Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Egzamin do organów nadzorczych - ile będzie kosztował?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 kwietnia 2020, 08:00

  • 0
  • Powiększ tekst

850 zł ma wynosić opłata za egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych - wynika z projektu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych. Szef tego resortu ma też określać regulamin przeprowadzania egzaminów.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się w poniedziałek projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

W Ocenie Skutków Regulacji rozporządzenia napisano, że 29 lutego 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którą organem przeprowadzającym egzaminy będzie minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

W konsekwencji, to ten minister jest właściwy do wydania rozporządzenia, które określa: wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu wniesionych opłat, mając na uwadze koszty przeprowadzania egzaminów oraz wydatki związane z funkcjonowaniem komisji; regulamin przeprowadzania egzaminów, uwzględniając konieczność zapewnienia równego traktowania osób składających egzamin, poufności egzaminów oraz ich sprawnej organizacji; sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji, uwzględniając zakres obowiązków poszczególnych członków.

W projekcie rozporządzenia napisano, że opłata za przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych wynosi 850 zł.

Egzamin odbywa się w miejscu wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych” - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Ponadto, rozporządzenie mówi o tym, że wysokość wynagrodzenia członków komisji za przeprowadzenie części pisemnej i ustnej egzaminu jest ustalana jako procentowy udział w kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w zależności od pełnionej funkcji. W przypadku przewodniczącego komisji jest to 60 proc. tej kwoty, sekretarza komisji oraz jej członka - po 40 proc. tej kwoty.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia napisano, że zachodzi konieczność jego wydania „w związku z obszernymi zmianami ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wprowadzonymi ustawą z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw”.

Projektowane rozporządzenie wprowadza rozwiązania tożsame z obowiązującymi dotychczas, zmianie ulega jedynie wskazany w nim urząd obsługujący procedurę egzaminów, co jest konsekwencją zmiany organu przeprowadzającego egzaminy” - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

W ustawie z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym zapisano, że egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych, przeprowadza komisja egzaminacyjna wyznaczana przez Prezesa Rady Ministrów.

W ustawie z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw napisano, że egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych, przeprowadza komisja egzaminacyjna wyznaczana przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia napisano, że projektodawca proponuje, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze