Informacje

Pracownicy / autor: Pixabay
Pracownicy / autor: Pixabay

Mniej szarej strefy w PKB

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 marca 2019, 10:58

  • 0
  • Powiększ tekst

Udział szarej strefy w gospodarce spadnie do 17,2 proc. w 2019 r. wobec 18 proc. w ub.r. - prognozuje Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG).

W latach 2015-2018 udział szarej strefy (w ujęciu IPAG) w polskiej gospodarce wynosił średnio 18,7 proc.. W badanym okresie najwyższym udziałem szara strefa odznaczała się w 2015 roku - było to 19,2 proc.. Począwszy od tego roku udział szarej strefy systematycznie zmniejsza się. IPAG prognozuje również dalszy spadek udziału szarej strefy w 2019 roku - czytamy w raporcie IPAG „Szara strefa 22019”.

Z raportu wynika, ze najważniejsze czynniki przyczyniające się do zmniejszania rozmiarów szarej strefy w ostatnich latach i w 2019 roku to korzystny stan koniunktury gospodarczej, zachęcający przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności nieukrywanej przed władzami publicznymi (prognozowane przez IPAG tempo wzrostu PKB w 2019 roku wynosi 3,8 proc.), działania władz nakierowane na uszczelnienie systemu podatkowego a w szczególności w zakresie poboru podatku VAT (głównie w sektorze paliwowym), skuteczna walka z działalnością nielegalną – ograniczenie produkcji i handlu narkotykami i dopalaczami, spadek przemytu papierosów, likwidacja nielegalnego hazardu.

IPAG prognozuje, że całkowita wartość szarej strefy w Polsce wyniesie w 2019 roku 424 mld zł. Szara strefa w Polsce w kwotach absolutnych odznacza się tendencją wzrostową, wskazano w raporcie. W latach 2015-2019 wartość dodana szarej strefy w ujęciu IPAG wzrośnie o 54 mld zł.

W 2019 roku główną część szarej strefy nadal będą stanowić ukrywane dochody legalnie działających przedsiębiorstw oraz wynagrodzenia osób fizycznych z tytułu wykonywania pracy nierejestrowanej, które są objęte szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego (łącznie będą stanowić około 58-60 proc. wartości dodanej szarej strefy). Około 2 proc. będzie nadal przypadać na działalności nielegalne, obejmowane szacunkami GUS, czyli sutenerstwo, produkcję i handel narkotykami oraz przemyt papierosów - czytamy dalej.

Według obliczeń IPAG, rozmiary szarej strefy w ujęciu stosowanym przez GUS zwiększyły się z 243 mld zł w 2015 roku do 273 mld zł w 2018 roku tj., co oznacza wzrost w cenach bieżących o 12,3 proc..

W 2019 roku IPAG prognozuje wzrost wartości wytworzonej w gospodarce nieobserwowanej, czyli w ujęciu GUS, o 21 mld zł, co będzie oznaczać, że w roku tym udział szarej strefy w produkcie krajowym brutto wyniesie 12,6 proc., czyli będzie mniejszy niż na początku analizowanego okresu o 0,9 punktu procentowego. W ujęciu względnym szara strefa odznaczała się największymi rozmiarami w 2015 roku – jej udział w polskim PKB wyniósł wtedy 13,5 proc. - wskazano w raporcie.

Całkowity udział szarej strefy w gospodarce IPAG oblicza jako iloraz całkowitej wartości dodanej wytworzonej w szarej strefie (w ujęciu IPAG) i produktu krajowego brutto skorygowanego o tę część szarej strefy, która nie jest ujmowana w oficjalnych statystykach GUS (czyli o doszacowania IPAG)

Szara strefa w ujęciu IPAG stanowi sumę dwóch części szacunków GUS, dotyczących działalności nielegalnej (sutenerstwo, produkcja i handel narkotykami oraz przemyt papierosów), stanowiącej znaczącą część pierwszego elementu szarej strefy, obejmujących część działalności ukrytej (drugi element szarej strefy), obejmujących część działalności nieformalnej (trzeci element szarej strefy), doszacowań IPAG, które swym zakresem obejmują wszystkie trzy elementy szarej strefy.

Na podst. ISBnews

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze