Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Takich polis już nie kupisz. KNF zakazała sprzedaży

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 lipca 2021, 16:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego zakazała sprzedaży polis z funduszem inwestycyjnym, jeśli w umowie ubezpieczenia zostały zapisane zbyt wysokie opłaty lub jeśli fundusz miałby inwestować w instrumenty, podlegające umorzeniu – poinformowała KNF w czwartkowym komunikacie.

Jak napisano w komunikacie, Komisja Nadzoru Finansowego 15 lipca 2021 roku jednogłośnie zakazała „wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia na życie”, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zakazana jest sprzedaż polis z UFK, które spełniają co najmniej dwa kryteria.

Dla których średni zwrot jest niższy niż 50 proc. stopy procentowej dla określonego w decyzji okresu według odpowiedniej struktury terminowej stopy wolnej od ryzyka (dalej jako: kryterium 1) lub w przypadku których określone w regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zasady i ograniczenia inwestycyjne nie zapewniają, aby środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie były lokowane w instrumenty contingent convertibles2 (dalej jako: kryterium 2).

Jak wyjaśnił nadzór finansowy, instrumenty „contingent convertibles to obligacje kapitałowe, pożyczki podporządkowane lub inne instrumenty i umowy”, które w określonym w wypadku podlegają albo umorzeniu (w całości lub w części) albo w przypadku których może dojść do umorzenia (także w całości lub w części) ewentualnie może dojść do wstrzymania ich wypłaty na czas nieoznaczony. Kluczowe jest to, że „te obligacje kapitałowe, pożyczki podporządkowane, instrumenty lub umowy są emitowane lub zawierane przez dłużnika w celu ich zakwalifikowania lub już zostały zakwalifikowane do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich lub środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”.

Komisja Nadzoru Finansowego wskazała, że w wyniku zakazu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, spełniających pierwsze z kryteriów, klienci zyskają zwiększenie wartości zwrotu z komponentu inwestycyjnego dzięki obniżeniu poziomu opłat i innych kosztów potrącanych ze środków powierzanych zakładowi ubezpieczeń do zarządzania w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Kryterium 1 w swej konstrukcji ma zapobiegać obserwowanej przez UKNF niskiej wartości dla klientów umów ubezpieczenia z UFK w Polsce, w szczególności z uwagi na niski albo ujemny poziom efektywnej stopy zwrotu realizowanej na rzecz klientów, a także z uwagi na wysoki poziom opłat pobieranych w ramach tych umów. Powyższe skutkuje zaburzeniem równowagi pomiędzy wartością produktu dla klientów, a poziomem marży generowanej przez zakład ubezpieczeń. Problem zaburzenia tej równowagi nie dotyczy wyłącznie rynku polskiego, niemniej jednak na rynku polskim skala zjawiska, jakim jest niska wartość generowana dla klientów, jest wysoka na tle innych państw europejskich, w których oferowane są umowy ubezpieczenia z UFK (…) – napisano w komunikacie KNF.

Z kolei zakaz sprzedaży polis z funduszami ubezpieczeniowymi, które miałyby inwestować w obligacje czy pożyczki podporządkowane, zdaniem KNF, obniży ryzyko klientów.

Kryterium 2 ma zapobiegać obarczaniu klientów nabywających umowy ubezpieczenia z UFK nadmiernym ryzykiem inwestycyjnym, w tym ryzykiem płynności, związanymi z możliwością nabywania ze środków UFK instrumentów contingent convertibles. Lokowanie środków w instrumenty contingent convertibles wiąże się z koniecznością akceptacji przez inwestora bardzo wysokiego ryzyka inwestycyjnego związanego z wbudowanym w te instrumenty mechanizmem absorpcji strat emitenta oraz ryzyka związanego z nieprawidłową wyceną tych instrumentów – stwierdziła KNF.

W komunikacie zwrócono uwagę, że istnieje ryzyko, że w tego typu obligacje czy pożyczki będą inwestowane środki z UFK na większą skalę niż dotychczas ze względu na projektowane zmiany w prawie, które usuną bariery prawne związane z emisją takich instrumentów przez podmioty z rynku finansowego.

KNF w komunikacie zastrzegła, że będzie sprawdzać, czy ubezpieczyciele dostosowali się do zakazu. Zwróciła też uwagę, że to do firm ubezpieczeniowych należy weryfikacja, czy oferowane przez nie polisy z funduszem inwestycyjnym są zgodne z decyzją nadzoru. Komisja poinformowała także, że zaproponuje zmianę w przepisach, która ureguluje działalność lokacyjną ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Zapowiedziała także przygotowanie swojego stanowiska w przedmiocie ujmowania kosztów i opłat w umowie ubezpieczenia z UFK.

W komunikacie KNF pojawiła się także informacja, że od zakazu dopuszcza się cztery wyjątki. Decyzja nadzoru nie będzie miała zastosowania do Pracowniczych Planów Kapitałowych, Pracowniczych Programów Emerytalnych, Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego i do Indywidualnych Kont Emerytalnych. Zakaz nie obejmie także sytuacji, w którym przystąpienie ubezpieczonych do grupowej umowy ubezpieczenia na życie, powiązanej z funduszem, nie jest zawarciem nowej umowy ubezpieczenia. Podobnie będzie także w przypadku indywidualnych kontynuacji grupowych umów ubezpieczenia na życie z UFK. Wreszcie zakaz nie zadziała, jeśli sposób lokowania środków funduszu zapewnia, że nie inwestuje on w instrumenty podporządkowane.

Zakaz wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Morawiecki: Nie będzie pobłażliwości dla prowadzących pod wpływem alkoholu

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze