Informacje

Razem przełamujmy bariery dostępności

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 października 2019, 09:24

    Aktualizacja: 4 października 2019, 10:54

  • 0
  • Powiększ tekst

Poszukiwanie i wdrażanie innowacji mających na celu niwelowanie barier w dostępności to tak naprawdę starania o lepszą jakość życia dla nas wszystkich. PARP zaprasza świadomych tego celu przedsiębiorców do wspólnych działań w ramach trzech konkursów.

Szacuje się, że nawet jedna trzecia Polaków dotknięta jest trwałym lub tymczasowym ograniczeniem mobilności czy percepcji. Są wśród nas ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich, niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, chorujący na Alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się. Te ograniczenia przychodzą również z wiekiem, stają się codziennością osób starszych. Tak więc potencjalnie każdego z nas w mniejszym lub większym stopniu dotyka lub kiedyś dotknie problem braku dostępności, czyli ograniczonej możliwości korzystania z produktów, usług i przestrzeni.

Program Dostępność Plus jest jednym z pięciu priorytetowych działań obecnego Rządu RP. Na mocy podpisanego w kwietniu ubiegłego roku Partnerstwa na rzecz dostępności, sygnatariusze aktu zobowiązali się do inicjowania zmian w zakresie znoszenia barier infrastrukturalnych i prawnych utrudniających funkcjonowanie osób ze stałą bądź czasową niepełnosprawnością. W gronie podmiotów zaangażowanych w program jest nie tylko administracja centralna, ale również samorządy terytorialne, przedsiębiorcy i organizacje społeczne. W realizację tego programu zaangażowana jest także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Firmy, których oferta jest skierowana lub uwzględnia potrzeby osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji, mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w trzech konkursach: Badania na rynek Bony na innowacje dla MŚP – etap usługowy Bony na innowacje dla MŚP – etap inwestycyjny

Jedną z nowości w kryteriach, jeżeli chodzi o konkursy dedykowane programowi Dostępność Plus, jest zapis o weryfikacji projektu pod kątem jego zasadności oraz zgodności celów i przedmiotu planowanego projektu z celami poddziałania. Projekty, realizowane w konkursach dedykowanych programowi Dostępność Plus, muszą – jest to również wskazane w regulaminach konkursów – przyczyniać się do wdrożenia innowacyjnych produktów lub usług ułatwiających codzienną aktywność np. osób ze wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami lub seniorów. Przedmiotem dofinansowania może być również udoskonalanie już istniejących rozwiązań produktowych lub procesowych, z myślą o ułatwieniu codziennej aktywności tych osób.

-Cechą charakterystyczną konkursów dedykowanych programowi Dostępność Plus, w odróżnieniu od standardowych, jest nastawienie na rezultat projektu - innowację produktową, ułatwiającą użytkownikom końcowym, czyli potencjalnym klientom przedsiębiorców realizujących takie projekty, funkcjonowanie w społeczeństwie – tłumaczy Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP

W grupach docelowych innowacji wdrożonych w projektach przedsiębiorców w ramach konkursów dedykowanych Dostępności Plus są, oprócz osób starszych i niepełnosprawnych, również osoby np. o nietypowym wzroście, ale także – osoby z małymi dziećmi, czy mające problem z poruszaniem się z powodu kontuzji lub np. poruszające się z nietypowym lub dużym bagażem.

– Ze względu na kluczowe znaczenie komfortu grup docelowych, będących użytkownikami końcowymi produktów lub usług, wypracowanych i wdrożonych w ramach Programu, wnioskodawcy powinni uwzględnić zaangażowanie przyszłych odbiorców produktów lub usług w testowanie lub opiniowanie, np. w formie ankiety, opracowania, dotyczącego nowego lub udoskonalonego produktu, procesu lub projektu wzorniczego – wyjaśnia Anna Forin

Ta opinia wyrażona przez potencjalnych użytkowników będzie miała istotne znaczenie przy ocenie efektywności zrealizowanego projektu i osiągnięcia zakładanego celu.

Badania na rynek – wnioski przyjmowane cały październik W odpowiedzi na szereg wyzwań, przed jakimi stoi projekt Dostępność Plus, oraz fakt, iż w jego wdrażanie powinny zaangażować się nie tylko administracja czy samorządy, ale również przedsiębiorstwa, PARP przygotowała konkurs, wspierający firmy nastawione na jego realizację. W ramach programu można sfinansować działania zmierzające do wprowadzenia na rynek innowacji, będących odpowiedzią na zapotrzebowania osób z dysfunkcjami. Zakres wydatków kwalifikowanych obejmuje zakup maszyn i urządzeń, które są niezbędne do rozpoczęcia wytwarzania wdrażanych produktów, a także zakup nieruchomości i tworzenie linii produkcyjnych czy hal. Dofinansowanie można przeznaczyć również na zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym patentów, licencji i praw własności intelektualnej, a także prowadzenie własnych prac rozwojowych bądź nabywanie usług doradczych.

Bony na innowacje dla MŚP - w puli 80 mln zł Bony na innowacje to jeden z najbardziej przystępnych mechanizmów wspierana innowacyjności. Działanie ma na celu stymulowanie współpracy świata nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe. Przedsiębiorca może uzyskać łącznie nawet 900 tys. zł dofinansowania na opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu we współpracy z jednostkami naukowymi oraz jego wdrożenie.

  • To oferta dotacji o charakterze dwuetapowym. W pierwszym z etapów przedsiębiorcy mogą ubiegać się o możliwość dofinansowania proinnowacyjnych usług badawczo-rozwojowych, w wyniku których powstanie we współpracy z jednostką naukową opracowanie koncepcji przedsiębiorcy na innowacyjny produkt, proces lub projekt wzorniczy. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia – gdy wniosek o płatność końcową zostanie zaakceptowany przez PARP – przedsiębiorcy ci mogą aplikować, w drugim konkursie, o kolejne środki na wdrożenie rozwiązań, które były przedmiotem opracowania w pierwszym etapie – tłumaczy Anna Forin

Wnioski do etapu 1 – usługowego – będą przyjmowane do 28 listopada 2019 r. Aplikacje do etapu 2 – inwestycyjnego – „na wdrożenie innowacji” można składać do 7 stycznia 2020 r.

Powiązane tematy

Komentarze