Informacje

Bogusław Białowąs, prezes BOŚ Bank / autor: mat. prasowe
Bogusław Białowąs, prezes BOŚ Bank / autor: mat. prasowe

BOŚ Bank, czyli niełatwo być zielonym, ale da się

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 maja 2020, 14:00

  • 0
  • Powiększ tekst

W czerwcu kończy się 3-letnia kadencja prezesa Banku Ochrony Środowiska Bogusława Białowąsa. Prezes już zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję i nie weźmie udziału w ogłoszonym przez Radę Nadzorczą Banku postępowaniu kwalifikacyjnym. Za jego kadencji Bank Ochrony Środowiska wrócił po wielu latach na ścieżkę stabilnego wzrostu

W 2019 roku bank z udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 4,59 mld zł, co stanowi nominalnie wzrost o 80,8 proc. od poziomu zrealizowanego w 2018 roku. Gdyby nie koszt utworzenia rezerwy 27,9 mln zł w związku z kredytami we franku szwajcarskim i wyrokami TSUE, wynik netto banku bez uwzględnienia tych zdarzeń wyniósłby 107,9 mln zł i byłby wyższy od wyniku 2018 roku o 65,9 proc.

Sytuacja, w której prezes Białowąs obejmował Bank, nie należała do łatwych. Zmiany regulacyjne i decyzje podejmowane w latach 2014-2015 doprowadziły do istotnego wzrostu ryzyka oraz niekorzystnej koncentracji w portfelu kredytowym, a Bank musiał utworzyć duże odpisy z tytułu utraty wartości części udzielonych kredytów. BOŚ został objęty Programem Postępowania Naprawczego KNF, który rozpisano na kolejne lata do 2021.

Nowy model biznesowy przełożył się na ponad trzykrotny wzrost wyniku netto, który w 2019 roku przekroczył 80 mln zł wobec 24,4 mln w 2017 r. I kwartał tego roku potwierdził, że bank został dobrze przygotowany na zaabsorbowanie negatywnych efektów zdarzeń zewnętrznych, które dotknęły gospodarkę w końcówce marca. Wzrost sumy bilansowej oraz rekordowy kwartalny wynik na działalności bankowej, udowodniły że BOŚ odzyskał równowagę i wrócił na ścieżkę wzrostu. Również w odniesieniu do rynku, dynamika poprawy wyników, oraz efektywność mierzona spadkiem wskaźnika C/I, tempem wzrostu ROE oraz marży odsetkowej odzwierciedliły skuteczne zarządzanie bilansem oraz znaczącą poprawę efektywności operacyjnej.

Patrząc na ostatnie trzy lata funkcjonowania banku, widać, że w ramach tej instytucji nastąpiła istotna zmiana zarówno w zakresie modelu biznesowego, jak i charakteru organizacji. To wszystko pozwala mi z satysfakcją uznać, że zrealizowałem misję, której się podjąłem, a Bank po wielu latach wrócił na ścieżkę stabilnego wzrostu – mówi Bogusław Białowąs, prezes BOŚ Banku. - Skuteczna restrukturyzacja Banku wiąże się z zapewnieniem możliwości realizowania przez organizację powtarzalnych, stabilnych wyników oraz ciągłego wzrostu rentowności. Niektóre zmiany były bolesne, ale konieczne: ograniczyliśmy koszty, wprowadziliśmy zmiany organizacyjne, postawiliśmy na specjalizację i podnieśliśmy wydajność biznesową z jednoczesną silną kontrolą w obszarze ryzyka. To pozwoliło istotnie poprawić wyniki finansowe, a organizacji nabrać odporności i spokojnie myśleć o przyszłości – dodaje.

Zielony bank

BOŚ przez ostatnie lata konsekwentnie stawiał na realizację swojej misji polskiego EKO Banku, czyli na rozwój oferty produktowej na potrzeby finansowania projektów związanych z ochroną środowiska. Obecnie EKOpożyczki i EKOkredyty stanowią już ponad 1/3 portfela kredytowego Banku.

Bank aktywnie uczestniczył w realizacji programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanych ze środków krajowych i unijnych. Obecnie są to przede wszystkim programy „Czyste powietrze” i „Mój prąd”, gdzie Bank oferuje finansowanie pomostowe i uzupełniające dla beneficjentów, którzy oczekują na dotację. Prezes Białowąs doprowadził także do podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, oferując wsparcie mieszkańcom w wymianie systemów grzewczych na bardziej ekologiczne i termomodernizację budynków. Regionalnie środki na preferencyjne finansowanie projektów proekologicznych pozyskiwał także od Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeszcze w czerwcu pojawi się zupełnie nowy produkt - EKOpożyczka „Moja woda” na małą retencję i przeciwdziałanie skutkom suszy.

Nasza specjalizacja i wieloletnie doświadczenie w finansowaniu inwestycji ekologicznych są zarówno wyróżnikami, jak i elementem naszej przewagi konkurencyjnej w tym segmencie rynku finansowego – tłumaczy Bogusław Białowąs.

Kolejny istotny element realizacji strategii Banku w ostatnich latach to konsekwentny rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji, a więc dostosowanie organizacji do wyzwań współczesności i nadążanie za konkurencją. W sierpniu 2019 roku Bank wdrożył nowy system bankowości elektronicznej, dzięki któremu znacząco unowocześniono i usprawniono proces obsługi klienta. Na ukończeniu są już także prace nad uruchomieniem nowej aplikacji mobilnej Banku.

W ostatnich miesiącach, jako polski bank, BOŚ mocno zaangażował się w pomoc klientom w unikaniu zagrożeń związanych z pandemią COVID-19 i działania rządowego programu Tarczy Antykryzysowej. Bank wprowadził szereg udogodnień dla kredytobiorców, wprowadzając m.in. możliwość zawieszenia spłat rat kapitału kredytów. Przedsiębiorcy za pośrednictwem Banku mogą składać wnioski o subwencję w ramach programu pomocowego Polskiego Funduszu Rozwoju. BOŚ, jako jeden z pierwszych banków na rynku, w pełni wdrożył także do swojej oferty nowe warunki gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego istotnie ułatwiające przedsiębiorstwom zaciąganie kredytów i zabezpieczanie ich spłaty.

Cele w strategii Banku

Cele zawarte w zaktualizowanej Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ w perspektywie na lata 2018-2021 to zysk netto powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,7 proc. wskaźnik (C/I) poniżej 47 proc., koszty ryzyka poniżej 0,75 proc.. Bank zakłada także udział kredytów proekologicznych w portfelu ogółem powyżej 40 proc. na koniec 2021 r.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

MaW

Powiązane tematy

Komentarze