Informacje

autor: fot. Fratria
autor: fot. Fratria

AKTUALIZACJA Energa podsumowuje rok

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 14 marca 2019, 07:23

    Aktualizacja · 14 marca 2019, 08:33

  • 1
  • Tagi: dane Energa Energetyka gospodarka
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy Energa, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w 2018 roku 739 mln zł wobec 773 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie rocznym. EBITDA wyniosła 1,877 mld zł, czyli zgodnie z ostatnimi szacunkami.

Rok wcześniej EBITDA grupy wynosiła 2,16 mld zł.

Na wyniki grupy Energa, identycznie jak całego sektora, wpłynęły warunki rynkowe, związane przede wszystkim z gwałtownym wzrostem rynkowych cen energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2. Swój wpływ wywarły także zdarzenia jednorazowe” - podała spółka w komunikacie prasowym.

Linia biznesowa wytwarzanie zanotowała w 2018 roku spadek EBITDA o 69 mln zł do 329 mln zł, co wynikało głównie ze wzrostu kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2, spowodowanego wzrostem cen rynkowych uprawnień do emisji oraz przyznaniem mniejszej puli darmowych uprawnień do emisji na rok 2018.

W dystrybucji EBITDA spadła o 2 proc. do 1,704 mld zł, co było przede wszystkim efektem wzrostu kosztów OPEX (m. in. wzrost kosztów służebności przesyłu oraz świadczeń dla pracowników).

W linii biznesowej sprzedaż grupa zanotowała stratę EBITDA na poziomie 85 mln zł wobec 85 mln zł zysku rok wcześniej. Wynikało to z utrzymujących się wysokich cen energii elektrycznej na rynku oraz zdarzeń jednorazowych (m.in. rezerwa na umowy rodzące obciążenia w wysokości 136 mln zł oraz 26 mln zł w związku ze sprawami o uznanie długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów za nieważne).

Skorygowana o zdarzenia jednorazowe EBITDA grupy w 2018 roku wyniosła 2,058 mld zł wobec 2,024 mld zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny grupy wyniósł w 2018 r. 1,176 mld zł wobec 1,21 mld zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 10,3 mld zł wobec 10,5 mld zł rok wcześniej.

W 2018 roku rozpoznany został udział w wynikach jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach w wysokości 90 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego o 66 mln zł.

W samym IV kwartale przychody grupy Energa sięgnęły 2,74 mld zł (spadek o 3 proc. rdr), a EBITDA 290 mln zł (spadek o 44 proc.).

Energa szacowała na początku marca, że w czwartym kwartale EBITDA wyniosła 426 mln zł. W środę spółka obniżyła szacunek do 290 mln zł. Poinformowała, że to efekt aktualizacji wyniku w segmencie sprzedaży po zawiązaniu rezerwy w wysokości 136 mln zł, uwzględniającej szacunkowy wpływ ustawy w sprawie cen energii.

Jak podała spółka w raporcie, skorygowana o zdarzenia jednorazowe EBITDA grupy w IV kwartale wyniosła 465 mln zł wobec 456 mln zł rok wcześniej.

Łączna dystrybucja energii elektrycznej w 2018 roku wyniosła 22.542 GWh. Aktywa wytwórcze grupy wyprodukowały łącznie 3,9 TWh energii elektrycznej. Łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej wyniósł 19.777 GWh.

Grupa Energa zamknęła 2018 rok wynikiem EBITDA sięgającym blisko 1,9 mld zł, sytuacją finansową umożliwiającą realizację kolejnych inwestycji oraz tytułem lidera OZE wśród czołowych, krajowych spółek energetycznych.

W minionym roku Grupa Energa planowo realizowała zadania zawarte w wieloletniej strategii rozwoju, budując przy tym bazę do kolejnych projektów.

Zakończone zostało wdrażanie optymalnej struktury Grupy Energa, co w wymierny sposób przełożyło się na wzrost efektywności pracy oraz na racjonalizację sposobu, w jaki wykorzystywane są środki finansowe. Osiągnięto to m.in. poprzez redukcję liczby spółek o połowę (z 44 do 22), wdrażanie centralizacji procesów zakupowych i informatycznych czy zwiększenie zakresu zadań powierzanych pracownikom Grupy ograniczając tym samym prace zewnętrznych podwykonawców.

Ubiegłoroczne aukcje rynku mocy pozwoliły spółkom Grupy Energa na zawarcie umów mocowych dla istniejących i planowanych aktywów wytwórczych. Dzięki temu zyskaliśmy dla nich ważne wsparcie finansowe, które będzie przekładać się na szybszy rozwój zarówno w obszarze wytwarzania konwencjonalnego, jak i w obszarze energii odnawialnej. Sztandarowym projektem OZE jest budowa farmy wiatrowej Przykona o mocy 30MWe.

Grupa Energa w ramach strategii rozwoju dąży do objęcia pozycji lidera wśród operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) poprzez zwiększenie efektywności i niezawodności sieci w połączeniu z najwyższą jakością obsługi klienta.

Jak czytamy w komunikacie spółki:

Jesteśmy w trakcie realizacji kluczowych projektów budujących naszą wartość. Rozwijamy intensywnie atrakcyjny z punktu widzenia przyszłych wyników obszar magazynowania energii i segment elektromobilności, współpracując w tym zakresie z samorządami lokalnymi. Grupa zgodnie z planem rozpoczęła także pod koniec 2018 roku realizację budowy nowoczesnego bloku energetycznego Ostrołęka C, który znacząco zwiększy krajowy potencjał wytwórczy i wzmocni bezpieczeństwo polskiego systemu elektroenergetycznego. Ponadto w efekcie znaczącego wzrostu nakładów inwestycyjnych przyłączono blisko 56 tys. nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 5 322 km linii i przyłączono do sieci 59 MW nowych źródeł OZE.

Na wyniki Grupy Energa, identycznie jak całego sektora, wpłynęły warunki rynkowe, związane przede wszystkim z gwałtownym wzrostem rynkowych cen energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2. Swój wpływ wywarły także zdarzenia jednorazowe. EBITDA Grupy Energa za cały 2018 rok wyniosła 1 877 mln zł, a zysk netto zamknął się na poziomie 744 mln zł. Przychody Grupy wyniosły w ubiegłym roku 10,33 mld zł.

Linia Biznesowa Dystrybucja, tradycyjny motor rozwoju Energi, osiągnęła wynik EBITDA 1,704 mld zł, a przychody 4,028 mld zł. Łączna dystrybucja energii elektrycznej w 2018 roku wyniosła 22 542 GWh, co jest najwyższym wynikiem w historii. Udział Linii Biznesowej Wytwarzanie w EBITDA Grupy Energa wyniósł w 2018 roku 18 proc. EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie wyniosła 329 mln zł. W 2018 roku aktywa wytwórcze Grupy Energa wyprodukowały łącznie 3,9 TWh energii elektrycznej. Linia Biznesowa Sprzedaż osiągnęła w 2018 roku -85 mln zł EBITDA w wyniku bezprecedensowych zmian rynkowych. Z kolei łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej wyniósł 19 777 GWh.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Energa/ PAP Biznes/ as/

Komentarze