Informacje

KNF: 7 mln zł kary dla Altus TFI; cofnięte zezwolenia

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 lutego 2020, 12:48

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła dwie kary na Altus TFI w łącznej wysokość 7 mln zł i cofnęła zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych - poinformowała komisja w środowym komunikacie.

Kary zostały nałożone za naruszenia przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz za naruszenia rozporządzenia ministra finansów sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Dodatkowo KNF nałożyła sankcję administracyjną w postaci cofnięcia towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych - w związku z ustaleniem, że naruszenia przepisów ustawy są rażące.

Altus TFI przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38ust. 1 ustawy, wobec czego traci ono umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw - napisano w komunikacie.

Jak poinformowała komisja, kara pieniężna w wysokości 5 mln zł została nałożona za „naruszenie art. 48 ust. 2a ustawy w związku z zarządzaniem przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego”.

Komisja poinformowała też, że kara w wysokości 5 mln zł została nałożona za naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez towarzystwo bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.

Z kolei kara w wysokości 2 mln zł została nałożona za naruszenie rozporządzenia oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów funduszy.

W uzasadnieniu napisano m.in., że towarzystwo, pomimo posiadania stosownych narzędzi do kontrolowania i wpływania na działania zarządzającego, wynikających z umów o zarządzanie, nie monitorowało dostatecznie wykonywania czynności powierzonych zarządzającemu.

Towarzystwo, będąc gwarantem ochrony interesu uczestników funduszy sekurytyzacyjnych, nie zapewniło prawidłowego systemu kontroli wewnętrznej i działań nadzorczych, przez co dopuściło do nieprawidłowości w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy. Niedostateczne wykonywanie bieżącego nadzoru nad czynnościami powierzonymi podmiotowi zarządzającemu jest wyrazem braku rzetelności, profesjonalizmu i należytej staranności wymaganych w prowadzonej przez towarzystwo działalności - dodano.

KNF poinformowała też, że towarzystwo zaniedbało wykonywanie swoich ustawowych obowiązków i dopuściło do sytuacji, w której naruszone zostały przepisy mające fundamentalne znaczenie dla oceny jego funkcjonowania jako profesjonalnego podmiotu działającego na rynku kapitałowym, zarządzającego instytucjami wspólnego inwestowania.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze