Informacje

PKO Bank Polski / autor: fot. Fratria
PKO Bank Polski / autor: fot. Fratria

PKO Bank Polski z ogromnym zyskiem!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 sierpnia 2021, 07:00

  • Powiększ tekst

Zysk netto PKO Banku Polskiego uzyskany w I półroczu 2021 r. wyniósł 2 486 mln zł i był o 1 301 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2020 r. - poinformował w czwartek bank w raporcie.

Zysk netto PKO Banku Polskiego S.A. uzyskany w I półroczu 2021 roku wyniósł 2 486 mln zł i był o 1 301 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku” - poinformowano w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2021 roku”.

Jak podano, wynik na działalności biznesowej PKO BP w I półroczu br. wyniósł 6 809 mln zł i był o 385 mln zł, tj. o 6,0 proc. wyższy niż w I półroczu 2020 r., głównie w efekcie wzrostu wyniku pozostałego oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat, przy spadku wyniku z tytułu odsetek.

Bank przekazał, że wynik z tytułu odsetek od 1 stycznia do 30 czerwca br. wyniósł 4 145 mln zł, czyli o 597 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Bank tłumaczy, że niższy wynik był determinowany niższym poziomem stóp procentowych. Z kolei przychody odsetkowe wyniosły 4 368 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. były niższe o 1 200 mln zł.

PKO BP poinformowało, że wynik z tytułu prowizji i opłat uzyskany w I półroczu br. wyniósł 1 693 mln zł i był o 213 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Ze sprawozdania wynika, że w I półroczu tego roku, koszty działania wyniosły 2 666 mln zł i były niższe o 4,4 proc. r/r. Bank tłumaczy, że ich poziom był determinowany w głównej mierze przez m.in. spadek o 121 mln zł, tj. 25,9 proc. kosztów składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny – koszty te wyniosły 346 mln zł, z czego 232 mln zł stanowiła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków (w analogicznym okresie roku poprzedniego koszty BFG ukształtowały się na poziomie 467 mln zł, z czego 296 mln zł wyniosła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji).

Bank podał, że w I półroczu 2021 r. wynik z odpisów wyniósł -455 mln zł i był korzystniejszy o 874 mln zł w stosunku do uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, na co wpływ miały utworzone w 2020 roku odpisy na COVID-19 w wysokości 309 mln zł oraz koszty ryzyka prawnego dla kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w kwocie 190 mln zł.

PKO BP poinformowało, że na koniec I półrocza 2021 r. wartość udzielonego finansowania wyniosła ponad 208 mld zł, co oznacza wzrost o 1 mld zł od początku roku, głównie na skutek wzrostu kredytów bankowości detalicznej i prywatnej (+2 mld zł) przy spadku kredytów korporacyjnych (-1 mld zł).

Jeśli chodzi o sam drugi kwartał 2021 r., zysk netto PKO BP wyniósł 1 477 mln zł - podano w „Skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego S.A. za okres sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 roku”.

Z kolei skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego uzyskany w I półroczu 2021 r. wyniósł 2 413 mln zł i był o 1 107 mln zł (+84,7 proc.) wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku. Wynik na działalności biznesowej w tym czasie wyniósł 7 390 mln zł i był o 195 mln zł, tj. o 2,7 proc. wyższy niż w I półroczu 2020 r., głównie w efekcie wzrostu wyniku pozostałego i wyniku z tytułu prowizji i opłat, przy spadku wyniku z tytułu odsetek.

Wynik z tytułu odsetek w I półroczu 2021 roku wyniósł 4 717 mln zł, tj. o 530 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niższy wynik był determinowany głównie spadkiem rynkowych stóp procentowych, co przełożyło się na oprocentowanie poszczególnych aktywów odsetkowych” - napisano w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2021 roku”.

Jak podano, przychody odsetkowe grupy PKO BP w tym czasie wyniosły 5 044 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. były niższe o 1 226 mln zł. Koszty odsetkowe wyniosły 326 mln zł i były niższe o 697 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Koszty działania w I półroczu 2021 r. wyniosły 3 099 mln zł i były niższe o 3,4 proc. r/r.

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego na koniec I półrocza 2021 roku wyniosła niemal 393 mld zł i wzrosła od początku roku o niemal 16 mld zł.

Jak podano w sprawozdaniu, na koniec czerwca br. zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO BP wynosiło 25 844 etaty, co oznacza spadek o 15 etatów w porównaniu do końca 2020 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem, w skład Grupy Kapitałowej Banku na 30 czerwca br., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wchodził PKO Bank Polski jako jednostka dominująca oraz 37 podmiotów zależnych bezpośrednio lub pośrednio. PKO BP obsługuje osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. udziału w kapitale zakładowym banku.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych