Informacje

autor: KAS
autor: KAS

KAS z większymi uprawnieniami

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano: 13 grudnia 2018, 16:59

  Aktualizacja: 13 grudnia 2018, 16:59

 • 0
 • Powiększ tekst

Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz niektórych innych ustaw, mający na celu zapewnienie KAS szerszego dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej, podała Kancelaria Prezydenta.

Zasadniczym celem uchwalonej ustawy jest wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.) zmierzających do usprawnienia działania Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany te mają na celu udoskonalenie przepisów dotyczących zakresu zadań i procedur działania Krajowej Administracji Skarbowej oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia w KAS oraz pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej - czytamy w informacji.

Zmiany te dotyczą między innymi:

1) poszerzenia uprawnień do pozyskiwania danych i informacji przez KAS: a) poszerzenia zakresu pozyskiwanych danych, w tym:

 • przyznania Szefowi KAS oraz naczelnikowi urzędu celno-skarbowego uprawnień do występowania o informację do instytucji finansowych również w toku czynności analitycznych prowadzonych poza procedurami kontrolnymi,

 • poszerzenia zakresu informacji przekazywanych na podstawie art. 49 ustawy o KAS o informacje dotyczące strony postępowania,

 • przyznania kompetencji do wystąpienia z żądaniem o przekazanie informacji dotyczących kontrolowanego i strony, o których mowa w art. 48 ust. 1 - 6 ustawy o KAS, naczelnikowi urzędu skarbowego (w związku z wszczętą kontrolą podatkową lub prowadzonym postępowaniem podatkowym) oraz Szefowi KAS (w toku postępowania podatkowego),

 • poszerzenia kręgu osób w KAS, którym przysługuje dostęp do danych,

 • doprecyzowania przepisów w zakresie możliwości korzystania przez organy KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych udostępnionych przez inne organy do realizacji ustawowych zadań KAS (przetwarzanie danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych),

2) zasad finasowania KAS – ustawa przewiduje utrzymanie finasowania KAS z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych w miejsce - przewidywanego od 2019 r. (w myśl obowiązujących przepisów) - wyodrębnienia samodzielnej części budżetowej z Szefem KAS jako jej dysponentem,

3) zasad nadzoru ministra właściwego do spraw finansów publicznych nad KAS,

4) poszerzenia katalogu w tym w odniesieniu do ścigania sprawców przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego,

5) modyfikacji przepisów regulujących polegających na wzmocnieniu pozycji organów i funkcjonariuszy celno-skarbowych w stosunku do podmiotu kontrolowanego, w szczególności:

 • poszerzenia możliwości przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w razie nieobecności kontrolowanego,

 • wprowadzenia instytucji zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji (zawiadomienia kończącego kontrolę),

 • poszerzenia możliwości przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w oparciu o stałe upoważnienie:

 • na drogach publicznych poprzez przyjęcie możliwości dokonania takiej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego,

 • w zakresie posiadania, produkcji i dystrybucji automatów do gier,

 • w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania nimi wyrobów akcyzowych,

 • w zakresie realizacji obowiązku znakowania i barwienia wyrobów energetycznych,

 • w zakresie parametrów jakościowych, fizyko-chemicznych oraz tożsamości i jakości paliw silnikowych w celu ustalenia właściwej stawki podatku akcyzowego,

 • rozszerzenia katalogu kontroli, z których nie sporządza się wyniku kontroli,

 • umożliwienia przeprowadzania kontroli celno-skarbowej w spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, która utraciła status podatnika oraz wobec byłych wspólników spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, w przypadku rozwiązania tych spółek w trakcie kontroli,

 • zapewnienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego wiedzy o złożonej przez kontrolowanego korekcie deklaracji oraz wprowadzenie regulacji dotyczących ograniczenia możliwości skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nieobjętego kontrolą, jak również wprowadzenie doręczania kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji,

 • poszerzenia definicji kontrahenta kontrolowanego m.in. o przewoźnika oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające zarówno w imieniu dostawców, jak i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru,

6) przepisów dotyczących audytu i czynności audytowych, w tym:

 • podziału zadań w zakresie audytu dotyczącego środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pomiędzy Szefa KAS, a dyrektorów izb administracji skarbowej,

 • wyodrębnienia audytu środków stanowiących współfinansowanie krajowe funduszy, programów i projektów realizowanych ze środków unijnych,

 • dodania audytu prawidłowości uiszczania innych należności publicznoprawnych niż należności podatkowe,

 • poszerzenia audytu o ocenę celowości i zgodności z prawem,

 • zawarcia w ustawie o KAS dotychczasowych przepisów rozporządzenia dotyczącego oceny wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na cele specjalne,

 • rozszerzenia zakresu czynności audytowych o weryfikację realizacji przez podmioty telekomunikacyjne i dostawców usług finansowych obowiązków nałożonych ustawą o grach hazardowych;

7) zasad służby w Służbie Celno-Skarbowej, w tym:

 • modyfikacji zasad ustalania dodatku kontrolerskiego oraz orzeczniczego,

 • modyfikacji przepisów dotyczących postępowania kwalifikacyjnego do służby,

 • rozszerzenia możliwości awansu na wyższy stopień służbowy z pominięciem wymaganego okresu pełnienia służby,

 • modyfikacji uprawnień funkcjonariuszy oddelegowanych,

 • nałożenia na funkcjonariuszy obowiązku informowania o wyjeździe za granicę,

 • zmiany zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy.

Uchwalona ustawa wprowadza ponadto zmiany w zakresie dotyczącym 20 innych ustaw. W przeważającym zakresie zmiany te polegają na dostosowaniu dotychczas obowiązujących regulacji do nowych zasad wynikających z przyjęcia zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej i dotyczących realizacji zadań Krajowej Administracji Skarbowej” - czytamy także.

W zakresie przepisów przejściowych i dostosowujących ustawa stanowi m. in., że do audytów prowadzonych na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i niezakończonych do dnia wejścia w życie zmienianych regulacji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji: - dotyczących zmiany przepisów wprowadzających ustawę o KAS oraz zmiany ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, - dotyczących audytu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., - dotyczących dodatku kontrolerskiego oraz dodatku orzeczniczego, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

(ISBnews)SzSz

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze