Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Zaskakujący raport z Fed

źródło: Konrad Białas, Departament Analiz Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano: 9 września 2014, 11:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Zaskakuj?cy raport z Fed z San Francisco podbija rentowno?ci obligacji skarbowych USA i pcha dolara na nowe maksima. EUR/USD osuwa si? poni?ej 1,29, a USD/JPY osi?ga sze?cioletnie szczyty (106,33). Przy stabilnym EUR/PLN (4,18) USD/PLN wraca ponad 3,24.

Najnowszy raport oddzia?u Rezerwy Federalnej w San Francisco sugeruje, ?e inwestorzy nie w pe?ni dyskontuj? trajektori? podwy?ek st?p procentowych, jaka jest oczekiwana przez samych cz?onk?w Fed. Takiego zaproszenia do kupowania dolara inwestorzy zwykli nie odrzuca?, w efekcie czego dzi? rano indeks dolarowy si?gn?? poziomu 84,496, najwy?ej od lipca 2013 r. Najmocniejsza zmiana dotyczy?a USD/JPY, gdzie prze?amanie pi?tkowych szczyt?w przyspieszy?o zwy?ki. Po 4-miesi?cznej przerwie kurs zaczyna odbudowywa? dodatni? korelacj? z rentowno?ciami ameryka?skich obligacji skarbowych ? od wczoraj rentowno?ci 10-latek skoczy?y z 2,39 proc. do 2,50 proc.

W tym miejscu trzeba zada? sobie pytanie, czy Fed nie strzela sobie w stop?? Budowanie oczekiwa? rynkowych na szybsze/silniejsze podwy?ki st?p procentowych stwarza zagro?enie przedwczesnego wzrostu rynkowych st?p procentowych. Dla przypomnienia, oprocentowanie 10-latek jest benchmarkiem dla kosztu kredytu, wi?c wy?sze rentowno?ci przek?adaj? si? na malej?cy doch?d rozporz?dzalny, d?awi?c wzrost gospodarczy. Ju? raz, w po?owie ubieg?ego roku, Fed ?sparzy? si?? na przedwczesnym poruszaniu tematu odchodzenia od ultra-?agodnej polityki monetarnej. W?wczas w ci?gu 5 miesi?cy rentowno?ci skoczy?y z 1,62 proc. do 3 proc.

W tym kontek?cie wrze?niowe posiedzenie FOMC (16-17 wrze?nia), dot?d traktowane jako bez zaskocze?, zaczyna zyskiwa? na znaczeniu. Je?li presja na wzrost st?p procentowych utrzyma si? przez nast?pny tydzie?, zwi?kszy si? prawdopodobie?stwo, ?e na konferencji po posiedzeniu prezes Fed Janet Yellen b?dzie chcia?a zabrzmie? jak najbardziej go??bio i zbi? oczekiwania dotycz?ce podwy?ek. A to na mocno wykupionym rynku dolara rodzi ryzyko realizacji zysk?w. Mimo tego oczywiste jest, ze zacie?nianie monetarne w USA jest nieuchronne, wi?c ka?de cofni?cie dolara b?dzie traktowane jako okazja do ponownego otwierania d?ugich pozycji.

W dzisiejszym kalendarium uwag? zwraca jedynie produkcja przemys?owa z Wielkiej Brytanii za lipiec (prog. 0,2 proc. m/m), jednak jest ma?o prawdopodobne, aby publikacja wspar?a funta. Po pierwsze indeks PMI dla przemys?u od czerwca spada, s?abo rokuj?c dla dzisiejszych danych. Po drugie ruchy cenowe na brytyjskiej walucie odbywaj? si? pod dyktando informacji zwi?zanych z referendum secesyjnym Szkocji i nawet pozytywne zaskoczenie w danych o produkcji nie zach?ci do otwierania d?ugich pozycji w funcie.

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze