Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Wyniki Grupy PGE w I kwartale 2019 r. zgodne z oczekiwaniami

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 maja 2019, 07:24

  • 0
  • Powiększ tekst

PGE wypracowała w I kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 9,6 mld zł, czyli o 34 proc. większe niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.

-W I kwartale 2019 r. Grupa wyprodukowała 15,6 TWh energii elektrycznej i sprzedała 20,9 PJ ciepła.

-PGE odnotowała wzrost o 45 proc. produkcji energii z wiatru ze względu na warunki atmosferyczne.

-W pierwszym kwartale PGE wypracowała solidny zysk EBITDA w wysokości 1,9 mld zł  oraz 0,6 mld zł zysku netto.

-Nakłady na inwestycje w raportowanym okresie wzrosły o 18 proc. r/r, do 1 mld zł. Finalizowana jest flagowa inwestycja Grupy, czyli budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.

PGE chce być liderem transformacji energetycznej w Polsce. Wśród kluczowych projektów rozwojowych, wpływających na obniżenie emisyjności Grupy, znajdują się inwestycje w nowe bloki gazowe, farmy wiatrowe na morzu i lądzie, fotowoltaika, magazyny energii i elektromobilność.

Wyniki operacyjne

Na wyniki operacyjne w I kwartale 2019 r. miała wpływ przede wszystkim sytuacja w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. W raportowanym okresie zanotowano mniejsze o 0,6 TWh krajowe zużycie energii, spowodowane średnią temperaturą wyższą o 3 st. C w stosunku do analogicznego okresu w 2018 r.

Większa o 1,5 TWh produkcja energii z wiatru przełożyła się natomiast na mniejsze zapotrzebowanie ze strony operatora na energię generowaną w jednostkach konwencjonalnych.

W I kwartale 2019 r. Grupa PGE wyprodukowała 15,6 TWh energii elektrycznej, z czego 8,88 TWh, o 10 proc. mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia Elektrowni Bełchatów i mniejszego obciążenia oraz modernizacji Elektrowni Turów.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 4,47 TWh, co oznacza spadek o 22 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt mniejszego obciążenia i remontu w Elektrowni Opole, a także postoju w rezerwie Elektrowni Rybnik i Elektrowni Dolna Odra.

O 4 proc. spadł wolumen produkcji z gazu, który w I kwartale 2019 r. wyniósł 1,43 TWh. Jest to efekt przede wszystkim mniejszego zapotrzebowania na ciepło i tym samym mniejszej produkcji energii w kogeneracji.

Ze względu na warunki pogodowe Grupa PGE odnotowała w raportowanym okresie wzrost o 45 proc. produkcji energii z wiatru. Większe wolumeny produkcji ze źródeł niesterowalnych wpłynęły także na wzrost zapotrzebowania na pracę interwencyjną elektrowni szczytowo-pompowych należących do Grupy, które wyprodukowały o 55 proc. więcej energii elektrycznej niż w okresie bazowym.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł pierwszym kwartale 9,3 TWh, co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Ugruntowujemy pozycję niekwestionowanego lidera polskiego sektora energetycznego, utrzymując solidne wyniki operacyjne i finansowe. Segment ciepłownictwa, w którym również zajmujemy wiodącą pozycję, charakteryzuje się dużą wrażliwością na warunki atmosferyczne. PGE odpowiada na zapotrzebowanie systemu, będąc gwarantem bezpieczeństwa energetycznego dla polskiej gospodarki, a w tym kwartale, ze względu na ciepłą zimę, to zapotrzebowanie było mniejsze niż zazwyczaj – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wyniki finansowe

W I kwartale 2019 r. Grupa PGE osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 9,6 mld zł, czyli o 34 proc. większe niż w okresie bazowym. Jest to konsekwencja 100-procentowego obligo giełdowego i zwiększonego przez PGE obrotu energią elektryczną na rynku hurtowym. Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po pierwszym kwartale wyniósł 1,9 mld zł i był o 15 proc. niższy niż rok temu. Największy wpływ na  wynik miała zmiana modelu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji i mniejsze przychody z tego tytułu oraz zmiana metody księgowania kosztu CO2 z chronologicznej na metodę uśrednioną.
Ze względu na podwyższoną temperaturę w stosunku do okresu bazowego, zapotrzebowanie na ciepło było zdecydowanie mniejsze. Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej, który wyniósł ponad 683 mln zł oraz segment Dystrybucji z wynikiem 645 mln zł. Wydzielony po raz pierwszy w raportowaniu segment Ciepłownictwa zakończył pierwszy kwartał wynikiem 405 mln zł. Segment Obrotu wygenerował w tym czasie 169 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 165 mln zł. Konsekwentnie budujemy także pozycję lidera transformacji energetycznej. Koncentrujemy się na finalizacji budowy nowych mocy wytwórczych obniżających emisyjność w Opolu i Turowie oraz realizowaniu kluczowych projektów rozwojowych, do których zaliczamy inwestycje w nowe bloki gazowe, farmy wiatrowe na morzu i lądzie, panele fotowoltaiczne, magazyny energii i elektromobilność. Każdy z tych projektów przyczyni się do zmniejszenia poziomu emisyjności Grupy PGE. Ponadto w obszarze naszego zainteresowania znajdują działania wpisujące się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania to dla nas duży potencjał do rozwoju biznesu i budowania wartości – mówi Henryk Baranowski.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady na inwestycje w I kwartale 2019 r. w Grupie PGE wyniosły 1 mld zł i były o 18 proc. większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dobiega końca budowa nowych bloków 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole. Po udanej synchronizacji bloku nr 5 z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym w styczniu tego roku, 14 maja pomyślnie zsynchronizowano z siecią blok numer 6. W praktyce oznacza to rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej.

Po zakończeniu realizacji inwestycji dwóch bloków energetycznych, Elektrownia Opole wejdzie do czołówki najnowocześniejszych elektrowni na świecie. Zwiększy się także jej rola w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ energia elektryczna z dwóch nowych bloków pozwoli na zaspokojenie potrzeb 4 mln gospodarstw domowych. Zakończenie inwestycji zgodnie z harmonogramem zostało zaplanowane na 15 czerwca 2019 r. w przypadku bloku nr 5 i 30 września 2019 r. w przypadku bloku nr 6.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów, który obecnie przygotowywany jest do fazy rozruchu. Zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem wynosi ok. 89 proc. Nowa jednostka z zapasem spełni rygorystyczne normy środowiskowe nałożone przez Unię Europejską, a wyprodukowana w niej energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. W marcu 2019 r., w wyniku potrzeby dostosowania technologicznego i zwiększonego zakresu prac, zawarto aneks do umowy głównej, skutkujący zwiększeniem wartości kontraktu i wydłużeniem terminu realizacji o 6 miesięcy. Zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem inwestycja powinna zostać zakończona do 30 października 2020 r.

Bloki gazowo-parowe

Grupa inwestuje w aktywa zasilane gazem. Nowe bloki gazowo-parowe powstaną m.in. w Elektrowni Dolna Odra wykorzystując tym samym potencjał płynący z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG oraz planowanej trasy Baltic Pipe. Budowa dwóch nowych bloków energetycznych o łącznej mocy około 1400 MW wchodzi w zaawansowany etap przygotowania do realizacji. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. Program rozwoju fotowoltaiki PGE ma ambitne plany w zakresie rozwoju fotowoltaiki. Celem PGE jest osiągnięcie mocy 2,5 GW mocy zainstalowanych w tej technologii w perspektywie 2030 r. W maju tego roku PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, podpisała z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej. Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh – realizowana najprawdopodobniej poza systemem aukcyjnym – zgodnie z założeniami ma powstać na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych Grupy Azoty Siarkopol w świętokrzyskim Osieku. Według planów elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych powinna rozpocząć działalność w połowie 2022 r. Będzie to pierwsza instalacja fotowoltaiczna oparta na umowie corporate PPA, czyli Power Purchase Agreements, umożliwiającej dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE. Farmy wiatrowe na morzu i lądzie Grupa PGE kontynuuje poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2545 MW, stanowiących pierwszy etap programu offshore Grupy. Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. W styczniu 2019 r. na zaproszenie do udziału w projekcie odpowiedziało 13 potencjalnych partnerów z całego świata. Grupa zamierza zamknąć transakcję do końca 2019 r. PGE inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. W ramach inwestycji o nazwie Klaster do połowy 2020 roku w województwie zachodniopomorskim powstaną trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki zwycięstwu Klastra w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Magazyny energii

Grupa PGE rozwija także projekty z obszaru magazynowania energii, który ma szansę stać się ważną i dochodową częścią całego systemu energetycznego. Obecnie PGE pracuje nad ośmioma takimi projektami o łącznej wstępnie szacowanej mocy około 40 MW, a w perspektywie zakłada ambitny rozwój w ramach kompleksowego, obowiązującego w całej Grupie, Programu Magazynowania Energii.

PGE ogłosiła już przetarg na magazyn o mocy 1 MW, który zgodnie z założeniami powstanie w należącej do Grupy Elektrowni Bełchatów. W przypadku powodzenia testów PGE rozważy zintegrowanie z blokiem konwencjonalnym magazynu energii elektrycznej o większej mocy. Dwa magazyny energii – przy instalacji fotowoltaicznej na Górze Żar i przy farmie wiatrowej Karnice I – powstają w ramach spółki PGE Energia Odnawialna, a cztery takie projekty, zlokalizowane w sąsiedztwie stacji elektroenergetycznych, rozwija spółka PGE Dystrybucja.

Elektromobilność i carsharing

PGE sukcesywnie rozwija się również w obszarze elektromobilności. Grupa PGE jest aktywna na rynku ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. Posiada obecnie 16 stacji ładowania, w 10 miastach w całej Polsce. Firma prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie kolejnych instalacji w nowych lokalizacjach. W Siedlcach działa już natomiast pierwszy komercyjny e-carsharing Grupy PGE. W mieście została utworzona strefa, w której klienci za pomocą aplikacji na smartfonie mogą wypożyczać i oddawać elektryczne samochody. W kwietniu tego roku PGE Nowa Energia, wchodząca w skład Grupy PGE, objęła 51,47 proc. udziałów w spółce 4Mobility, która jest trzecim graczem na polskim rynku carsharingu. W dłuższej perspektywie transakcja ta umożliwi Grupie PGE rozwój oferty aut na minuty opartej na samochodach elektrycznych.

Emisja obligacji

W maju 2019 r. Grupa PGE wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,4 mld zł. To pierwsza w Polsce emisja obligacji o 10-letnim horyzoncie inwestycyjnym wyemitowanych przez przedsiębiorstwo przemysłowe. Oferta PGE spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów – subskrypcja dwukrotnie przekroczyła oferowaną podaż, co potwierdza pozytywne perspektywy rozwoju spółki.

Obligacje o łącznej wartości 1,4 mld zł zostały wyemitowane w dwóch seriach: 1 mld zł z 10-letnim terminem zapadalności i 400 mln zł z 7-letnim terminem zapadalności. Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki na ogólne cele korporacyjne, w tym na spłatę euroobligacji w kwocie 500 mln euro zapadających w czerwcu 2019 roku. Zdaniem agencji ratingowej Fitch Ratings emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emisjami występującymi w Polsce.

PGE/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze