Informacje

Alior Bank / autor: Fratria
Alior Bank / autor: Fratria

10 mln zł kary KNF dla Alior Banku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 grudnia 2019, 19:04

  • 0
  • Powiększ tekst

Na Alior Bank, Mediatel oraz STP Investment zostały nałożone kary za na naruszenia regulacji dotyczących obrotu na rynkach finansowych - podała we wtorek Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja jednogłośnie wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z 6 czerwca 2019 r. dotyczącą nałożenia na Alior Bank SA kar pieniężnych za naruszenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: kary w wys. 1 mln zł - za istotne naruszenia przepisów prawa w brzmieniu obowiązującym przed 1 listopada 2015 r., oraz kary w wys. 9 mln zł - za naruszenia przepisów prawa w brzmieniu obowiązującym przed 21 kwietnia 2018 r.

Wskazane naruszenia były związane z pośrednictwem banku w obrocie certyfikatami inwestycyjnymi funduszy („fundusze WI”): WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, SGB WI Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono przypadki, że bank nie zawierał pisemnych umów dotyczących przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z osobami nabywającymi i zbywającymi certyfikaty inwestycyjne funduszy WI w ramach obrotu wtórnego za pośrednictwem Biura Maklerskiego banku - podała Komisja w komunikacie.

Komisja jednogłośnie nałożyła na STP Investment SA kary pieniężne w wys. 990 tys. zł i 700 tys. zł za naruszenia ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

28 czerwca 2016 r. STP Investment SA przekroczyła 33 proc. ogólnej liczby głosów w Stalprodukt SA osiągając 47,49 proc. ogólnej liczby głosów w związku ze wskazaną w art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie zmianą statutu Stalprodukt SA, tj. rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Stalprodukt SA. Po stronie STP Investment SA powstał zatem obowiązek ogłoszenia w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33 proc. ogólnej liczby głosów wezwania(następczego) do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Stalprodukt SA w liczbie powodującej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów albo zbycia w tym terminie akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 proc. ogólnej liczby głosów. Termin na wypełnienie ww. obowiązków bezskutecznie upłynął w dniu 28 września 2016 r. - wyjaśnia Komisja.

Komisja jednogłośnie nałożyła na Mediatel SA trzy kary pieniężne: w wys. 300 tys. zł za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r. oraz 2015 r., skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r., raportu rocznego za 2015 r. oraz nieterminowego przekazania trzech raportów okresowych; 100 tys. zł za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r., oraz 600 tys. zł oraz karę wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r. i raportu rocznego za 2016 r. oraz nieterminowe przekazanie ośmiu raportów okresowych i nieprzekazanie pięciu raportów okresowych.

Komisja również przyjęła, jednogłośnie, skierowaną do banków, znowelizowaną Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Rekomendacja S stanowi zbiór zasad dotyczących dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.

PAP, mw

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze