Informacje

bank Santander / autor: Finance News/Twitter
bank Santander / autor: Finance News/Twitter

Bank Santander odnotował w III kwartale 544 mln zł zysku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 października 2021, 11:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Santander Bank Polska odnotował 543,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 479,83 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 443,9 mln zł wobec 1 382,68 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 634,85 mln zł wobec 552,73 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 233,65 mld zł na koniec III kw. 2021 r. wobec 229,31 mld zł na koniec 2020 r.

W I-III kw. 2021 r. bank miał 918,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 955,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek za 9 pierwszych miesięcy 2021 r. zmniejszył się o 5,5 proc. r/r do 4 231,9 mln zł.

W okresie 9 pierwszych miesięcy 2021 r. marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu narastającym) wyniosła 2,6% i była niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 35 pb. Niższy poziom marży w stosunku rocznym odzwierciedla stabilnie niskie otoczenie stóp procentowych w br. w porównaniu z 2020 r. (trzy obniżki stóp procentowych w okresie od marca do maja 2020 r.), porównywalny r/r stan średnich wolumenów kredytowych (w następstwie odbudowywania się popytu na kredyt po spowolnieniu z 2020 r. spowodowanym przez COVID-19), a także wzrost w stosunku rocznym średniego salda inwestycji w dłużne papiery wartościowe (głównie w obligacje skarbowe i obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa) - czytamy w raporcie.

Od 1 lipca do 30 września 2021 r. marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wzrosła o 5 pb do 2,64 proc.

Wynik z tytułu prowizji w I-III kw. wyniósł 1 846,2 mln zł i przekroczył poziom poprzedniego roku o 16,6 proc. r/r, co jest wypadkową działalności prowadzonej w poszczególnych liniach biznesowych Santander Bank Polska i spółek zależnych.

Przychody z tytułu dywidend osiągnęły wartość 104,2 mln zł i były wyższe r/r o 81,7 mln zł.

Wartość odpisów netto na oczekiwane straty w portfelu należności kredytowych wyniosło 850,5 mln zł w I-III kw. i spadła o 34,9 proc. r/r. Ujęte w tej kwocie ujemne saldo odpisów Grupy Santander Consumer Bank w wysokości 167,7 mln zł zmniejszyło się w skali roku o 29,1 proc. r/r.

Odpisy netto zmniejszyły się o 34,9 proc. r/r, odzwierciedlając stabilizację lub spadek kosztu ryzyka w poszczególnych portfelach kredytowych oraz częściową rezygnację z utrzymywania odpisu zarządczego z tytułu COVID-19 (ponad wartości wynikające z modeli) w związku z uwzględnieniem wpływu większości dotychczasowych korekt w bieżącym poziomie parametrów. W okresie porównawczym ww. dodatkowy odpis zarządczy wyniósł 151,3 mln zł - czytamy w raporcie.

Rezerwy na zobowiązania sporne i inne aktywa wyniosła 728 mln zł w I-III kw., w tym 672,6 mln zł dotyczy roszczeń na zobowiązania sporne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank. Rok wcześniej było to 101,4 mln zł.

Rezerwa portfelowa na ryzyko prawne dotycząca w całości walutowych kredytów hipotecznych Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank wyniosła 195,6 mln zł w I-III kw.

Całkowite koszty operacyjne grupy wyniosły 3 788,9 mln zł i były wyższe o 19,9 proc. r/r pod presją pozostałych kosztów operacyjnych, które wzrosły o 243 proc. za sprawą rezerw zawiązanych na zobowiązania sporne i inne aktywa (tj. indywidualne sprawy w sądzie) oraz na ryzyko prawne (oczekiwane roszczenia, szacowane w ujęciu portfelowym), podano także.

Składki na rzecz BFG wniesione przez Grupę Santander Bank Polska wyniosły 235,3 mln zł, w tym 81,2 mln zł na fundusz gwarancyjny i 154,1 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Rok wcześniej składki na BFG wyniosły 369,5 mln zł, w tym 122,3 mln zł na fundusz gwarancyjny i 247,2 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 772,78 mln zł wobec 735,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

isbnews.pl/mt

Czytaj też: MF: Kościński wiceprzewodniczącym Rady Gubernatorów AIIB

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze