Informacje

fot. Facebook
fot. Facebook

Rząd mami Polaków i proponuje umowę: Przyjmiemy imigrantów z Afryki a w zamian trochę utrudnimy wyprowadzanie zysków za granicę przez wielkie koncerny

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 lipca 2015, 12:02

    Aktualizacja: 21 lipca 2015, 12:07

  • 1
  • Powiększ tekst

Rada Ministrów na rozpoczętym dzisiaj po godz. 11. posiedzeniu zajmie się m.in projektem nowelizacji ustawy o CIT i PIT, który ma utrudnić firmom powiązanym ze sobą wyprowadzanie zysku za granicę. Według zapowiedzi premier, rząd potwierdzi też, że Polska przyjmie 2 tys. imigrantów.

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała w zeszłym tygodniu, że we wtorek rząd potwierdzi, że Polska przyjmie 2 tys. imigrantów. Poinformowała, że o kwestii relokacji imigrantów rozmawiała z wicepremierem, ministrem gospodarki oraz szefem koalicyjnego PSL Januszem Piechocińskim.

9 lipca wiceminister spraw wewnętrznych Piotr Stachańczyk poinformował w Luksemburgu, że Polska będzie gotowa przyjąć 2 tysiące osób w ramach unijnych planów przesiedlania i relokacji uchodźców. Piechociński mówił wówczas, że jest zaskoczony tą decyzją, i że nie była ona z nim konsultowana.

Ministrowie zajmą się ponadto projektem nowelizacji ustawy o CIT i PIT, którego celem jest utrudnienie firmom powiązanym ze sobą wyprowadzanie zysku za granicę.

Przygotowany przez resort finansów projekt zakłada m.in. wprowadzenie do polskiego prawa unijnych przepisów dotyczących opodatkowania w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych. Chodzi o dokumentowanie cen transferowych stosowanych przez podmioty powiązane. Transakcje międzynarodowe wewnątrz grup, dokonywane przy użyciu nierynkowych cen, mogą służyć wyprowadzaniu zysków za granicę - do krajów, w których stawki podatku są niższe niż w Polsce, lub które pozwalają korzystać z ulg podatkowych. Ceny transakcyjne rzadziej stosowane są w krajowych grupach, choć też ma to miejsce, np. w przypadku, gdy zysk z jednej spółki jest przerzucany do spółki, która odnotowuje stratę.

Nowe przepisy mają utrudnić takie działania i ograniczyć transfer zysków. Zmiany uszczelnią też system - mogą być swego rodzaju straszakiem dla firm, które wykorzystując ceny transferowe, chciałyby obniżyć podatek. Nowe regulacje dostosują też polskie prawo do przepisów obowiązujących w krajach OECD.

Zgodnie z projektem z nowych obowiązków zwolnione mają zostać mniejsze firmy, których przychody lub koszty nie przekraczają 2 mln euro rocznie. Natomiast firmy o kosztach lub przychodach powyżej 10 mln euro będą musiały przygotowywać analizy porównawcze, w których będą musiały uzasadnić rynkowy poziom cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Projekt przewiduje też, że największe grupy - o przychodach powyżej 750 mln euro - powinny przygotowywać także raporty o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej jednostek zależnych, a także zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej.

Rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy dotyczącej zapłaty w transakcjach handlowych, która zakłada wprowadzenie jednego mechanizmu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym, zarówno w transakcjach między przedsiębiorcami, jak również tych z udziałem konsumentów. Jak informują autorzy projektu, w celu utrzymania w polskim prawie spójności systemowej w zakresie naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym potrzebne jest wprowadzenie jednego mechanizmu naliczania tych odsetek, zarówno w transakcjach między przedsiębiorcami, jak również tych z udziałem konsumentów.

Planowane zmiany polegać będą na uporządkowaniu i dostosowaniu do wymogów dyrektywy unijnej, mechanizmu ustalania odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych, w tym na wprowadzeniu w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie wynikającego wprost z dyrektywy (stopa referencyjna + 8 p.p.). Autorzy projektu chcą też wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym wysokość stopy referencyjnej ustalana będzie 2 razy w roku (dla pierwszego półrocza – 1 stycznia, dla drugiego – 1 lipca).

Kolejny punkt posiedzenia rządu to projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którego celem jest uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zmiany mają ułatwić dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, dzięki wskazaniu adresu do doręczeń zawartego w CEIDG, jako adresu rodzącego skutki administracyjne i sądowe.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Kolejną proponowaną zmianą jest umożliwienie "rezygnacji" z wpisu, jeżeli osoba nie podjęła działalności w wyznaczonym terminie i niepublikowanie danych w tym zakresie. Zdaniem autorów projektu, osoba taka nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy, wobec tego nie ma podstawy, aby wpis pozostał w CEIDG.

Rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej, który zakłada utworzenie elektronicznej bazy danych o statkach, która ma ułatwić pracę administracji żeglugi śródlądowej, a także zwiększyć bezpieczeństwo żeglugi. W elektronicznej bazie danych o statkach mają się znaleźć m.in. takie informacje, jak europejski numer identyfikacyjny statku. Za prowadzenie bazy odpowiedzialny ma być Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Tworzona w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie elektroniczna baza danych powstaje w ramach udziału Polski w unijnym projekcie IRIS Europa 3. Koszt utworzenia bazy wraz z kosztami wykonania i zakupu sprzętu wyniesie 500 tys. zł. Jak zaznaczono w ocenie skutków regulacji, kwotę tę oszacowano na podstawie wstępnych kosztorysów potencjalnych wykonawców. Z kolei roczny koszt utrzymania bazy w kolejnych latach oszacowano na ok. 131 tys. zł.

Rząd ma się też zająć projektem noweli ustawy o wyrobach medycznych, której celem jest dostosowanie krajowych przepisów do przepisów unijnych. Chodzi m.in. o zakres informacji przekazywanych do europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych Eudamed. Proponowane jest zniesienie obowiązku przekazywania danych dotyczących wyrobów wykonanych na zamówienie, który był uciążliwy dla ich wytwórców, m.in. techników-protetyków.

Rząd zajmie się ponadto projektem nowelizacji ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, którego celem jest usprawnienie współpracy transgranicznej między instytucjami w Unii Europejskiej. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) mogą być zakładane przede wszystkim przez samorządy, władze państwowe i instytucje przez nie powołane, np. przedsiębiorstwa wykonujące działania dla dobra wspólnego czy stowarzyszenia.

Celem powołania EUWT - jak podkreślało wcześniej Centrum Informacyjne Rządu - jest realizowanie wspólnych projektów i prowadzenie międzynarodowych działań przez podmioty z krajów UE. Projekt doprecyzowuje zasady zakładania i funkcjonowania EUWT w Polsce.

Ministrowie mają też przyjąć uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie". Podstawowym celem uchwały jest zapewnienie finansowania budowy Muzeum Historii Polski. Uchwała zakłada finansowanie całości programu ze środków budżetu państwa w wysokości 310 mln zł w okresie 4 lat. Przyjęcie uchwały jest niezbędne celem rozpoczęcia procesu inwestycyjnego w 2015 roku.

Do porządku obrad rządu został też dodany punkt dotyczący projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, który zakłada wprowadzenie elektronicznej Karty Specjalisty Medycznego i zniesienie obowiązku podpisywania przez lekarzy umów z NFZ na wystawianie recept refundowanych.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze