Informacje

działka / autor: Fratria
działka / autor: Fratria

MRiT: Zmiana zasad ustalania ceny nieruchomości gruntowej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 marca 2023, 20:34

  • 0
  • Powiększ tekst

Rząd zajmie się w środę projektem zmieniającym zasady ustalania ceny gruntów zbywanych na rzecz użytkowników wieczystych i ma przyznać użytkownikom wieczystym gruntów należących do samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa roszczenia o nabycie prawa własności gruntu - wynika z porządku obrad rządu.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez ministerstwo rozwoju i technologii.

Dotyczy on m.in. zmiany zasady ustalania ceny nieruchomości gruntowej zbywanej na rzecz użytkownika wieczystego. Jak wskazano w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, zgodnie z proponowanymi regulacjami cena nieruchomości niewykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej nabywanej przez użytkownika wieczystego w drodze umowy cywilnoprawnej, będzie ustalana jako dwudziestokrotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Natomiast cena nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej będzie ustalana w przedziale pomiędzy dwudziestokrotnością opłaty a wartością gruntu.

W zależności od obowiązującej stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, określonej stosownie do wskazanego w umowie celu (0,3 proc., 1 proc., 2 proc., 3 proc. lub wyższa), użytkownik zapłaci za własność gruntu odpowiednio równowartość 6 proc., 20 proc., 40 proc., 60 proc. lub więcej wartości rynkowej gruntu, ale nie więcej niż ta wartość - wskazano w wykazie.

Dodano, że dla zapewnienia zgodności nowej zasady z regułami udzielania pomocy publicznej korzyść przedsiębiorcy obejmujące różnicę pomiędzy wartością rynkową gruntu i ustaloną ceną, będzie mogła zostać rozliczona w ramach limitu pomocy de minimis. W przypadku gdy różnica ta przekroczy dostępny limit pomocy de minimis przedsiębiorca będzie zobowiązany do uiszczenia dopłaty, co zapewni zgodność mechanizmu odpłatności z wytycznymi Komisji Europejskiej wyrażonymi w sekcji 4.2

Projekt ma przyznać użytkownikom wieczystym gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa roszczenia o nabycie prawa własności gruntu.

Aktualnie w kraju ponad 405 tys. nieruchomości znajduje się w użytkowaniu wieczystym. W celu przyśpieszenia procesu eliminacji prawa użytkowania na gruntach, które zostały już zagospodarowane na określone cele zaproponowano przyznanie użytkownikowi wieczystemu, użytkującemu grunt od co najmniej 25 lat, prawa zgłoszenia w zakreślonym ustawą terminie żądania zawarcia umowy nabycia prawa własności. Z roszczenia będzie można skorzystać co do zasady bez względu na sposób wykorzystywania gruntu” - wyjaśniono w wykazie.

W wykazie dodano, że projekt zakłada reglamentację roszczenia ze względu na szczególną funkcję terenu lub sytuację prawną. Roszczenie nie będzie co do zasady obejmowało nieruchomości Skarbu Państwa powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, państwowym osobom prawnym – parkom narodowym, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

Ponadto spod roszczenia wyłączone mają zostać grunty: niezabudowane, zajmowane przez rodzinne ogrody działkowe, położone na obszarze portów i przystani morskich, oddane w użytkowanie wieczyste w okresie 25 lat poprzedzających zgłoszenie roszczenia, w odniesieniu do których użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązań określonych w umowie użytkowania wieczystego, w stosunku do których toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

Czytaj też: Niemcy: Wrażliwość na głos Polski jest większa

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze