Informacje

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2021

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 stycznia 2021, 11:40

    Aktualizacja: 28 stycznia 2021, 11:55

  • 1
  • Powiększ tekst

Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2021 r. wyniesie 4,0%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 7,5%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług wyniesie 1,8% natomiast średnioroczny kurs euro ukształtuje się na poziomie 4,45 zł, a kurs dolara amerykańskiego 3,96 zł. Ponadto założono, że deficyt sektora finansów publicznych w 2021 r. wyniesie 138,2 mld zł (5,9% PKB) zaś państwowy dług publiczny 1.241,6 mld zł (52,7% PKB)

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 486.784.028 tys. zł. Wysokość dochodów prognozowana jest na 404.484.028 tys. zł. Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 369.140.013 tys. zł, w tym: 181.000.500 tys. zł  – z podatku od towarów i usług, 71.052.000 tys. zł – z podatku akcyzowego, 2.860.000 tys. zł – z podatku od gier, 37.100.000 tys. zł – z podatku dochodowego od  osób prawnych, 69.300.000 tys. zł – z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1.500.000 tys. zł – z podatku od wydobycia niektórych kopalin, 4.870.000 tys. zł – z podatku od niektórych instytucji finansowych oraz 1.458.013 tys. zł z podatku od sprzedaży detalicznej. W ramach dochodów niepodatkowych przewiduje się następujące wielkości: cło –4.428.000 tys. zł, wpłaty z zysku NBP –1.329.145 tys. zł, dywidendy i wpłaty z zysku – 386.740 tys. zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe –23.463.464 tys. zł oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego –3.145.513 tys. zł. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest na 2.591.153 tys. zł.

Limit wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2021 uwzględnia m.in.: finansowanie programu „Rodzina 500+”; realizację zobowiązania rządu do zwiększenia w roku 2021 nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB; waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84%; realizację rządowego programu „Dobry start”; finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego; realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021, a także wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020 r.; finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na zwiększonym poziomie do 2,2% PKB czy zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. W budżecie państwa przewidziano rezerwę ogólną wysokości 500.000 tys. zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 31.880.988 tys. zł. W ramach wydatków budżetu państwa na rok 2021 uwzględniono również wydatki na realizację programów wieloletnich.

Podobnie jak w latach ubiegłych w ustawie został wyodrębniony budżet środków europejskich. W ustawie budżetowej na rok 2021 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 87.340.722 tys. zł. Dochody budżetu środków europejskich prognozuje się w wysokości 71.448.652 tys. zł, zaś wysokość deficytu ustalono na 6.864.846 tys. zł.

Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa określono odpowiednio na 597 094 719 tys. zł oraz 507 929 873 tys. zł, natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 89 164 846 tys. zł. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, będą środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2020 r., przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Do ustawy budżetowej dołączono uzasadnienie zawierające sporządzany w układzie zadaniowym skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata: państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych.

Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

(mt)

Czytaj też: Prezydent: oczekuję rekomendacji dot. rozwoju wojska i procedur

Powiązane tematy

Komentarze