Informacje

Polacy są zadowoleni z życia

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 września 2017, 12:42

    Aktualizacja: 8 września 2017, 12:45

  • 0
  • Powiększ tekst

Program 500 plus znacznie poprawił kondycję gospodarstw domowych, zwiększył popyt na produkty AGD, wpłynął korzystnie na pobudzenie krajowej gospodarki. Zbliża się termin składania kolejnych wniosków. Aktualne decyzje obowiązują do końca września, jednak zachowanie ciągłości świadczeń wymagało złożenia wniosku do końca sierpnia

Wciąż można uzupełniać braki, ale należy liczyć się z tym, że świadczenie będzie wypłacone później – oczywiście z wyrównaniem. Kiedy media koncentrują się na mieszkańcach metropolii, pojawia się pytanie, jaka jest dziś kondycja gospodarstw domowych w społecznościach lokalnych. Odpowiedzi próbuje udzielić Spółdzielcza Grupa Bankowa w badaniu „Finanse lokalnej Polski”.

Ponad połowa (59 proc.) Polaków jest zadowolona z życia we współczesnej Polsce. Odsetek osób zadowolonych z życia w swojej społeczności lokalnej - w mieście i na wsi, kształtuje się na nieco wyższym poziomie. Niezadowoleni z życia stanowią około 10% populacji – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego na koniec pierwszego półrocza 2017 roku na zlecenie SGB.

Celem badania było poznanie opinii i postaw Polaków żyjących w tzw. Polsce powiatowej na tematy dotyczące życia we współczesnej Polsce, z uwzględnieniem specyfiki życia w społeczności lokalnej.

Najbardziej zadowoloną z życia grupą zawodową są osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Są oni najbardziej zadowoleni zarówno z życia w Polsce, jak i w swojej społeczności lokalnej. Z życia w Polsce zadowolonych jest 59 proc. kobiet i 53 proc. mężczyzn. Z życia w swojej miejscowości mężczyźni cieszą się nieznacznie bardziej (61 proc.) niż kobiety (59 proc.).

Satysfakcję z obcowania w swojej społeczności lokalnej odczuwają przede wszystkim ludzie dojrzali, znacznie wyprzedzając młodzież. 63 proc. ankietowanych w wieku 45-54 lata i 61 proc. w wieku 25-34 deklaruje zadowolenie z życia w danym mieście lub wsi. Podobną deklarację składa 51 proc. badanych w wieku 18-24 lata.

Zadowoleni z życia w swojej lokalnej społeczności są przede wszystkim mieszkańcy wsi i większych miejscowości. Taką deklarację składa aż 61 proc. badanych z terenów wiejskich i 62 proc. mieszańców miast liczących więcej, niż 10 tys. osób.

Najbardziej pożądanym kierunkiem zmian wskazywanym przez ankietowanych jest rozwój lokalnej infrastruktury – dróg i ciągów komunikacyjnych. Społeczności lokalne poszukują jednak również rozrywki. Potrzebę budowy bądź rozbudowy kin czy basenów a także większej integracji mieszkańców i rozwoju terenów zielonych odczuwa 20 proc. ankietowanych.

Do najczęściej wskazywanych problemów należały zły stan dróg, starzenie się społeczeństwa, niskie zarobki i migracja do większych miast.

Polacy oceniają, że w 2017 roku poziom życia i zamożności rodziny nie zmieni się lub będzie wzrastał w stosunku do ubiegłego roku. Zaledwie 8 proc. ankietowanych deklaruje potencjalny spadek jakości życia. Wśród analizowanych grup zawodowych największymi optymistami w kontekście przyszłości są specjaliści, osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz rolnicy.

Najgorzej przyszłość swoich rodzin widzą emeryci i renciści.

Co piąta osoba biorąca udział w badaniu przyznała, że jej najbliższa rodzina jest beneficjentem programu 500+. W skali całego kraju wskaźnik ten oscyluje na poziomie 17,6%. Środki uzyskiwane z programu przeznaczane są w ogromnej większości na bieżące potrzeby dziecka oraz jego rodziny. Część środków odkładana jest na przyszłość.

Beneficjenci programu, częściej niż pozostali przyznają, że poziom życia ich rodziny wzrósł w porównaniu do roku ubiegłego i przewidują dalszy jego wzrost w roku kolejnym. Ponad 90% mieszkańców Polski powiatowej posiada konto w banku. Najczęściej jest to Bank Spółdzielczy.

Wnioski z badania zostały uzyskane na podstawie 1001 wywiadów telefonicznych i 86 ankiet. Wywiady telefoniczne zostały przeprowadzone na próbie Polaków zamieszkujących tzw. Polskę powiatową (powiaty w których liczba mieszkańców miasta powiatowego nie przekracza 50 tys. mieszkańców).

Powiązane tematy

Komentarze