Informacje

Enea odnotowała 848 mln zł zysku netto

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 31 marca 2017
  • 16:49
  • 0
  • Tagi: Enea energetyka sektor energetyczny wyniki finansowe
  • Powiększ tekst

Grupa wypracowała w 2016 r. 849 mln zł zysku netto wobec straty netto w wys. 398,8 mln zł za rok 2015. W 2016 r. Grupa Enea wypracowała 11,25 mld zł przychodów ze sprzedaży netto – to wzrost o 14,3 proc. wobec roku 2015, kiedy przychody były na poziomie 9,84 mld zł (bez rekompensat KDT wzrost o 17,8 proc.). Zysk EBITDA wyniósł 2,32 mld zł, to wzrost o 9,3 proc. z 2,12 mld zł w 2015 r. (bez rezerwy związanej z oszacowaniem wartości udziałów w spółce Eco-Power i KDT wzrost o 33,8 proc.)

Jak ocenił prezes Enei Mirosław Kowalik, nie bez znaczenia dla wyników finansowych były wyższe rezerwy na świadczenia pracownicze o 32, 8 mln zł, wzrost marży na wytwarzaniu o 71 ,8 mln zł oraz rozliczenie 293,1 mln zł KDT w III kwartale 2015 r. oraz spadek cen węgla.

Grupa wyprodukowała ponad 9 mln ton węgla netto i 13,6 TWh energii elektrycznej. W tym samym okresie Enea sprzedała prawie 18 TWh energii elektrycznej i gazu odbiorcom detalicznym oraz 18,7 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym.

Zgodnie z ogłoszoną strategią do roku 2030 inwestuje w nowoczesne źródła wytwarzania oraz zwiększa potencjał i niezawodność dostaw energii elektrycznej, a także inwestuje w infrastrukturę związaną z elektromobilnością.

Enea w 2016 r. zrealizowała wart ponad 2,7 mld zł program inwestycyjny. Kluczowe w tym aspekcie wydarzenia to: w obszarze wydobycia - zakończenie prac wiertniczych przy otworach badawczych na złożu Ostrów; w obszarze dystrybucji - modernizacja, rozbudowa i automatyzacja majątku sieciowego; w obszarze wytwarzania - modernizacje i inwestycje w ochronę środowiska w Elektrowni Kozienice oraz dobiegająca końca budowa nowego bloku energetycznego -wylicza prezes Enei.

Oddanie do eksploatacji nowoczesnego bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1.075 MW w Elektrowni Kozienice jest naszym priorytetem. Cała inwestycja, na którą składa się ok. 30 tys. szczegółowych zadań, jest obecnie gotowa w 95% . Konsekwentnie inwestujemy i budujemy nasz potencjał, aby wzmocnić naszą pozycję rynkową. Ważne znaczenie dla realizacji celów strategicznych zapisanych w Strategii Grupy Enea mają inwestycje, które zapoczątkowaliśmy pod koniec 2016 r., czyli sfinalizowane w marcu bieżącego roku przejęcie Elektrowni Połaniec oraz ogłoszenie przetargu na realizowany wspólnie z Energą projekt budowy Elektrowni Ostrołęka C – dodał prezes Kowalik.

Dzięki włączeniu Elektrowni Połaniec do Grupy, Enea zwiększa roczną produkcję energii do poziomu ok. 24 TWh. Dzięki temu, w Grupie zbilansowana zostanie produkcja i sprzedaż energii elektrycznej. Wiąże się to również z realizacją jednego z głównych założeń nowej Strategii Rozwoju, które zakłada zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej Klientom końcowym do poziomu 20,1 TWh w 2025 r. Transakcja zapewni również sprzedaż wolumenu węgla wydobywanego w Grupie Enea - Elektrownia Połaniec zużywa rocznie ok. 3,9 mln ton surowca pochodzącego głównie z LW Bogdanka. Tym samym Grupa tworzy oparty o własny surowiec, efektywny kosztowo i operacyjnie, obszar wydobywczo-wytwórczy Kozienice‑Bogdanka-Połaniec.

Elektrownia Ostrołęka C z nowym blokiem o mocy ok. 1.000 MW i sprawnością co najmniej 45% będzie kolejnym, stabilnym, wysokosprawnym i niskoemisyjnym źródłem energii opartym o polski surowiec w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Przewidziane w projekcie nowoczesne technologie pozwolą na wypełnienie obowiązujących unijnych wymogów związanych z ochroną środowiska. Realizując wspólnie z Energą projekt Elektrowni Ostrołęka C, Enea chce wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas budowy nowego bloku w Elektrowni Kozienice.

W 2016 r. Grupa Enea w obszarze dystrybucji zrealizowała intensywny program modernizacji, unowocześniania i rozwoju sieci dystrybucyjnej. Na ten cel przeznaczono 920 mln zł.

Działania te w znaczący sposób wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w całym regionie obsługiwanym przez Grupę, czyli w północno-zachodniej Polsce. Zrealizowane inwestycje przełożyły się na poprawę wskaźników, które jakościowo definiują czas i liczbę przerw w dostawach energii: SAIDI - o 44% r/r i SAIFI - o 30% r/r – podał Wiesław Piosik, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Grupa stawia na innowacyjne technologie

Enea chce partycypować w innowacyjnej gospodarce. Przykładem takiego podejścia jest potencjalna inwestycja w nowoczesny blok w technologii czystego węgla tzw. IGCC (ang. Integrated Gasification Combined Cycle) o mocy 300-500 MW.

Realizacja w Polsce projektu w oparciu o tę innowacyjną technologię przyczyniłaby się do powstania nowego rynku dla węgla i wpłynęłaby na zwiększenie niezależności energetycznej polskiej gospodarki. Blok mógłby powstać w pobliżu LW Bogdanka – Enea w wyniku finalizacji transakcji zakupu Elektrowni Połaniec pozyskała działkę o powierzchni 26 ha położoną w pobliżu Bogdanki, która może zostać wykorzystana na ten cel - ocenił podczas konferencji Kowalik.

Polska posiada bogate zasoby węgla kamiennego, jego zgazowanie jest jedną z bardziej perspektywicznych technologii energetycznych na tym paliwie. Spółka bierze również aktywny udział w działaniach na rzecz rozwoju i budowy infrastruktury e-mobility w Polsce. Elektromobilność to jeden z obszarów, który będzie miał wpływ na przyszły kształt rynku energii elektrycznej, stąd decyzja o powołaniu, wspólnie z PGE, Energą i Tauronem, dedykowanej spółki ElectroMobility Poland. Włączamy się w prace na rzecz stworzenia bazowej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w polskich aglomeracjach, aby zwiększyć m.in. możliwość wykorzystania autobusów elektrycznych. Oprócz prac nad rozwiązaniami technicznymi, potrzebne są regulacje, nad którymi obecnie pracuje Ministerstwo Energii, a które mają przyczynić się do właściwego rozwoju infrastruktury dla elektromobilności. To są duże wyzwania, wielu interesariuszy oraz mnogość propozycji modeli biznesowych, które dotyczą zarówno firm z sektora paliwowo-energetycznego, transportowego, jak i samorządów. Przy tym należy uwzględnić szybki postęp technologiczny np. w magazynowaniu energii – podkreślił Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Optymalizacja procesów i elastyczna adaptacja do zmian otoczenia rynkowego znajdują odzwierciedlenie w generowanych dobrych wynikach finansowych

W 2016 r. Grupa Enea poprawiła wyniki finansowe: 11.256 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, 2.328 mln zł EBITDA oraz 849 mln zł zysku netto. Na porównywalność wyniku EBITDA r/r wpływ miały następujące zdarzenia jednorazowe: rozliczenie przychodów z tyt. KDT w III kwartale 2015 r. w wysokości 293 mln zł, zawiązanie rezerwy związanej z oszacowaniem wartości udziałów w spółce Eco-Power sp. z o.o. na kwotę 129 mln zł w IV kwartale 2016 r. oraz zawiązanie rezerw na nowy Program Zmiany Pokoleniowej na kwotę 54 mln zł w IV kwartale 2016 r. Po ich wyłączeniu skonsolidowana EBITDA wzrosła z 1.837 mln zł w 2015 r. do 2.510 mln zł w roku 2016, czyli o 36,7%.

W analizowanym okresie najwyższa EBITDA, 1.111 mln zł (blisko 50% EBITDA Grupy), zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Obszar wydobycia wypracował 612 mln zł EBITDA, co stanowi największy przyrost r/r - o 456 mln zł - związany z konsolidacją wyników GK LW Bogdanka od 1 listopada 2015 r. Na porównywalność r/r wyników obszaru wytwarzania wpływ miały w/w rozliczenie przychodów z tyt. KDT oraz rezerwa związana z oszacowaniem wartości udziałów w spółce Eco-Power Sp. z o.o. EBITDA bez one-offs tego obszaru ukształtowała się na poziomie 646 mln zł - przyrost o 44 mln zł, czyli 7,3% r/r. EBITDA obszaru obrotu, po wzroście o 22,1%, wyniosła 154 mln zł.-wylicza Mikołaj Franzkowiak wiceprezes ds. finansowych

Wskaźnik dług netto / EBITDA na koniec 2016 r. znajdował się na bezpiecznym poziomie 1,9.

W 2016 r. Grupa Enea pokazała, że jest w stanie dobrze sobie radzić w trudnym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Budując synergie pomiędzy poszczególnymi obszarami biznesowymi, zwiększamy efektywność Grupy. Konsekwentnie inwestujemy w jej rozwój, a także wykorzystujemy pojawiające się szanse rynkowe. Budujemy optymalny model funkcjonowania, który umacnia pozycję Grupy na rynku. Znajduje to również odzwierciedlenie w generowanych przez Grupę wynikach finansowych – podkreślił Franzkowiak, wiceprezes ds. finansowych.

Komentarze