Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Za mała pomoc FED

źródło: Konrad Białas, Departament Analiz Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano: 9 października 2014, 16:13

  • 0
  • Powiększ tekst

Dolar pozostaje w defensywie, gdy? protok?? z posiedzenia FOMC da? ?wie?y pow?d do redukcji d?ugich pozycji. RPP pozostawia sobie otwart? furtk? do dalszych ci?? w listopadzie, ale rynek przyjmuje to ze spokojem.

Co najbardziej przyku?o uwag? inwestor?w w opublikowanym wczoraj wieczorem protokole z wrze?niowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, to fragment, w kt?rym cz??? cz?onk?w gremium wyrazi?o obawy o wp?yw spowolnienia gospodarczego na ?wiecie (g?ownie w strefie euro) oraz silnego dolara na warunki ekonomiczne w USA. Inwestorzy uzmys?owili sobie, ?e jest tyle samo potencjalnych czynnik?w op??niaj?cych, co przyspieszaj?cych start zacie?niania monetarnego przez Fed i do g?osu dosz?y w?tpliwo?ci, czy p?d aprecjacyjny dolara w ostatnich tygodniach nie by? przesadzony. Nie mog? si? nie zgodzi? z tym ostatnim punktem (gdy? tutaj w TMS Brokers utrzymujemy nasza prognoz? pierwszej podwy?ki st?p proc. w USA w czerwcu 2015 r.), ale dla mnie fragment protoko?u dotycz?cy silnego dolara nie sugeruje, aby by? to czynnik silnie determinuj?cy przysz?e posuni?cia FOMC. Bardziej to jest techniczne odnotowanie stanu faktycznego, ni? podnoszenie alarmu. Tak, czy inaczej, na wi?cej musimy poczeka? do kolejnego posiedzenia FOMC 28-29 pa?dziernika.

EUR/USD d?ugo broni? si? przed wybiciem ponad 1,27, tak jakby przy tym poziomie czeka?a opcja do wyga?ni?cia. Termin jej wykonania prawdopodobnie min?? wczoraj o 16:00 (regularny czas dla rynku ameryka?skiego), zatem wy?amanie kursu po FOMC ju? nie by?o trudne. Ostudzenie zapa?u dolarowych byk?w oznacza, ze 1,25 pozostanie poza zasi?giem na pewien czas, ale osobi?cie mam w?tpliwo?ci, czy uda si? podci?gn?? rynek ponad 1,28. Interesuj?cy jest brak silnej reakcji USD/JPY (zagryzanie ponad 107,40), szczeg?lnie ?e za jenem przemawia te? wzrost obaw o globalne spowolnienie i spadki na tokijskiej gie?dzie. Wydaje si?, ?e tutaj kupuj?cy dolara stawiaj? solidniejszy op?r. Ze s?abo?ci ameryka?skiej waluty skorzysta?y natomiast waluty Antypod?w z AUD/USD i NZD/USD najwy?ej od dw?ch tygodni. Walucie Australii nie zaszkodzi?y nawet s?abe dane z rynku pracy, kt?re jednak s? traktowane z rezerwa z uwagi na ostatnie problemy urz?du statystycznego z uwzgl?dnieniem waha? sezonowych.

Korzystna ewolucja RPP

Jestem pod wra?eniem zmian, jakie zasz?y w podej?ciu Rady Polityki Pieni??nej do prowadzenia polityki monetarnej. Wczorajsza decyzja pokaza?a, ?e cz?onkowie Rady wyci?gn?li wnioski z b??d?w pope?nionych w poprzednim cyklu ?agodzenia monetarnego, kiedy poprzez stopniowe obni?anie st?p procentowych o 25 pb co miesi?c faktycznie dzia?ali z op??nieniem wobec zmian zachodz?cych w gospodarce. Skoro i tak w planach wi?kszo?ci cz?onk?w by?o ??czne ci?cie o wi?cej ni? 25 pb, to nie by?o sensu ze zwlekaniem. Co wi?cej, Marek Belka stwierdzi?, ze Rada chce ?skoncentrowa? obni?ki w czasie?, a zatem niewykluczone, ze listopad mo?e przynie?? kolejne ci?cie o 50 pb, je?li dost?pna w?wczas projekcja inflacyjna uzasadni taki krok. Dla z?otego wa?ne jest jednak to, ?e rynek spokojnie przyj?? perspektyw? ciecia o wi?cej ni? 25 pb. Prze decyzj? rynek stopy procentowej wycenia? ??czny spadek Wiboru3M o 70 pb, a po decyzji dorzuci? jeszcze 10 pb, wi?c teraz wyprzedza RPP jeszcze o 30 pb. Dzi? rano kontrakty FRA s? stabilne. Mo?e na przestrzeni pa?dziernika to si? zmieni i prawdopodobie?stwo ciecia o 50 pb si? zwi?kszy, ale obecnie nie ma widocznej presji na os?abienie z?otego. Wr?cz przeciwnie, EUR/PLN testuje 4,18 na fali poprawy sentymentu wobec rynk?w wschodz?cych po go??bim wyd?wi?ku protoko?u FOMC.

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze