Informacje

prawo / autor: Pixabay
prawo / autor: Pixabay

Kodeks spółek handlowych na tapecie już dzisiaj

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 czerwca 2019, 21:04

    Aktualizacja: 11 czerwca 2019, 07:03

  • 0
  • Powiększ tekst

Ministrowie zajmą się we wtorek projektem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, w którym przewidziano m.in. dematerializację akcji na okaziciela w spółkach niepublicznych, co ma utrudnić „pranie brudnych pieniędzy” i zwiększyć bezpieczeństwo w obrocie akcjami tych spółek

Jak czytamy w uzasadnieniu projektowanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, konstrukcja akcji na okaziciela w spółkach niepublicznych powoduje, że nie jest możliwe zagwarantowanie wymiany informacji podatkowych o posiadaczach akcji na okaziciela, ze względu na brak możliwości ich identyfikacji. Może to prowadzić do łatwych nadużyć związanych np. z praniem brudnych pieniędzy przez wykorzystanie konstrukcji prawnej akcji na okaziciela - wskazano.

Projekt ma na celu wprowadzenie podstawy dla obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, poza zakresem unormowanym w art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - wskazał w uzasadnieniu resort sprawiedliwości.

W ocenie projektodawcy „dematerializacja powinna objąć zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela”

Jak zaznaczono w uzasadnieniu, prawo polskie nie przewiduje możliwości dematerializacji akcji poza zakresem regulacji art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Stanowi to swoisty ewenement i źródło istotnych niedogodności zarówno dla spółek niepublicznych, jak i dla podmiotów prowadzących depozyty akcji mających postać dokumentu - podano. Dodano, że prawo polskie zawiera podstawy dla fakultatywnej dematerializacji obligacji (art. 6 ust. 2 pkt. 7 ustawy o obligacjach), bankowych papierów wartościowych (art. 90 ust. 4 ustawy - Prawo bankowe) oraz niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych (art. 123 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych).

Na tym tle brak analogicznej podstawy prawnej w stosunku do akcji wydaje się być w obecnych realiach obrotu gospodarczego anachronizmem uniemożliwiającym bezpieczną i efektywną organizację obrotu akcjami spółek niepublicznych - zaznaczył w uzasadnieniu projektodawca.

Jak wskazał, zaproponowana regulacja stworzy możliwości zmniejszenia kosztów i zwiększenia bezpieczeństwa obrotu akcjami spółek nienotowanych na rynku regulowanym.

W ramach oceny przewidywanego wpływu projektu na działalność mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w uzasadnieniu zaznaczono, że z uwagi na powszechny obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, również te podmioty z sektora MŚP zostaną objęte projektowanymi regulacjami.

Wskazano, że „projekt nakłada obowiązek zawarcia przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne (w tym z sektora MŚP) umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, co spowoduje bezpośredni koszt dla tych spółek, którego dokładne określenie nie jest możliwe, z uwagi na brak dostępności tego typu usług na rynku obecnie”. Dodano, że „rejestracja akcji w formie zdematerializowanej, choć będzie generować dla spółek określone koszty, z drugiej strony przyczyni się do redukcji wydatków, jakie spółki obecnie ponoszą w związku z wytwarzaniem i utrzymywaniem akcji w postaci dokumentowej”.

Projekt przewiduje również - w odniesieniu do spółek, o których mowa wyżej - obowiązek prowadzenia strony internetowej, co ma na celu przede wszystkim poprawę komunikacji z akcjonariuszami spółki - czytamy w uzasadnieniu.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze