Informacje

Grzegorz Puda / autor: PAP/EPA
Grzegorz Puda / autor: PAP/EPA

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wzmacnia politykę regionalną

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 grudnia 2021, 11:38

  • 1
  • Powiększ tekst

Jednym z moich priorytetów, jako szefa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), jest wzmocnić politykę regionalną – od tych słów rozpoczął piastowanie funkcji ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsekwentnie realizuje wizję rozwoju kraju sformułowaną w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – rozwoju terytorialnie zrównoważonego i społecznie wrażliwego. Pozwala on na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich regionów poprzez narzędzia rozwoju dostosowane do indywidualnej możliwości danego obszaru.

Fundusze kierujemy zarówno w rozwój miast, miasteczek, jak i wsi. Daliśmy małym ojczyznom impuls do działania – zaznacza minister Grzegorz Puda.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dba o to, by Polska rozwijała się w sposób zrównoważony i równomierny, czyli tak, by ze wzrostu korzystali wszyscy mieszkańcy Polski.

Skuteczność naszych działań jako gospodarza strategii, kierownika polityki regionalnej oraz zarządcy funduszy europejskich potwierdzają twarde dane – mówi minister Grzegorz Puda i dodaje_Jesteśmy jednym z liderów inwestowania funduszy europejskich w UE, a sposób wydatkowania jednym z najbardziej skutecznych w UE. Do grudnia 2021 r. zainwestowaliśmy już ponad 331 mld zł, czyli ponad 92 procent przypadających Polsce pieniędzy z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Samorządy, przedsiębiorcy, instytucje rządowe i organizacje pozarządowe realizują z wykorzystaniem współfinansowania unijnego ponad 95 tysięcy inwestycji na całkowitą kwotę ponad 545 mld zł._

Jak podkreśla minister Grzegorz Puda Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nadzoruje także wdrażanie Funduszy Norweskich. Do Polski w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG trafi niemal 810 mln euro. Podobnie, jak w dwóch poprzednich edycjach, jesteśmy największym beneficjentem bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Fundusze kierujemy na inwestycje w infrastrukturę, przedsiębiorczość, energetykę, ochronę środowiska, cyfryzacje i sprawy społeczne. Budowa dróg, linii kolejowych, oczyszczalni ścieków, sieci energetycznych i szerokopasmowego internetu – to tylko przykładowe projekty, które powstają przy wsparciu polityki spójności i współfinansowania krajowego – zaznacza minister Grzegorz Puda.

Fundusze stwarzają regionom narzędzia do budowania zrównoważonej infrastruktury . Zwłaszcza teraz po pandemii koronawirusa środki są ważnym narzędziem do odbudowy i umocnienia gospodarki.

Szef MFiPR zaznacza, że resort uwolnił potencjał miast średnich. Pokazaliśmy, że każdy ośrodek miejski – niezależnie od jego wielkości – musi w pełniejszy sposób wykorzystywać swoje terytorialne potencjały rozwojowe i mobilizować istniejące zasoby kapitału finansowego, środowiskowego, ludzkiego i społecznego, specyficznych dla danego obszaru. Miasta średnie powinny być atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, jak i dla inwestorów. Polityka regionalna, promująca rozwój terytorialnie zrównoważony, ma na celu podtrzymywać i wzmacniać procesy rozwojowe tam gdzie są obecne oraz silnie wspierać obszary, doświadczające szczególnych trudności w budowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Odpowiedzieliśmy też na potrzeby zgłaszane przez lokalne społeczności między innymi za pomocą finansowania budowy dróg i mostów. Uruchomiliśmy program „Mosty dla Regionów”, którego celem jest uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg będących w zarządzaniu jednostek samorządu terytorialnego , a przez to poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski – dodaje minister Grzegorz Puda. Rząd na program przekazał 2,3 mld zł.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej inwestujemy w równomierny rozwój Polski, dlatego stworzyliśmy program przeznaczony dla makroregionu Polska Wschodnia, którego celem jest podniesienie konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej. To ponad 8 miliardów złotych z Funduszy Europejskich, które zapewniło wsparcie finansowe dla 5-ciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego– zauważa minister Grzegorz Puda.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej powstaje Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050) to dokument wizyjny, który będzie wskazywał kierunki w zarządzaniu rozwojem Polski. Koncepcja ma stać się dokumentem łączącym planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. W przestrzeni zachodzi większość procesów rozwojowych, które bezpośrednio lub pośrednio kształtują nasze środowisko życia. Różne obszary Polski potrzebują odmiennego spojrzenia i własnych ścieżek rozwoju. Naszym celem jest zachowanie różnorodności wszystkich obszarów przy jednoczesnym wzmacnianiu spójności terytorialnej, więzi społecznych oraz zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Resort funduszy i polityki regionalnej odpowiada także za przygotowanie do Światowego Forum Miejskiego w Katowicach (WUF)w roku 2022. WUF to największe i najważniejsze wydarzenie na świecie poświęcone wyzwaniom współczesnych miast, polityce miejskiej i zrównoważonej urbanizacji.

Artykuł przygotowany we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze