Informacje

WARSZAWA POSIEDZENIE RZĄDU / autor: PAP/Bartłomiej Zborowski
WARSZAWA POSIEDZENIE RZĄDU / autor: PAP/Bartłomiej Zborowski

Projekt nowelizacji budżetu przyjęty

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 października 2017, 17:28

  • Powiększ tekst

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji budżetu na 2017 r. oraz ustawy okołobudżetowej. Zmiany umożliwią m.in. wypłatę ok. 2,3 mld zł z tytułu deputatów węglowych, prawie 1 mld zł rekompensat dla telewizji i radia publicznego, 88 mln zł na szkolne gabinety lekarskie.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w komunikacie, że z danych sprawozdawczych i szacunkowych o wydatkach budżetu państwa wynika, iż wydatki te będą istotnie niższe od zakładanych w ustawie budżetowej na 2017 r.

Lepszy wynik budżetu będzie możliwy m.in. dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy przekładającej się na wzrost przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym powodującej mniejsze zapotrzebowanie na dotację z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmniejszenie wydatków będzie także możliwe w wyniku niższego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. i związaną z tym redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. - napisano w komunikacie.

Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie limitu wydatków w innych częściach budżetowych o prawie 9,4 mld zł. Wyjaśniono, że zaoszczędzone środki zostaną wykorzystane m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów-górników. Jeszcze w tym roku pieniądze otrzyma ok. 235 tys. osób.

Środki zostaną także przeznaczone m.in. na dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ubytku wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010-2017 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych.

W projektowanej nowelizacji przewidziano również zwiększenie środków na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

CIR zaznaczył, że zaproponowane rozwiązania nie zmieniają podstawowych wielkości budżetu wynikających z ustawy budżetowej na 2017 r. z 16 grudnia 2016 r. Dochody pozostawiono na poziomie ok. 325,4 mld zł, wydatki - ok. 384,7 mld zł, deficyt - ok. 59,3 mld zł.

Do przewidzianych w projekcie nowelizacji budżetu przesunięć odnosi się przyjęty również we wtorek przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej.

W celu skutecznej realizacji w 2017 r. zadań w sektorze górnictwa węgla kamiennego, wprowadzono przepis umożliwiający uelastycznienie gospodarki finansowej ministra energii oraz zabezpieczający w tegorocznym budżecie państwa środki na wypłatę świadczeń rekompensacyjnych z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Na ten cel zostanie przeznaczone ok. 2,3 mld zł dla emerytów-górników - poinformowało CIR.

Ustawa przewiduje przekazanie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 980 mln zł za utracone w latach 2010-2017 wpływy z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień ustawowych. Środki te zostaną przeznaczone przez KRRiT publicznej radiofonii i telewizji na realizację zadań misji publicznej - w wysokości nieprzekraczającej wydatków poniesionych na jej wykonywanie - wyjaśniono.

Utworzona zostanie też rezerwa celowej na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych (podstawowych i średnich), zapewniających uczniom poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (udzielanych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną). CIR tłumaczy, że rezerwa ta (ok. 88 mln zł) zostanie podzielona między wnioskujące jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły publiczne, najpóźniej do 15 grudnia 2017 r.

Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada utworzenie nowej rezerwy celowej w wysokości 316,9 mln zł na uzupełnienie wydatków zaplanowanych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Program „Rodzina 500 plus”), a także na wydrukowanie Kart Dużej Rodziny.

Ponadto, zgodnie z projektem, minister rozwoju przeznaczy 100 mln zł na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PAIH na realizację zadań zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Obie ustawy maja wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

PAP, MW

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych