Informacje

GetBack w 2017 r. nawet przychody miał ujemne

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 maja 2018, 07:23

    Aktualizacja: 30 maja 2018, 09:27

  • 0
  • Powiększ tekst

Zarząd GetBack kolejny raz nie dotrzymał terminu opublikowania sprawozdania rocznego za 2017 r. Opublikowana została jednak wersja sprzed audytu.

Aktualnie trwają prace nad sporządzeniem ostatecznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017, jak również nad zakończeniem procesu badania przez firmę audytorską wymienionego wyżej sprawozdania. O dacie publikacji raportu rocznego Emitenta za rok 2017 i skonsolidowanego raportu rocznego dla Grupy Kapitałowej GetBack Emitent zawiadomi w treści raportu bieżącego, co nastąpi natychmiast po uzyskaniu przez Emitenta wiedzy odnośnie do daty zakończenia powyższych prac. - czytamy w informacji od spółki.

Kiedy ostatecznie dostaniemy sprawozdanie - nie wiadomo. Spółka nie wyznaczyła kolejnego terminu publikacji, choć w świetle niedotrzymania poprzednich czterech wskazanych dat, trudno by traktować kolejną poważnie. Dziś mija również termin publikacji raportu za I kwartał 2018 roku.

Tymczasem mamy dostęp jedynie do sprawozdania finansowego sprzed audytu. GetBack odnotował 1 327,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 200,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wcześniej spółka podawała, że wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej za rok 2017 wyniesie ok. 1,2 mld zł. W połowie maja spółka podawała, że wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy za ub. rok wyniesie ok. 1 mld zł.

Strata operacyjna wyniosła 1 175,39 mln zł wobec 234,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Warto zwrócić uwagę, że GetBackowi udało się coś, co wydawałoby się jest niemożliwe - otóż spółka uzyskała UJEMNE przychody. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły -302,25 mln zł w 2017 r. wobec 422,67 mln zł rok wcześniej.

Na spadek przychodów z nabytych pakietów wierzytelności miała wpływ przede wszystkim wycena portfeli wierzytelności z zastosowaniem metodologii o charakterze stress-test. Grupa zaprezentowała ujemne przychody w związku z utratą wartości portfeli wierzytelności w wysokości 639 292 tys. zł z tytułu obsługiwanych portfeli wierzytelności i powracających portfeli wierzytelności, z wycofanych umów sprzedaży z powodu braku zapłaty do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z powodu wycofania wyniku na sprzedaży pakietów wierzytelności w wysokości 178 780 tys. zł z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych i przejęcia kontroli nad dwoma funduszami oraz z powodu braku zapłaty ceny przez wybrane fundusze co wiązało się z sytuacją reputacyjną spółki - podano w raporcie.

Jak poinformowaliśmy wczoraj KNF ustaliła, że osoby z kierownictwa spółki GetBack przeprowadziły operacje finansowe, mające na celu uniknięcie realnej wyceny posiadanych przez spółkę pakietów wierzytelności, bo wycena ta doprowadziłaby do obniżenia wyniku finansowego spółki

ISBNews

Powiązane tematy

Komentarze