Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Polacy fatalnie oceniają sytuację w kraju

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 25 listopada 2013
  • 13:08
  • 3
  • Tagi: badania gospodarka ludzie Polska sondaż
  • Powiększ tekst

Około dwóch trzecich (67 proc.) Polaków uważa, że rozwój sytuacji w kraju zmierza w złym kierunku, tylko mniej więcej jedna piąta (18 proc.) była przeciwnego zdania, a 15 proc. badanych nie miało na ten temat opinii - wynika z listopadowego sondażu CBOS.

Według CBOS krytycyzm w ocenie rozwoju sytuacji w kraju dominuje we wszystkich grupach społeczno-demograficznych, przy czym stosunkowo najgorzej obecną sytuację w Polsce oceniają robotnicy niewykwalifikowani (82 proc. opinii negatywnych), rolnicy (81 proc.), bezrobotni (78 proc.), osoby niezadowolone z własnych warunków materialnych (77 proc.) oraz respondenci o najniższych miesięcznych dochodach per capita (75-76 proc.). Ponad połowa badanych (56 proc.) sytuację polityczną w Polsce określa jako złą, prawie jedna trzecia (31 proc.) jako przeciętną, 7 proc. ankietowanych jest z niej zadowolona, zaś 6 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii.

Niemal we wszystkich grupach społeczno-demograficznych - jak podkreśla CBOS - sytuacja na polskiej scenie politycznej postrzegana jest przeważnie jako zła. Jedynie uczniowie i studenci nieco częściej określają ją jako przeciętną. Stosunkowo najwięcej negatywnych opinii o sytuacji politycznej w kraju wyrażają osoby o prawicowych poglądach politycznych (65 proc.), badani w wieku od 35 do 44 lat (64 proc.), a w grupach zawodowych głównie robotnicy wykwalifikowani, rolnicy i prywatni przedsiębiorcy (po 64 proc.). Jak wynika z badań, nie zmieniają się też oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. Obecnie 15 proc. badanych uważa, że jest ona dobra, trzykrotnie zaś większą grupę (44 proc.) stanowią ci, którzy oceniają ją jako złą. Z kolei 36 proc. ankietowanych uważa, że jest ona ani dobra, ani zła, a 5 proc. nie miało na ten temat zdania.

Opinie o sytuacji ekonomicznej kraju w największym stopniu zależą od miesięcznych dochodów per capita, oceny własnych warunków materialnych oraz wieku respondentów. Zadowolenie ze stanu polskiej gospodarki częściej niż inni wyrażają badani najlepiej zarabiający oraz znajdujący się w dobrej sytuacji materialnej.

Według badań CBOS, w ostatnim miesiącu nieznacznie pogorszyły się oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Nadal jednak najwięcej osób (46 proc., wzrost o 3 punkty proc.) uważa, że żyje im się przeciętnie, niewiele mniej (41 proc., spadek o 3 punkty proc.) ocenia, że dobrze, a co ósmy badany (13 proc.) wyraża niezadowolenie z poziomu swej egzystencji.

Z badań CBOS wynika, że nieco gorsze niż w październiku są też oceny warunków materialnych gospodarstw domowych respondentów. Minimalnie przybyło osób uważających, że są one złe (wzrost o 3 punkty proc., do 16 proc.), a ubyło tych, które uznają je za przeciętne (spadek o 2 punkty proc., do 44 proc.). Od maja br. odsetek osób dobrze oceniających swoją sytuację materialną w zasadzie się nie zmienia. W listopadzie stanowiły one 40 proc. ogółu badanych.

W porównaniu z poprzednim miesiącem minimalnie ubyło negatywnych ocen sytuacji w zakładach pracy (spadek z 17 proc. do 14 proc.), nieco zwiększyła się grupa pracowników sądzących, że kondycja firm, w których są zatrudnieni, jest przeciętna - ani dobra, ani zła (z 29 proc. do 31 proc.). W zasadzie nie zmienił się odsetek pracujących, którzy wyrażają zadowolenie z sytuacji w swoich zakładach pracy (52 proc.).

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 7-14 listopada na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

(PAP)

skz/ pz/ jbr/

Komentarze