Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe

PLL LOT: ponad 1 mld zł straty za 2020 rok

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 lipca 2021, 11:02

  • 4
  • Powiększ tekst

PLL LOT odnotował w 2020 r. stratę netto w wysokości 1 mld 41 mln zł wobec zysku w 2019 r. w wysokości 68,9 mln zł - poinformowała spółka w sprawozdaniu zarządu z działalności. W ubiegłym roku narodowy przewoźnik przewiózł 3,1 mln pasażerów.

Strata na wyniku netto wyniosła w 2020 r. 1.041,1 mln zł względem zysku w 2019 r. w wysokości 68,9 mln zł - napisano w sprawozdaniu zarządu z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Spółka w 2020 r. zanotowała stratę ze sprzedaży (strata na działalności podstawowej) na poziomie 533,1 mln zł względem zysku 113,9 mln zł w 2019 r.

Wynik na działalności operacyjnej przed amortyzacją (EBITDA) wyniósł w 2020 r. minus 584,3 mln zł względem zysku wygenerowanego w 2019 r. w wysokości 225,0 mln zł. Natomiast strata na działalności operacyjnej (EBIT) wyniosła w 2020 r. 734,1 mln zł względem zysku wygenerowanego w 2019 r. w wysokości 91,9 mln zł.

Strata na wyniku brutto PLL LOT ukształtowała się w 2020 r. na poziomie 1.158,2 mln zł względem zysku brutto w wysokości 106,7 mln zł w 2019 r.

Sytuacja związana z pandemią COVID-19, a w szczególności zawieszenie regularnych połączeń lotniczych były powodem braku możliwości prowadzenia przez spółkę podstawowej działalności oraz w efekcie osiągnięciem niskich wyników finansowych - napisano w sprawozdaniu.

Jak podała spółka, w związku z pandemią COVID-19 główne wskaźniki operacyjne zanotowały spadki w 2020 r. względem 2019 r., w tym: oferowanie (mierzone w siedzeniokilometrach) w regularnych przewozach pasażerskich o 63 proc., liczba pasażerów płatnych o ponad 70 proc., a liczba rejsów czarterowych o 73 proc. W roku 2020 r. PLL LOT przewiózł 3,1 mln pasażerów płatnych.

W sprawozdaniu LOT podał, że kapitał obrotowy netto (liczony jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi) na 31 grudnia 2020 r. osiągnął wartość 1.010,1 mln zł i był o 79 proc. wyższy względem 31 grudnia 2019 r. Wskaźnik zadłużenia ogółem (liczony jako zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w stosunku do aktywów ogółem) na 31 grudnia 2020 r. osiągnął poziom 87,5 proc. 31 grudnia 2019 r. wskaźnik ten miał wartość 90,3 proc. Z kolei wskaźnik płynności bieżącej (liczony jako aktywa bieżące w stosunku do zobowiązań bieżących) na koniec ostatniego dnia 2020 r. osiągnął poziom 1,9. Wskaźnik ten 31 grudnia 2019 r. miał wartość 1,3.

W sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. przekazano, że „w obliczu największego w historii branży lotniczej kryzysu, którego konsekwencją jest bardzo niski popyt na podróże lotnicze zarząd spółki w 2020 roku podejmował działania mające na celu redukcję kosztów stałych”, w szczególności poprzez ograniczenie dostaw towarów i usług do niezbędnego minimum, niezakłócającego ciągłości operacyjnej spółki; renegocjację aktualnych umów leasingu samolotów czy leasingu samochodów służbowych. Wprowadzono też zmiany zasad wynagradzania pracowników, skutkujące obniżeniem kosztów stałych z tytułu wynagrodzeń pracowników.

Biorąc pod uwagę wpływ pandemii koronawirusa na działalność spółki, zarząd PLL LOT oczekuje w 2021 roku przychodów na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku 2020 oraz stabilnej płynności finansowej spółki na najbliższe 12 miesięcy od dnia bilansowego.

LOT przypomniał, że 30 grudnia 2020 r. spółka zawarła umowę pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju w ramach rządowego Programu wsparcia Polskich Linii Lotniczych przyjętego przez Radę Ministrów 21 grudnia 2020 r. Pożyczka została udzielona w kwocie 1 mld 800 mln zł i została wypłacona spółce zgodnie z zapisami umowy. 31 grudnia ub.r. wpłynęła do spółki pierwsza transza pożyczki w wysokości 893 mln 682 tys. zł. Spłata pożyczki rozpocznie się od 30 grudnia 2023 r.

Druga transza pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju w wysokości 906 mln 318 tys. zł wpłynęła do spółki 21 stycznia 2021 r.

Na koniec grudnia 2020 r. zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego wynosiły 338 mln 639 tys. 468,36 zł, w tym z tytułu leasingu finansowego samolotów 338 mln 604 tys. 468,42 zł (na dzień 31 grudnia 2019 r.: 321 mln 57 tys. 644,64 zł, w tym z tytułu leasingu finansowego samolotów 320 mln 969 tys. 609,72 zł).

Na 31 grudnia 2020 r. jedynym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym akcjonariuszem spółki była Polska Grupa Lotnicza (PGL).

Na podstawie umowy objęcia akcji, zawartej 29 grudnia 2020 r. pomiędzy PLL LOT a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Aktywów Państwowych, Skarb Państwa objął w spółce 1.759.804.687 akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) imiennych serii G o wartości nominalnej 0,08 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 140.784.374,96 zł za cenę emisyjną za jedną akcję w wysokości 0,64 zł, czyli za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.126.274.999,68 zł.

Podniesienie kapitału oraz zmiana struktury akcjonariuszy została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 5 marca 2021 r. W wyniku zarejestrowania zmiany struktury akcjonariuszy PLL LOT udział Polskiej Grupy Lotniczej w kapitale zakładowym spółki spadł ze 100 proc. do 30,32 proc.

Skarb Państwa ma 69,30 proc. akcji PLL LOT, a Polska Grupa Lotnicza – 30,7 proc. PGL w 100 proc. należy do Skarbu Państwa.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Premier na lwowskim portalu: polska gospodarka bije rekordy

Powiązane tematy

Komentarze