Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Inne przyczyny, efekt tożsamy

źródło: Bartosz Sawicki Departament Analiz DM TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano: 26 września 2014, 14:23

  • 0
  • Powiększ tekst

W drugiej po?owie tygodnia dolar ameryka?ski umacnia si? do pozosta?ych walut G-10 bez wyj?tku. Nale?y jednak odnotowa? zmian? charakteru rajdu dolara. O ile w poprzednim tygodniu s?abe by?y jen i euro, a motorem aprecjacji by?y rosn?ce rentowno?ci d?ugu, to ostatnie sesje stoj? pod znakiem spadku dochodowo?ci obligacji USA i przecen na globalnych gie?dach. Jedno si? nie zmienia: pod presj? s? rynki surowcowe.

Dlatego te? w obecnym ?rodowisku silnie trac? waluty ryzykowne, silnie powi?zane z koniunktur? na rynkach akcji i towar?w: dolar kanadyjski, nowozelandzki, australijski, a tak?e r?wnie? ryzykowna korona szwedzka. Spodziewamy si?, ?e z tego grona nadal najs?absza b?dzie waluta Nowej Zelandii (sytuacj? fundamentaln? i techniczn? opisywali?my we wczorajszych Raportach, m.in. Raporcie z cyklu Opinie: Si?a NZD wci?? sol? w oku decydent?w). Za spraw? oczekiwanego przez nas przebiegu notowa? na rynkach surowcowych, uwa?amy, ?e gronie walut surowcowych w kolejnych tygodniach najsilniejszy b?dzie dolar kanadyjski, co stwarza dobr? okazj? do wykorzystania jego relatywnej si?y na parach AUD/CAD i NZD/CAD. Kurs EUR/USD walczy o zamkni?cie tygodnia powy?ej ubieg?orocznego do?ka (1,2750), ale bior?c pod uwag? prawdopodobie?stwo rewizji w g?r? dynamiki PKB USA wypracowanej w II kwartale oraz zbli?aj?ce si? posiedzenie ECB, przed kt?rym w centrum uwagi s? obni?aj?ce si? oczekiwania inflacyjne, mo?e okaza? si? to niemo?liwe. EUR/PLN pozostaje stabilny, spodziewamy si? stopniowego oddalania si? kursu od 4,20.

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze