Informacje

autor: foto: Fratria
autor: foto: Fratria

Jest już całe kierownictwo resortu finansów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 stycznia 2018, 15:49

    Aktualizacja: 19 stycznia 2018, 11:17

  • 0
  • Powiększ tekst

W czwartek na stronie Ministerstwa Finansów zostało opublikowane zarządzenie, określające kompetencje ministra oraz wiceministrów w resorcie. Wydane rozporządzenie jest konsekwencją powołania Teresy Czerwińskiej na urząd Ministra Finansów.

Jak czytamy w opublikowanym w czwartek zarządzeniu Minister Finansów, będzie wykonywał swoje zadania m.in. przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów, Gabinetu Politycznego Ministra, Głównego Ekonomisty Ministerstwa Finansów, Samodzielnego Stanowiska do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, Samodzielnego Stanowiska do Spraw Informatyzacji oraz dyrektorów departamentów i biur w Ministerstwie Finansów.

Do ministra będzie należało akceptowanie projektów ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, a także innych materiałów kierowanych przez Ministra pod obrady Rady Ministrów lub jej organów.

Szef MF będzie także akceptował ustawę budżetową wraz z uzasadnieniem oraz informację o przebiegu wykonywania budżetu państwa i sprawozdania z wykonania budżetu państwa.

Minister - zgodnie z rozporządzeniem - będzie podpisywać rozporządzenia, zarządzenia i akty prawne oraz będzie także akceptować plan działalności na rok następny, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.

Będzie przewodniczył posiedzeniom kierownictwa Ministerstwa Finansów.

Szef resortu finansów będzie odpowiedzialna za wnioskowanie m.in. o powołanie i mianowanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz jego zastępców.

Minister będzie także mianował na pierwszy stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej oraz na stopnie służbowe w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej i będzie także pozbawiał stopnia służbowego nadinspektora i generała.

Szef MF będzie desygnować swoich przedstawicieli do rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego oraz innych jednostek organizacyjnych, w których reprezentowany jest Skarb Państwa, a także do międzynarodowych instytucji finansowych.

Jak wynika z rozporządzenia na stanowiska wiceministrów zostali powołani: Wiesław Janczyk, Leszek Skiba, Marian Banaś, Paweł Cybulski, Piotr Walczak, Piotr Nowak, Paweł Gruza.

W czasie nieobecności ministra jego niektóre obowiązki będzie wypełniał Sekretarz Stanu Wiesław Janczyk.

Janczyk będzie odpowiedzialny za nadzór m.in. nad biurem ministra, biurem komunikacji i promocji, z wyłączeniem działalności informacyjno-promocyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, departamentem budżetu państwa, czy gabinetem politycznym.

Będzie pełnił funkcję Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego i sprawował nadzór nad działalnością Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) oraz Komitetem Standardów Rachunkowości.

Janczyk będzie nadzorował i odpowiadał za realizację zadań wynikających z ustawy o grach hazardowych, w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od wydobycia niektórych kopalin i innych obciążeń o podobnym charakterze.

Powierzono mu także sprawowanie nadzoru nad departamentami podatku akcyzowego, podatków sektorowych, lokalnych oraz podatku od gier, a także departamentem rachunkowości i rewizji finansowej.

Janczyk jest także pełnomocnikiem rządu ds. Wspierania Reform na Ukrainie.

Z kolei podsekretarz stanu Leszek Skiba będzie wykonywał zadania w zakresie koordynacji audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, rozpatrywał odwołania od decyzji wydawanych w sprawach o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry.

Pod jego nadzorem znajdą się departamenty polityki makroekonomicznej, polityki wydatkowej, wspierania polityk gospodarczych oraz departament prawny.

Skiba będzie także głównym rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych.

W rozporządzeniu dodano, że wiceminister Skiba jest także członkiem Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Jak czytamy w opublikowanym dokumencie sekretarz stanu Marian Banaś będzie odpowiedzialny za powołanie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz dyrektorów izb administracji skarbowej. Będzie pełnił funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a w związku z tym będzie nadzorował departamenty budżetu, logistyki i kadr KAS, informacji finansowej, organizacji i wdrożeń oraz biura inspekcji wewnętrznej i biuro komunikacji i promocji w zakresie działalności informacyjno-promocyjnej KAS.

Jako szef KAS będzie pełnić funkcję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Z kolei sekretarz stanu Marian Banaś będzie pełnomocnikiem rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

Podsekretarz stanu Paweł Cybulski będzie pełnić funkcję z-cy szefa KAS. Będzie zatem sprawował merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez departamenty: audytu środków publicznych, kluczowych podmiotów oraz poboru podatków.

Podsekretarz stanu Piotr Walczak będzie kolejnym z-cą szefa KAS i w związku z tym będzie sprawował merytoryczny nadzór nad zadaniami departamentów: ceł, kontroli i analiz ekonomicznych oraz zwalczania przestępczości ekonomicznej.

Podsekretarz stanu Piotr Nowak będzie odpowiedzialny m.in. za nadzór nad departamentami: długu publicznego, gwarancji i poręczeń, rozwoju rynku finansowego, współpracy międzynarodowej.

Nowak będzie reprezentować ministra w pracach Komitetu do Spraw Europejskich, a także będzie członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Do kompetencji podsekretarz stanu Pawła Gruzy będzie należał nadzór nad zadaniami departamentów cen transferowych i wycen, podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz systemu podatkowego.

Adam Niedzielski będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego odpowiedzialnego m.in. nadzór nad departamentami audytu środków publicznych, bezpieczeństwa i ochrony informacji, finansów i księgowości oraz zarządzania strategicznego, a także biurami dyrektora generalnego, logistyki i kontroli.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu wydanie zarządzenia ws. podziału kompetencji w kierownictwie Ministerstwa Finansów jest konsekwencją powołania Pani Teresy Czerwińskiej na urząd Ministra Finansów.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze