Opinie

fot. Andrzej Turczyn, zbiory własne
fot. Andrzej Turczyn, zbiory własne

Broń dla kolekcjonera

Andrzej Turczyn

Andrzej Turczyn

Adwokat. Prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni (www.romb.org.pl)

  • Opublikowano: 5 maja 2014, 11:38

    Aktualizacja: 5 maja 2014, 14:37

  • 5
  • Powiększ tekst

Wraz ze zmianą ustawy o borni i amunicji w 2011 r. możliwe stało się posiadanie broni palnej przez miłośników i kolekcjonerów broni palnej. Prawdą jest, że przed dniem 10 marca 2011 roku, tj. dniem wejścia w życie zmiany w ustawie o broni i amunicji, istniał cel kolekcjonerski posiadania broni.

Jednak uznaniowość Policji, tj. konieczność przekonania organu administracji, że okoliczności na które powołuje się osoba ubiegająca o pozwolenie uzasadniają wydanie pozwolenia na broń, unicestwiały w praktyce możliwości realizacji pasji kolekcjonerskich wielu praworządnych Polaków. Z dniem wejścia w życie zmian w ustawie o broni i amunicji, zlikwidowana została uznaniowość organów Policji, a przepisy w istocie zliberalizowano. Do ustawy o broni i amunicji wprowadzono jednoznacznie opisaną ważną przyczynę posiadania broni w celu kolekcjonerskim. Aktualnie osoba zamierzająca uzyskać pozwolenie na broń w celu kolekcjonerskim musi wykazać, ważną przyczynę posiadania broni, którą jest przynależność do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. Tak ustawodawca zdefiniował ważną przyczynę posiadania broni w celu kolekcjonerskim. Nie oznacza to, że samo członkostwo w stowarzyszeniu kolekcjonerskim załatwia sprawę. Konieczne jest dodatkowo spełnienie kryteriów opisanych w ustawie, a dotyczących sfery zdrowia psychicznego, funkcjonowania psychologicznego oraz wykazanie, że nie stanowi się zagrożenia dla siebie oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie te okoliczności są precyzyjnie w ustawie o broni i amunicji opisane i nie ma istotniejszych problemów ze zrozumieniem i wykazaniem każdej z nich. Ustawa o broni i amunicji w art. 15 stanowi, że: Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom: 1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2; 2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej; 3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; 4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych; 5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego: a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo: - przeciwko życiu i zdrowiu, - przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Uzyskanie pozwolenia na broń palną w celu kolekcjonerskim wiąże się również z koniecznością zdania egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni, oraz praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju. W aktualnym stanie prawnym egzamin praktyczny nie obejmuje egzaminu strzeleckiego. Planowane są jednak zmiany w tym zakresie i w przypadku ich wprowadzenia, egzamin dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń palną w celu kolekcjonerskim, obejmował będzie także egzamin strzelecki.

Pozwolenie na broń palną w celu kolekcjonerskim z istoty rzeczy jest pozwoleniem o najszerszym zakresie przedmiotowym. Zgodnie bowiem z art. 10 ust 4 pkt 7 ustawy o broni i amunicji pozwolenie na broń w celu kolekcjonerskim uprawnia do posiadania broni i amunicji właściwej dla każdego innego rodzaju pozwolenia na broń. W ramach tego pozwolenia można uzyskać prawo do posiadania broni palnej bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA, miotaczy gazu obezwładniającego; pistoletów sygnałowych, broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów; broni palnej sportowej bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm, broni palnej sportowej centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm, broni palnej sportowej gładkolufowej, broni palnej sportowej przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego). Redakcja przepisów ustawy o broni i amunicji pozwana na odpowiedzialne twierdzenie, że dla celów kolekcjonerskich możliwe jest także posiadanie pistoletów maszynowych w kalibrze od 6 mm do 12 mm oraz karabinków samoczynnych w kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm. W praktyce jednak dochodzi do sprzeciwu Komendy Głównej Policji, która twierdzi, że ten rodzaj broni samoczynnej jest wyłączony z możliwości posiadania przez osoby fizyczne. Twierdzenie to nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa zarówno krajowego jak i unijnego. Są jednak komendanci wojewódzcy Policji, którzy przedkładają przed posłuszeństwo, przepisy prawa. Przykładowo Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach wydaje pozwolenia na broń dla celów kolekcjonerskich w postaci pistoletów maszynowych w kalibrze od 6 mm do 12 mm oraz karabinków samoczynnych w kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm i decyzje wydane przez tego Komendanta uznane zostały przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie za zgodne z prawem.

W toku postepowań administracyjnych nie występują większe problemy ze stosowaniem przepisów prawa. Niechlubnym wyjątkiem jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, gdzie rekordowy czas wydania pozwolenia na broń w celu kolekcjonerskim trwał 526 dni. Kodeks postepowania administracyjnego jako naczelną zasadę postepowania administracyjnego uznaje, że Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia, a organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. W sprawach w których wymagane jest prowadzenie postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Proszę porównać przepisy prawa z czasem trwania jednego z postępowań administracyjnych prowadzonych w KWP w Katowicach, a ocenę i wnioski pozostawiam Czytelnikom. Pani Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach przez tak długi czas dokonywała oceny kolekcjonerskości stowarzyszenia kolekcjonerskiego, którego działalność zaprezentowana jest poniżej.

Opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na broń w celu kolekcjonerskim nie są niskie. Złożenie podania poprzedzone musi być badaniem lekarskim i psychologicznym. Koszt obu to suma około 400 złotych. Podanie o wydanie pozwolenia na broń wymaga uiszczenia opłaty skarbowej, która wynosi 242 zł. Egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią, kosztuje 1000 zł, ewentualna poprawka kolejne 500 zł.

W decyzji o pozwoleniu na broń organ administracji określa cel wydania pozwolenia, rodzaj i ilość egzemplarzy broni. Ilość egzemplarzy borni staje się czasem osią sporu pomiędzy wnioskodawcami, a organami administracji. Zaobserwowałem w praktyce, że komendy policji wydają bez większych problemów pozwolenia na 10 a nawet 30 egzemplarzy borni dla celów kolekcjonerskich. Późniejsze rozszerzenia decyzji administracyjnych o kolejne egzemplarze broni nie nastręczają większych trudności. Oczywiście zdarzył mi się przypadek, że jeden z komendantów wojewódzkich proponował 1 egzemplarz broni dla celów kolekcjonerskich, jednak po zaprezentowaniu znaczenia słowa kolekcja ze słownika języka polskiego, zweryfikował swoje stanowisko, wydając pozwolenie zgodnie z podaniem.

Stowarzyszenie o charakterze kolekcjonerskim działać musi na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. W przepisach tej ustawy opisane są dwa rodzaje stowarzyszeń, tj. stowarzyszenie o osobowości prawnej wpisane do KRS oraz stowarzyszenie zwykłe nieposiadające osobowości prawnej, jako uproszczone forma stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną zakładane jest przez co najmniej 15 osób, które uchwalają statut, wybierają komitet założycielski, który dokonuje wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisu stowarzyszenia do KRS uzyskuje ono osobowość prawną i może działać w obrocie prawnym. Statut stowarzyszenia musi określać w szczególności nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji, teren działania i siedzibę stowarzyszenia, cele i sposoby ich realizacji, sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał. W przypadku stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim za poprawną redakcję celów nadających stowarzyszeniu charakter kolekcjonerki można uznać następujący zapis statutu: Cele Stowarzyszenia obejmują zadania w zakresie kolekcjonerstwa broni palnej, rozpowszechniania kolekcjonerstwa broni palnej pośród mieszkańców Rzeczypospolitej. Rozsądne jest dodanie w statucie stowarzyszenie ogólnej deklaracji, że Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a w szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i amunicji. Stowarzyszenie zwykłe zakładają co najmniej 3 osoby, które uchwalają regulamin działalności stowarzyszenia określając w szczególności jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie. Stowarzyszenia zwykłego nie rejestruje się w KRS. Jedynie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący, którym jest właściwy starosta (prezydent miasta na prawach powiatu).

Nie sposób w krótkim tekście omówić całej problematyki związanej z pozwoleniem na broń w celu kolekcjonerskim. Proszę powyższe traktować raczej jako zachętę i dowód tego, że pozwolenie na broń w celu kolekcjonerskim jest w zasięgu praworządnego, zdrowego i zdeterminowanego w osiąganiu celów Polaka.

 

 

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Uwaga!

Promocje dobrych książek wSklepiku.pl!

Zniżki sięgają nawet 90%!


Powiązane tematy

Komentarze