Informacje

Nowe przepisy dla firm audytorskich i biegłych rewidentów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 maja 2017, 17:07

  • 0
  • Powiększ tekst

Nowe przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym będą dotyczyć 1650 firm audytorskich i 7110 biegłych rewidentów, a także dwóch tysięcy tzw. Jednostek Zainteresowania Publicznego - podał resort finansów w czwartkowym komunikacie.

W czwartek Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Resort finansów poinformował, że nowe rozwiązania umożliwią wejście na rynek badań Jednostek Zainteresowania Publicznego (należą do nich m.in. firmy z rynku finansowego, czy spółki giełdowe) nowym firmom audytorskim.

Zgodnie z zapewnieniami MF wprowadzane przepisy przyczynią się do poprawy jakości badań ustawowych oraz wzmocnienia nadzoru publicznego dzięki uniezależnieniu od środowiska biegłych rewidentów.

Natomiast ograniczenie przewagi konkurencyjnej dużych firm sieciowych i otwarcie możliwości wejścia na rynek innym podmiotom wpłynie na dekoncentrację rynku badań ustawowych JZP - napisano.

Do najważniejszych zmian resort finansów zaliczył m.in. nałożenie na Komisję Nadzoru Audytowego (KNA) obowiązku bezpośredniego kontrolowania firm audytorskich badających JZP, karania firm audytorskich w związku z nieprawidłowościami wykrytymi w trakcie kontroli oraz prowadzenia dochodzeń w sprawach przewinień dyscyplinarnych biegłych rewidentów w związku z badaniem ustawowym JZP. W przypadku badań podmiotów, które nie zaliczają się do JZP, zadania te będą nadal wykonywane przez samorząd zawodowy (Polską Izbę Biegłych Rewidentów) pod nadzorem KNA.

W komunikacie wskazano, że nowa ustawa wyznacza Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) jako odpowiedzialną za realizację nadzoru nad JZP oraz nad działalnością komitetów audytu. Zawiera też rozwiązania ograniczające konflikt interesów między biegłym rewidentem i firmą audytorską a jednostką badaną (rotacja firmy audytorskiej JZP, rotacja kluczowego biegłego rewidenta JZP).

Przewidziano też rozdzielenie usług audytorskich od doradztwa, poprzez m.in. ograniczenia w świadczeniu usług innych niż badanie na rzecz badanej JZP. Wprowadzona zostanie tzw. biała lista usług dozwolonych, które będą świadczone jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową badanej jednostki oraz po przeprowadzeniu przez komitet audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności.

Ustawa określa maksymalną wysokość opłaty z tytułu nadzoru nad jakością badań ustawowych JZP na rzecz budżetu państwa oraz z tytułu nadzoru nad jakością badań ustawowych nie-JZP na rzecz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Zgodnie z komunikatem poprawić ma się jakość informacji na temat przeprowadzonego badania przekazywanych przez firmy audytorskie jednostkom badanym, organom nadzoru i innym zainteresowanym stronom oraz zwiększona odpowiedzialność za naruszenie przepisów - zaostrzone zostaną kary oraz rozszerzony katalog osób karanych. Wzmocniona ma zostać ponadto niezależność i rola komitetów audytu tworzonych przez JZP.

Ustawa wdraża dyrektywę 2014/56/UE. Część zagadnień dotyczących badania sprawozdań finansowych JZP i działalności firm audytorskich, które przeprowadzają te badania, reguluje rozporządzenie UE nr 537/2014. Przyjęta ustawa zawiera przepisy, które umożliwiają stosowanie tego rozporządzenia, a także stanowią wykonanie opcji, dla krajów członkowskich, zawartych w rozporządzeniu - napisano w komunikacie.

MF wyjaśniło, że przygotowanie nowej ustawy trwało 2 lata, a jej uchwalenie poprzedzone było długim procesem konsultacji społecznych, w którym brały udział wszystkie zainteresowane strony, w tym organizacje branżowe i przedstawiciele przedsiębiorców.

Zgłoszono wiele uwag, a przyjęte przepisy są optymalnym rozwiązaniem, swoistym kompromisem oczekiwań wyrażanych w trakcie całego procesu legislacyjnego - ocenia resort finansów.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu. Wyjątkiem są przepisy dotyczące opłat z tytułu nadzoru, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Na podst. PAP

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze