Informacje

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń / autor: materiały prasowe
Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Ubezpieczenia zmieniają rzeczywistość

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 6 grudnia 2022, 13:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Żyjemy w ciekawych czasach. Mierzymy się ze skutkami pandemii, wojną, widmem kryzysu, a także różnymi nowymi regulacjami, mającymi temu kryzysowi zapobiec. Branża ubezpieczeniowa poprzez swoją codzienną działalność, wspiera państwo, gospodarkę i obywateli, w szczególności w czasach kryzysu – rozpoczyna Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń swój tekst opublikowany na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Ubezpieczenia stabilizują gospodarkę

Zakłady ubezpieczeń wnoszą znaczący wkład w rozwój polskiej gospodarki, mają tym samym wpływ na wzrost PKB oraz dobrobyt ekonomiczny. Są jednym z największych i najbardziej pożądanych inwestorów instytucjonalnych w Polsce. W 2021 roku zainwestowały ponad 85,6 mld zł w obligacje skarbowe i inne papiery wartościowe. Zwiększają stabilność finansów publicznych i zmniejszają ich podatność na szoki zewnętrzne. Co więcej, działalność branży ubezpieczeniowej silnie oddziałuje na rozwój innych gałęzi polskiej gospodarki, np. sektora handlowego, nieruchomości, finansów, przemysłu, transportu czy logistyki. Jej funkcjonowanie przekłada się również na powstawanie nowych miejsc pracy, wzrost innowacyjności w firmach i bogacenie się społeczeństwa.

Ubezpieczenia stanowią też istotne wsparcie dla publicznego systemu ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych. Branża przyczynia się do zwiększenia dostępności i jakości ochrony zdrowia bez obciążania finansów państwa, ułatwiając leczenie. W 2021 roku ponad 3,8 mln Polaków miało prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie, tylko w 2021 roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły 18,4 mld zł z tego tytułu. Ubezpieczyciele zabezpieczają też majątek obywateli oraz przyszłość ich bliskich. Wpływają zatem na ogólny dobrobyt i poprawę standardu życia, zapewniając Polakom poczucie bezpieczeństwa w każdym aspekcie codziennego funkcjonowania. Niecodzienne działania w nowej rzeczywistości Ostatni czas zmusił branżę ubezpieczeniową do wystąpienia ze swojej codziennej roli i podjęcia szeregu dodatkowych działań w odpowiedzi na zaistniałe kryzysy. Zaczęła się wojna w Ukrainie spowodowana rosyjską inwazją. Aby pomóc sąsiadom ze wschodu, PIU uruchomiła akcję #piudlaukrainy. Dzięki środkom zakładów ubezpieczeń, pośredników, innych organizacji i fundacji oraz prywatnych darczyńców, zakupiła i przewiozła materiały medyczne dla ukraińskich szpitali. Od początku wojny dzięki transportom PIU, pomoc otrzymały szpitale w Równem, Tarnopolu, Iwano-Frankiwsku, Winnicy i Kijowie. Poza materiałami medycznymi, PIU wyposażyła też ukraiński szpital w Kijowie w specjalistyczne urządzenie, jakim jest laparoskop. Jesteśmy w stałym kontakcie z ukraińskimi szpitalami, aby na bieżąco odpowiadać na ich zapotrzebowanie. Potrzeby tych placówek są bardzo duże i przy każdym kolejnym transporcie spotykamy się z ogromną wdzięcznością ukraińskiego personelu medycznego. Nie mam jednak wątpliwości, że wdzięczność należy się przede wszystkim naszym darczyńcom.

Od początku 2020 roku cały świat mierzy się ze skutkami pandemii COVID-19. Polskie zakłady ubezpieczeń dofinansowały i zakupiły w tym czasie potrzebny sprzęt medyczny oraz środki ochrony osobistej, zorganizowały bezpłatną pomoc prawną dla przedsiębiorców oraz telemedyczną i psychologiczną dla klientów. Polska Izba Ubezpieczeń opracowała rekomendacje działań proklienckich dla zakładów ubezpieczeń, w których m.in. zostały uproszczone procedury zawierania i przedłużania umów ubezpieczenia, wprowadzono zdalną likwidację szkód w szerszym zakresie oraz nadano priorytet naprawom pojazdów należących do pracowników służby zdrowia i ratowników medycznych. Jednym z największych wyzwań, koordynowanych przez PIU w trakcie pandemii, było sfinansowanie dodatkowego call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Inicjatywa miała na celu wspierać osoby walczące z koronawirusem na pierwszej linii oraz Polaków, zmagających się z jego skutkami.

Zielona transformacja objęła ubezpieczycieli

Innego rodzaju wyzwaniem, z którym branża ubezpieczeniowa mierzy się w ciągu ostatnich miesięcy, jest aktywne uczestnictwo w przemianach związanych z Europejskim Zielonym Ładem. Zakłady ubezpieczeń odgrywają istotną rolę w tej transformacji, w szczególności jako inwestorzy instytucjonalni oraz ubezpieczyciele ryzyk, również związanych ze zmianami klimatu. W 2021 roku ubezpieczyciele inwestowali w odnawialne źródła energii i zielone obligacje oraz oferowali produkty służące walce ze zmianami klimatu. Wśród nich znalazły się polisy dla farm wiatrowych i elektrowni wodnych.

W ramach PIU działa Grupa robocza ds. zrównoważonego finansowania, której zadaniem w 2021 roku było m.in. wypracowywanie stanowisk do szybko zmieniających się regulacji z zakresu zrównoważonego finasowania oraz działania edukacyjne. W ramach współpracy z organami administracji państwowej Izba przedstawiła stanowisko w zakresie rewizji Non-Financial Reporting Directive. Przystąpiliśmy też do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz współredagowaliśmy wydawany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii kwartalnik „Newsletter SDGs” (SDGs to akronim od angielskiego określenia: Sustainable Development Goals). Na łamach tego wydawnictwa informowaliśmy o stanowisku polskiego rynku ubezpieczeniowego do planowanego rozporządzenia EuGB (European green bond).

PIU, we współpracy z partnerami z sektora finansowego i innymi organizacjami, przygotowało również broszurę pt. „Zbiór podstawowych wskaźników ESG zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) wraz z ich opisem, identyfikacją i wyjaśnieniem”. Jej celem było opracowanie standardu wymiany informacji z zakresu raportowania niefinansowego pomiędzy spółkami a instytucjami finansowymi, które w te spółki zainwestowały.

Przyszłość pod znakiem kolejnych zmian

Widmo kryzysu i inflacja dotykają każdego z nas, również zakłady ubezpieczeń. Zadaniem ubezpieczycieli jest utrzymanie równowagi między wypłatami odszkodowań a składkami. Wypłaty muszą nieść realną pomoc poszkodowanym, a składki muszą być akceptowalne dla klientów. To duże wyzwanie dla branży, którego nie ułatwiają nowe rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Spowodują one, że stracimy jakąkolwiek kontrolę nad procesem naprawy pojazdów. Koszty jeszcze bardziej pójdą w górę, co ostatecznie odbije się na naszych klientach. Zmiany są potrzebne. Nie chcemy jednak, by nowy porządek był osiągany kosztem równowagi rynkowej, której zachwiania nie potrzebujemy w i tak już trudnych czasach.

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2022” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2022”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria
Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Powiązane tematy