lepsze niż przed miesiącem. Trzy piąte ankietowanych (60 proc., wzrost o 2 punkty procentowe) sądzi, że poziom życia ich rodzin pozostanie niezmieniony, co dwunasty (8 proc., spadek o 5 punktów) uważa, że się pogorszy, a nieco ponad jedna piąta (22 proc., wzrost o 2 punkty) liczy na poprawę.

W ciągu ostatniego miesiąca zmniejszyła się (z 10 proc. do 7 proc.) liczba badanych przewidujących pogorszenie warunków materialnych swoich gospodarstw domowych w najbliższym roku, a wzrosła (z 72 do 76 proc.) tych, którzy sądzą, że pozostaną one stabilne. Poprawy w tym zakresie oczekuje, podobnie jak w maju, mniej więcej co szósty respondent (17 proc.).

W porównaniu z majem dość znacząco poprawiły się prognozy sytuacji w zakładach pracy. Obecnie jedynie co czternasty pracujący (7 proc., spadek o 3 punkty procentowe) sądzi, że w najbliższym roku sytuacja w miejscu jego zatrudnienia się pogorszy, co czwarty (25 proc., wzrost o 7 punktów) uważa, że się poprawi, a ponad trzy piąte pracujących (61 proc., spadek o 3 punkty) jest zdania, że w tym zakresie nic się nie zmieni.

Porównywalne z ubiegłomiesięcznymi są oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Ponad połowa ankietowanych (53 proc.) uważa, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie, w tym jednak aż 49 proc. (wzrost o 4 punkty procentowe) ocenia, że trudno jest o pracę odpowiednią. Jedna trzecia ogółu badanych (34 proc.) twierdzi, że niełatwo jest o jakiekolwiek zatrudnienie, a co dwunasty respondent (8 proc.) uważa, że nie można znaleźć żadnej pracy.

Po ubiegłomiesięcznym spadku, do poziomu z kwietnia powróciło w czerwcu poczucie zagrożenia bezrobociem. Obecnie niemal jedna trzecia pracujących (30 proc., wzrost o 5 punktów procentowych) obawia się utraty zatrudnienia, natomiast ponad dwie trzecie (67 proc., spadek o 4 punkty) określa swoją sytuację zawodową jako stabilną, w tym więcej niż jedna czwarta (28 proc.) w ogóle nie bierze pod uwagę perspektywy bezrobocia.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo od 2 do 9 czerwca na liczącej 1002 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze