Informacje

Alior Bank / autor: Fratria
Alior Bank / autor: Fratria

Rekordowa strata Alior Banku. 0,5 miliarda zł na minusie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 sierpnia 2020, 17:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Alior Bank odnotował 585,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 9,41 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 721,98 mln zł wobec 829,18 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 154,58 mln zł wobec 156,81 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 77,67 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 76,71 mld zł na koniec 2019 r.

W I poł. 2020 r. bank miał 513,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 93,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Ze względu na zdarzenia jednorazowe, w tym głównie wynikające z pandemii COVID-19, grupa kapitałowa Alior Banku w I półroczu 2020 r. zrealizowała stratę netto -513,4 mln zł, tj. wynik niższy od zysku netto osiągniętego I półroczu 2019 r. o 606,5 mln zł.

Do głównych przyczyn tego spadku zaliczyć należy:

• Rozpoznanie odpisów z tytułu COVID-19 w kwocie -418 mln zł, z czego -269,8 mln wynika ze zmian parametrów modeli, a -148,2 mln zł z odpisów indywidualnych.

• Spadek przychodów związany z wyrokiem TSUE dotyczącym zwrotu części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich - Alior Bank oszacował wpływ wyroku na kwotę -192,1 mln zł brutto, na którą składają się:

  1. rezerwa na historyczne zwroty części prowizji w przypadku kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed 11 września 2019 r. w wysokości -98 mln zł (wpływ na pozostałe koszty operacyjne)

  2. bieżący koszt zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszych spłat kredytów w I półroczu 2020 r. w wysokości -100,2 mln zł (wpływ na przychody odsetkowe),

  3. korekta wynikająca z różnicy między rozliczeniem prowizji metodą ESP w księgach Banku, a liniową metodą szacowania zwrotów części prowizji w wysokości +6,6 mln zł (wpływ na przychody odsetkowe).

• Spadek wyniku odsetkowego w wyniku spadku stóp procentowych w związku z trzema decyzjami Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 marca 2020 r., dnia 8 kwietnia 2020 r. oraz 28 maja 2020 r. o obniżkach stopy referencyjnej NBP łącznie o 1,4 pkt proc. tj. do poziomu 0,1% oraz w związku z decyzją Narodowego Banku Polskiego o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%. Spadek wyniku odsetkowego z tego tytułu Alior Bank oszacował w I półroczu 2020 r. na -110,2 mln zł.

• Dokonanie odpisu wartości firmy powstałej z nabycia Meritum Bank ICB S.A. w wysokości -64,4 mln zł. Zdarzenie ma charakter jednorazowy.

• Rozpoznanie wpływu tzw. modyfikacji nieistotnej w rozumieniu MSSF 9 w związku z zastosowaniem tzw. pozaustawowych i ustawowych wakacji kredytowych w związku z COVID-19. Modyfikacja obniżyła wynik odsetkowy Alior Banku o 14,5 mln zł i jest zdarzeniem jednorazowym” - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W konsekwencji wskaźnik rentowności ROE banku wyniósł -15,8% (vs. 2,9% w I połowie 2019 r.). Po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych tj. odpisów w związku z COVID-19, modyfikacji nieistotnej w związku z zastosowaniem tzw. wakacji kredytowych oraz dotworzenia rezerwy na historyczne zwroty części prowizji w przypadku kredytów spłaconych przed 11 września 2019 r., wskaźnik ROE Grupy Alior Banku w I połowie 2020 r. kształtowałby się na poziomie -0,6 proc.

Warto podkreślić jednak, że pomimo dużego wpływu zdarzeń jednorazowych oraz dużej presji na wyniki ze względu na niekorzystne otoczenie makroekonomiczne, wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostały na wysokim poziomie (odpowiednio 13,14% oraz 15,72%), pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulatora (odpowiednio 464 pb oraz 522 pb). Oznacza to, że grupa dysponuje nadwyżką kapitałów Tier 1 ponad 2,2 mld zł powyżej minimów regulacyjnych” - czytamy dalej.

Sytuacja płynnościowa Alior Banku w I połowie 2020 r. również pozostawała na bezpiecznym poziomie, zaznaczono także.

Była ściśle monitorowana i utrzymywana w adekwatnym do potrzeb zakresie poprzez dostosowywanie poziomu bazy depozytowej oraz uruchamianie finansowania w zależności od rozwoju akcji kredytowej i pozostałych potrzeb płynnościowych. Wskaźnik płynnościowy LCR Grupy znajdował się na 31.12.2019 r. na poziomie 148% i został na 30.06.2020 r. podniesiony do poziomu 187 proc.. Tym samym jest 87 pkt proc. powyżej minimum regulacyjnego” - wskazano.

Zarząd Alior Banku pozytywnie ocenia działania wprowadzone w reakcji na zmianę otoczenia makroekonomicznego i prawnego zaś w opinii zarządu tworzą one podstawę do stopniowego poprawiania wyników finansowych Alior Banku w przyszłych okresach” - podsumowano.

W I połowie 2020 r. koszty działania wyniosły 877 mln zł i były niższe od kosztów działania poniesionych w pierwszej połowie 2019 r. o 29 mln zł tj. o 3,2%.

Poziom wyniku z odpisów na straty oczekiwane wyniósł w pierwszej połowie 2020 r. -1 211 mln zł w porównaniu z wynikiem -776 mln zł w pierwszej połowie 2019 r., co oznacza wzrost o 56,2%. Wzrost wynika z rozpoznania odpisów z tytułu COVID-19 w kwocie -418 mln zł, z czego -269,8 mln zł wynika ze zmian parametrów modeli, a -148,2 mln zł z odpisów indywidualnych. Wskaźnik COR w I półroczu 2020 r. wyniósł z uwzględnieniem tego zdarzenia 3,96 proc. - napisano także w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 513,06 mln zł wobec 119,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec czerwca 2020 roku Alior Bank dysponował 750 placówkami (191 oddziałami tradycyjnymi, 7 oddziałami Private Banking, 7 Regionalnymi Centrami Biznesowymi oraz 545 placówkami partnerskimi). Na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudnienie w Grupie Alior Banku kształtowało się na poziomie 8 578,54 etatów.

Wcześniej w sierpniu Alior Bank informował, że zdecydował o odpisie i zawiązaniu rezerw na kwotę 676 mln zł łącznie, co pogorszy wynik finansowy banku w I półroczu 2020 r. i w całym roku obrachunkowym 2020 r.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

Alior liczy na poprawę prowizji w drugim półroczu i poprawę wyniku kredytów dla MŚP we wrześniu

Alior Bank oczekuje, że druga połowa tego roku przyniesie poprawę wyniku prowizyjnego. Celem jest także dalsza optymalizacja kosztowa i zwiększenie przychodów, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Wynik [z prowizji] jest optymistyczny. W drugim kwartale jest już wyższy niż w pierwszym. Cieszymy się, że mamy aktywność ze strony klientów i mamy nadzieję, że te wyniki już w trzecim i czwartym kwartale będą wyższe - powiedziała wiceprezes Agnieszka Nogajczyk-Simeonow podczas konferencji prasowej.

Wynik z prowizji wyniósł 294 mln zł w II kw. wobec 269 mln zł w I kw. br. i 284 mln zł w II kw. 2019 r.

Jak poinformowała wiceprezes i p.o. prezesa Iwona Duda, bank pracuje nad dalszym wzrostem przychodów prowizyjnych.

Oczywiście, po stronie przychodowej zakładamy wzrost udziału prowizji z nowej pożyczki gotówkowej. Będziemy dokonywali zmian w taryfie opłat i prowizji banku tak, aby wspierać wzrost wyniku prowizyjnego. Zwiększamy poziom cross-sellu - widzimy tu właśnie szansę na pełne uproduktowienie klientów. Chcemy poprawić marże kredytowe i oczywiście stawiamy na rozwój procesów zdalnej obsługi klienta” - powiedziała Duda podczas konferencji.

Wynik z odsetek sięgnął 860 mln zł w II kw. wobec 958 mln zł kwartał wcześniej i 1 046 mln zł w II kw. 2019 r. W I poł. wynik z odsetek sięgnął 1,82 mld zł wobec 2,07 mld zł rok wcześniej.

Gdyby nie było obniżki stóp, COVID-u, mielibyśmy wyższe przychody z tytułu odsetek, efekt TSUE oczywiście też tutaj zawarzył, […] to byłoby to ponad 1,7 mld zł [wyniku odsetkowego w I poł. br.] - powiedziała Nogajczyk-Simeonow.

Marża odsetkowa netto wyniosła 4,13% w II kw. wobec 4,34% w I kw. br. i 4,70% w II kw. 2019 r.

Mimo, iż w I półroczu tego roku spadły nam przychody z odsetek, z tytułu opłat i prowizji to jest to dobry punkt wyjścia do tego, żebyśmy mieli dużo lepsze wyniki w II połowie roku. Od strony kosztowej ważne jest to, że w I półroczu odnotowaliśmy już pewne oszczędności kosztowe, będziemy kontynuowali projekty optymalizacyjne przy jednoczesnym rozwijaniu sprzedaży - zaznaczyła wiceprezes.

Koszty działania wyniosły 395 mln zł w II kw. br. wobec 482 mln zł w I kw. br. i 394 mln zł w II kw. 2019 r. W I poł. br. koszty wyniosły 877 mln zł wobec 906 mln zł rok wcześniej.

Koszty już są niższe o 3 proc. w porównaniu do I połowy roku ubiegłego. Główne koszty w banku to są koszty pracownicze - one lekko wzrosły w związku z tym, że w I połowie roku mieliśmy wzrost zatrudnienia z tytułu konsolidacji spółki Ruch. To jest chwilowe zawahanie w kategorii kosztów osobowych. Koszty rzeczowe były mniejsze, koszty marketingu były ograniczone i inne koszty administracyjne, amortyzacja na podobnym poziomie. Koszty BFG są powiązane z saldem depozytów, więc też jest lekka obniżka, odprowadzaliśmy niższe fundusze na BFG - wyjaśniła Nogajczyk-Simeonow.

Pilnujemy oczywiście wskaźnika koszty do przychodu. Ten wskaźnik w I poł. tego roku jest na podobnym poziomie i będziemy kontynuować politykę efektywności kosztowej, dodała.

Jak zaznaczyła Duda, bank stawia na zwiększenie efektywności procesowej z wykorzystaniem robotyzacji, sztucznej inteligencji, automatyzacji.

Liczba klientów nam wzrasta. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wzrasta w kanałach cyfrowych. Chcemy pozyskiwać nowych klientów, zwiększamy udział kredytów hipotecznych w portfelu kredytowym. Będziemy także stawiali na finansowanie naszych klientów poprzez leasing, zwiększamy udział faktoringu w finansowaniu działalności naszych klientów” - powiedziała. - Inne inicjatywy, które będziemy chcieli wdrożyć to m.in. inny model zarządzania spółkami zależnymi czy też pełen przegląd procesów projektowych, który w tej chwili u nas trwa - tu też będziemy poszukiwali oszczędności kosztowej tak, aby w jak największym stopniu poprawić ten wynik i efektywność działania banku” - dodała.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

lior Bank liczy na trwałe odbicie sprzedaży kredytowej w segmencie małych i średnich firm we wrześniu. Bank pracuje nad dalszą poprawą jakości nowej sprzedaży kredytowej, poinformowali przedstawiciele zarządu. Alior ocenia, że obecny poziom rezerw na tzw. małe TSUE jest adekwatny.

W segmencie średnie i duże firmy widzimy silne odbicie sprzedaży w II kwartale - 2,3 mld zł nowej sprzedaży to wynik imponujący - niespotykany w Aliorze od sześciu okresów. Lipiec to ponad 800 mln zł nowej sprzedaży, sierpień zakładamy, że będzie trochę słabszy ze względu na sezon wakacyjny, nasilający się w Polsce w tym czasie. Natomiast liczymy, że wrzesień przyniesie odbicie i spróbujemy zmierzyć się z tym rekordem z drugiego kwartału i pokazać, że to nie jest tylko jednorazowy trend” - powiedział wiceprezes Dariusz Szwed podczas konferencji prasowej.

Nowa sprzedaż kredytów dla przedsiębiorstw (bez mikrofirm) wyniosła 2,25 mld zł w II kw. wobec 789 mln zł w I kw. 2020 r. i 1,39 mld zł w II kw. 2019 r.

Szwed poinformował, że w segmencie klientów mikro bank zwiększył liczbę klientów o 15% r/r do ponad 200 tys. W II kw. liczba nowych klientów wyniosła 6,5 tys.

Zaczynamy bić licznik z trójką z przodu. Nowych klientów mikro w ujęciu kwartalnym jest nieco mniej, ale jest tak, że trudne czasy zawsze zazwyczaj uderzają w najmniejsze firmy - zaznaczył.

Bank podał, że zaktualizowana polityka kredytowa oraz wdrożenie nowego systemu kredytowego powodują wzrost jakości nowej sprzedaży w segmencie mikro. Dodatkowo, nowa sprzedaż dla klientów mikro w 97-proc. pokryta jest zabezpieczeniem BGK.

To gwarantuje nam, że nowa sprzedaż - nawet w przypadku pojawienia się default - jest w pełni zabezpieczona”- zaznaczył Szwed.

Wartość portfela kredytowego ogółem wyniosła 61,71 mld zł na koniec II kw. wobec 61,29 mld zł na koniec ub. roku. Portfel kredytów klienta biznesowego wyniósł 26,5 mld zł wobec 26,8 mld zł rok wcześniej, zaś portfel klienta indywidualnego wyniósł 35,2 mld zł na koniec II kw. wobec 34,5 mld zł na koniec ub. roku.

Udział kredytów z utratą wartości wyniósł 13,66%, a wskaźnik pokrycia rezerwami - 56,46% na koniec czerwca.

Pomimo COVID-u i pandemii portfel kredytowy jednak wzrósł do 61,7 mld zł i wzrost ten był wyraźniejszy w segmencie biznesowym. Jeśli chodzi o portfel klienta indywidualnego, wzrost ten nastąpił do 35,2 mld zł. W odniesieniu do portfela klienta biznesowego nastąpił niewielki spadek. Jeśli spojrzymy na jeden z naszych podstawowych produktów kredytowych, czyli pożyczkę gotówkową, to od I kw. 2016 roku jakość tej sprzedaży była taka, że wskaźnik default rate wynosił 1,91%. Obecnie pomimo całej sytuacji, po I kw. mamy 0,57%. Bank cały czas aktywnie dąży do poprawy portfela kredytowego” - powiedział wiceprezes Maciej Brzozowski podczas konferencji.

Jeśli chodzi o klienta biznesowego mikro, nastąpiła równie duża poprawa jakości tego portfela - spadek na przestrzeni tych lat - od 1,28% do 0,58% obecnie, dodał.

W II kw. 2020 roku, grupa Alior Banku dokonała aktualizacji wartości szacunku kwoty oczekiwanych wypłat wynikających z przedpłat kredytów konsumenckich dokonanych przed dniem wyroku TSUE i zgodnie z MSR 37 utworzyła na ten cel dodatkową rezerwę w wysokości 98 mln zł.

Dokonaliśmy oczywiście ponownej analizy i dorezerwowaliśmy na koniec I kw. kwotę 98 mln zł na ewentualne zobowiązania z tytułu zwrotów prowizji. Braliśmy pod uwagę prawdopodobieństwo złożenia reklamacji przez klientów, dotychczasową liczbę reklamacji i charakterystykę portfela przy tych analizach. Na dziś wydaje nam się, że poziom rezerwy, którą doksięgowaliśmy jest adekwatny - powiedziała wiceprezes Agnieszka Nogajczyk-Simeonow podczas konferencji. - W ubiegłym roku była zrobiona rezerwa na wypłaty prowizji z tytułu wcześniejszych spłat kredytów. Rezerwa to było 243 mln zł na koniec ub. roku. W tym roku dowiązaliśmy tej rezerwy na 98 mln zł po to, by mieć środki na ewentualne roszczenia” - zaznaczyła.

Bank podał, że wpływ wyroku TSUE na wynik odsetkowy banku wyniósł 30 mln zł w II kw. i 64 mln zł w całym I półroczu. Wpływ na pozostałe koszty operacyjne wyniósł 99 mln zł w II kw. (w I kw. bez wpływu). Wpływ na wynik brutto wyniósł 129 mln zł w II kw. i 193 mln zł w całym I półroczu.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

ISBnews, mw

CZYTAJ TEŻ: Front walki z koronakryzysem

CZYTAJ TEŻ: Iwona Duda pokieruje pracami zarządu w Alior Banku

CZYTAJ TEŻ: Alior Bank pozytywnie zaskakuje wynikami: Wyższe niż konsensus

CZYTAJ TEŻ: Banki przed nieuchronną konsolidacją. Sprawdź faworytów

Powiązane tematy

Komentarze