Informacje

Fot. Freeimages/Christian Ferrari
Fot. Freeimages/Christian Ferrari

Prawie połowa Polaków sytuację w kraju ocenia jako złą

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 marca 2016, 11:59

  • 3
  • Powiększ tekst

Niemal połowa Polaków (46 proc.) źle ocenia rozwój sytuacji w kraju. Przeciwnego zdania było 36 proc. respondentów, a 18 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii - wynika z marcowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Według badań CBOS, w ciągu ostatniego miesiąca minimalnie wzrosła grupa osób zadowolonych z ogólnej sytuacji w kraju (o 3 punkty procentowe, do 36 proc.), jednocześnie w takim samym stopniu ubyło tych, którzy nie potrafili tej sytuacji jednoznacznie ocenić (z 21 proc. do 18 proc.). Odsetek niezadowolonych nie uległ zmianie (46 proc.).

W ocenie CBOS zadowolenie z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce wyraźnie koreluje przede wszystkim z prawicowymi poglądami politycznymi respondentów i częstszym ich udziałem w praktykach religijnych.

W potencjalnych elektoratach partyjnych zadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju przeważa nad niezadowoleniem (i to zdecydowanie - 80 proc. opinii pozytywnych) jedynie wśród zdeklarowanych wyborców PiS.

Z kolei respondenci, którzy - według własnych deklaracji - w ewentualnych wyborach parlamentarnych poparliby PO, ruch Kukiz'15, Nowoczesną Ryszarda Petru, podobnie jak osoby niezainteresowane udziałem w głosowaniu i niezdecydowane, czy głosować, najczęściej źle wypowiadają się o kierunku zmian w Polsce, przy czym najbardziej krytyczni w tym względzie są sympatycy Nowoczesnej (82 proc. ocen negatywnych) i PO (76 proc.).

Minimalnie bardziej krytyczne niż w lutym są z kolei opinie o sytuacji politycznej w Polsce. Zwiększył się (o 3 punkty procentowe, do 41 proc.) odsetek osób oceniających ją źle. Mniej więcej co szósty badany (17 proc.) wypowiada się o niej pozytywnie, a jedna trzecia (35 proc., spadek o 2 punkty) określa sytuację na krajowej scenie politycznej jako przeciętną, a 7 proc. nie miało na ten temat zdania.

W większości kategorii społeczno-demograficznych sytuacja na polskiej scenie politycznej postrzegana jest najczęściej jako przeciętna lub zła. Pozytywne opinie relatywnie częściej niż inni wyrażają respondenci praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu (37 proc. z nich uważa, że sytuacja polityczna w Polsce jest dobra) oraz określający swoje poglądy jako prawicowe (35 proc.).

Najbardziej krytyczne są natomiast osoby o lewicowych poglądach politycznych (70 proc. opinii negatywnych), praktykujące religijnie kilka razy w roku (62 proc.) lub w ogóle nieuczestniczące w praktykach religijnych (54 proc.), mieszkające w największych miastach (61 proc.), legitymujące się wyższym wykształceniem (53 proc.), osiągające najwyższe dochody per capita (54 proc.), a w grupach zawodowych kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla (54 proc.).

Jak wynika z badań CBOS, w ciągu ostatniego miesiąca nieco poprawiły się oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. Zwiększył się odsetek ankietowanych uważających, że jest ona dobra (o 3 punkty procentowe, do 32 proc.), zmalał zaś tych, którzy oceniają ją negatywnie (o 2 punkty procentowe, do 21 proc.). Z kolei 41 proc. badanych oceniło ją jako przeciętną, a 6 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie.

Według CBOS, minimalnie lepsze niż w lutym są też oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Ponad połowa respondentów (54 proc.) ocenia, że żyje im się dobrze, dwie piąte (39 proc., wzrost o 2 punkty procentowe), że przeciętnie, a co czternasty badany (7 proc., spadek o 2 punkty procentowe) określa jakość życia swojej rodziny jako złą.

W ciągu miesiąca - jak podaje CBOS - nieznacznie poprawiły się opinie na temat materialnych warunków życia gospodarstw domowych - zwiększyła się grupa osób oceniających je pozytywnie (z 48 proc. do 51 proc. ), a zmalały odsetki odpowiedzi niejednoznacznych (z 43 proc. do 41 proc.) i negatywnych (z 9 proc. do 8 proc.).

Badania CBOS nie odnotowały zmian w ocenach sytuacji w zakładach pracy. Nadal, tak jak w lutym, 62 proc. pracowników określa ją jako dobrą, a tylko co dziewiąty (11 proc.) jako złą. Jedna czwarta zatrudnionych (26 proc.) uważa, że kondycja firmy, w której pracują, jest przeciętna - ani dobra, ani zła, a tylko 1 proc. nie miało zdania na ten temat.

Oceny sytuacji w zakładach pracy - jak podkreśla CBOS - związane są w dużej mierze ze statusem materialnym pracujących. Najlepiej postrzegają ją ci, którzy osiągają najwyższe dochody per capita, są zadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych oraz legitymują się wyższym wykształceniem, a ponadto mieszkańcy największych miast oraz osoby w wieku od 18 do 34 lat.

W grupach zawodowych najlepiej o kondycji swych zakładów pracy wypowiada się kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla oraz pracownicy usług.

W ocenie CBOS, nieco bardziej pesymistyczne niż miesiąc temu są przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku. Minimalnie zmalała grupa badanych sądzących, że się ona poprawi (z 28 proc. do 27 proc.), jednocześnie przybyło tych, którzy prognozują jej pogorszenie (z 29 proc. do 31 proc.). Nadal najczęstsze jest przekonanie, że w najbliższych dwunastu miesiącach sytuacja w Polsce się nie zmieni (36 proc., wzrost o 3 punkty procentowe), a 3 proc. ankietowanych nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 2-9 marca tego roku na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze