Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Ważne oświadczenie PARP po kontroli poselskiej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 października 2023, 13:55

  • Powiększ tekst

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi lub niepełnymi informacjami w zakresie naboru wniosków do „Ścieżki SMART” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że realizuje zadania powierzone jej przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie obsługi programu „Ścieżka SMART” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją programową i procedurami – brzmi oświadczenie PARP.

Treść oświadczenia

Zasady realizacji programu zostały uzgodnione przez stronę polską w negocjacjach z Komisją Europejską, w efekcie czego został przyjęty program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W programie tym rolę Instytucji Zarządzającej pełni Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, a PARP jest jedną z Instytucji Pośredniczących. „Ścieżka SMART” to program obsługiwany równolegle przez dwie instytucje – PARP obsługuje firmy z sektora MŚP, zaś Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) duże przedsiębiorstwa. Kryteria dla „Ścieżki SMART” zostały przygotowane przez Instytucję Zarządzającą we współpracy z obiema instytucjami, a także w konsultacjach ze stroną społeczną. Następnie kryteria zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący FENG 18 stycznia 2023 roku.

Wnioski w ramach naboru „Ścieżka SMART” były przyjmowane od 21 lutego do 9 maja 2023 r. Pierwotny termin zakończenia naboru przypadający na 12 kwietnia został przedłużony do 9 maja 2023 r. z powodu aktualizacji dokumentacji naboru, tj. publikacji nowej wersji załącznika do wniosku o dofinansowanie – modelu finansowego. Zmiana terminu została opublikowana w dniu 29 marca br. zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej.

O dofinansowanie w naborze prowadzonym przez PARP mogli ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na datę zarejestrowania firmy, w tym także startupy (nowozakładane przedsiębiorstwa).

Projekty składane przez MŚP do PARP i projekty składane przez duże firmy do NCBR są oceniane według tych samych kryteriów wyboru projektów. Dokumentacje naboru (Regulamin wyboru projektów, Wzór wniosku o dofinansowanie, Przewodnik kwalifikowalności wydatków) są tożsame.

Wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie, w tym proces przeprowadzania oceny projektów, były dostępne od dnia ogłoszenia naboru, czyli od 7 lutego 2023 r.

Aby otrzymać wynik pozytywny oceny, projekt musiał spełniać wszystkie kryteria obligatoryjne. Jednym z kryteriów obligatoryjnych była ocena czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym (dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług) charakteryzującej się nowością w skali kraju. Ponadto oceniana była m.in. zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu, potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu, opłacalność wprowadzanej innowacji. Czas prowadzenia działalności gospodarczej nie był przedmiotem oceny w żadnym z obowiązujących kryteriów wyboru projektów.

PARP odrzuca zarzuty o braku przejrzystości procedury przeprowadzenia oceny wniosków o dofinansowanie. Agencja dopełniła obowiązku opublikowania wyników przeprowadzonej oceny, zakres tych informacji jest zgodny z art. 57 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oraz podrozdziałem 9.1. wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027, tj. informacja ta zawiera: tytuł projektu, nazwę wnioskodawcy oraz uzyskany wynik oceny (pozytywny/negatywny), a przypadku projektów ocenionych pozytywnie również kwotę dofinansowania.

PARP podkreśla, że ocena w naborze „Ścieżka SMART” została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem wyboru projektów, obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi i procedurami. Oceny wniosków dokonała Komisja Oceny Projektów składająca się z pracowników PARP i ekspertów zewnętrznych. Oceny każdego wniosku dokonywało co najmniej dwóch zewnętrznych ekspertów z dziedziny danego wniosku oraz jeden zewnętrzny ekspert finansowy. Po zakończeniu oceny wszystkich projektów, co nastąpiło 6 października 2023 r., PARP opracowała wyniki oceny, z której protokół został zatwierdzony 13 października 2023 r. Wyniki oceny zostały opublikowane 19 października 2023 r. Każdy wnioskodawca otrzyma pisemną informację o wyniku oceny. W przypadku projektów ocenionych negatywnie, PARP indywidualnie poinformuje każdego wnioskodawcę o wyniku oceny i uzasadnieniu oceny każdego z kryteriów obligatoryjnych oraz liczbie punktów rankingujących i uzasadnieniu otrzymania takiej a nie innej liczby punktów. W przypadku negatywnej oceny każdy wnioskodawca ma prawo złożenia protestu, w terminie 14 dni od otrzymania pisma zawierającego wynik oceny, o czym zostanie pouczony w tym piśmie.

Przypominamy, że pozytywna ocena projektu nie jest równoznaczna z zawarciem umowy i udzieleniem dofinansowania. Po zakończeniu procesu oceny projektów, PARP rozpoczęła czynności zmierzające do udzielenia dofinansowania dla projektów ocenionych pozytywnie.

Czynności te obejmują w szczególności weryfikację statusu MŚP, w tym kwestii powiązań osobowych i kapitałowych, przesłanek wykluczenia z możliwości otrzymania finansowania wynikających z przepisów, kwestii karalności i zaległości w należnościach publicznoprawnych, przesłanek wykluczenia w związku z sankcjami dotyczącymi wojny w Ukrainie, źródeł finansowania projektów, objęcia obowiązkiem zwrotu pomocy publicznej.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty, które:

zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów zgodnie z kryteriami wyboru projektów oraz

spełniają w zakresie projektów i wnioskodawców przesłanki zawarcia umowy o dofinansowanie określone w Regulaminie wyboru projektów, co potwierdza weryfikacja dokonana przez PARP.

Umowy o dofinansowanie zostaną zawarte wyłącznie z tymi podmiotami, które przejdą pozytywnie weryfikację przekazanych dokumentów i przesłanek zawartych w § 9 Regulaminu wyboru projektów.

PARP pragnie podkreślić, że liczba wniosków złożonych w pierwszym naborze w „Ścieżce SMART” była bardzo duża. Proces oceny każdego z wniosków wymagał zaangażowania co najmniej 3 ekspertów, zorganizowania spotkania on-line z wnioskodawcą. Eksperci oceniali wnioski w autorskim systemie informatycznym przygotowanym przez PARP, a nad prawidłowością tego procesu czuwał w każdym przypadku pracownik Agencji. Łącznie w proces oceny było zaangażowanych ok. 350 osób, w tym ok. 100 pracowników PARP. Ocena została przeprowadzona w wydłużonym terminie 153 dni od dnia zakończenia naboru (w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą) – z uwagi na dużą liczbę wniosków (ponad 1,5 tys.) nie było możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu 90 dni.

Przeprowadzenie oceny ponad 1,5 tys. wniosków było możliwe dzięki ogromnemu wysiłkowi i nakładowi pracy pracowników i ekspertów zewnętrznych, z których każdy dokładał należytej staranności, żeby proces został przeprowadzony prawidłowo, zgodnie z wszelkimi wymaganiami programu. Zarzuty formułowane przez Panów Posłów w przestrzeni publicznej na podstawie pobieżnych obserwacji i bez przeanalizowania całości dokumentacji programu i poszczególnych wniosków o nieprawidłowym przeprowadzeniu tego procesu są zatem nieuzasadnione i niesprawiedliwe, krzywdzące dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację tego zadania, a także dla PARP. Demotywują pracowników i ekspertów do dalszego zaangażowania i pracy nie tylko na rzecz PARP, a także w obszarze funduszy europejskich. W efekcie – jeśli z tych względów zasoby PARP zostaną ograniczone – potencjał PARP do obsługi programów finansowanych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich, znacząco się zmniejszy.

Wreszcie PARP dementuje informację, że na wynik oceny danego projektu mogły mieć wpływ czynniki inne niż obowiązujące kryteria wyboru projektów. PARP jako instytucja z 23-letnim doświadczeniem we wdrażaniu programów wsparcia dla przedsiębiorców jest świadoma ryzyk związanych z zarządzaniem publicznymi środkami finansowymi. Zarówno nasi pracownicy, jak i eksperci są przeszkoleni w zakresie działań antykorupcyjnych czy konfliktu interesów, są uwrażliwieni na te kwestie i w sytuacjach jakichkolwiek potencjalnych zagrożeń czy ryzyk postępują odpowiednio z przepisami i procedurami w tym zakresie. Dotychczas PARP nie otrzymała jakichkolwiek sygnałów wskazujących na nieuprawnione ingerencje w proces oceny wniosków.

PARP zwraca także uwagę, że Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 w zakresie działań wdrażanych przez PARP, w tym „Ścieżka SMART”, w czerwcu 2023 r. na wniosek PARP został zgłoszony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do osłony tzw. tarczy antykorupcyjnej.

Podkreślamy jednocześnie, że nieprawdziwe lub niepełne informacje wokół naboru „Ścieżka SMART” mogą negatywnie wpływać na decyzje i działania podejmowane przez przedsiębiorców w zakresie planowania nowych przedsięwzięć, a tym samym absorpcji środków unijnych przez polską gospodarkę.

PARP jako instytucja dystrybuująca środki unijne jest kontrolowana przez krajowe i unijne organy kontrolne. Wyniki kontroli i audytów potwierdzają pozytywną ocenę naszej działalności i najwyższą jakość realizacji zadań. Jest to możliwe dzięki najwyższym standardom zarządzania i kontroli wdrożonym w Agencji.

Jednocześnie wzywamy do zaprzestania rozprzestrzeniania nieprawdziwych lub niepełnych informacji godzących w dobre imię PARP.

PARP/RO

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych