Informacje

autor: fot. Wikimedia Commons
autor: fot. Wikimedia Commons

Znamy zysk PZU

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 marca 2019, 08:48

  • 0
  • Powiększ tekst

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 3 213 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2 895 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W 2018 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 7 086 mln zł wobec 5 474 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 29,4%). Zysk netto [ogółem] osiągnął poziom 5 368 mln zł i był wyższy o 1 183 mln zł od wyniku z 2017 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 3 213 mln zł wobec 2 895 mln zł w 2017 roku (wzrost o 11%)” - czytamy w raporcie.

Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wynik netto wzrósł o 27,5% względem poprzedniego roku, podkreśliło także PZU. Zdarzenia jednorazowe obejmują: efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P., jednorazowy efekt doszacowania rezerw w ubezpieczeniach majątkowych na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne oraz w okresie porównywalnym wyższy niż średnia z poprzednich 3 lat poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (nawałnice).

Zysk operacyjny wyniósł 7087 mln zł wobec 5458 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk z działalności operacyjnej kształtowany był w szczególności przez:

-wzrost składki przypisanej brutto SŁOWNIK w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych (efekt wzrostu średniej składki przy spadku liczby ubezpieczeń), zawarcie kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej oraz wyższą sprzedaż w spółkach zagranicznych (głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych);

-wyższą rentowność w segmencie ubezpieczeń masowych głównie w efekcie wzrostu wyniku portfela ubezpieczeń pozakomunikacyjnych w związku z niższym poziomem szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi oraz portfela Auto Casco, nieznacznie niwelowaną spadkiem wyniku w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych - efekt doszacowania rezerwy na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku;

-wyższy wynik na ubezpieczeniach w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, w efekcie poprawy rentowności portfela ubezpieczeń Auto Casco przy wyższej szkodowości portfela ubezpieczeń OC i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej;

-wzrost rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w efekcie stale rosnącego portfela ubezpieczeń, poprawy względem ubiegłego roku szkodowości produktów ochronnych oraz zmiany miksu w grupie produktów indywidualnie kontynuowanych z niższym jednostkowym kosztem tworzenia rezerw na przyszłe wypłaty świadczeń;

-lepsze wyniki w segmencie działalności bankowej w Alior Bank w związku z wysokim poziomem sprzedaży produktów kredytowych wspartym korzystną koniunkturą gospodarczą oraz niskim poziomem stóp procentowych;

-niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na gorszą koniunkturę na GPW”

PZU zwróciło też uwagę, że na porównywalność wyników rok do roku w sposób istotny wpłynęło włączenie do struktury Grupy PZU banku Pekao w czerwcu 2017 roku. Pekao kontrybuował do wyniku operacyjnego segmentu działalności bankowej kwotą 3 047 mln zł w 2018 roku względem 1 749 mln zł w 2017 roku.

Skłądka przypisana brutto grupy sięgnęła 23 470 mln zł w 2018 r. wobec 22 847 mln zł rok wcześniej.

Wzrost składki przypisanej dotyczył głównie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego (efekt wzrostu średniej składki) oraz wynikał z zawarcia kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej i wyższej sprzedaży w spółkach zagranicznych. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 22 350 mln zł i była o 4,7% wyższa niż w 2017 roku, podano także w raporcie.

2018 rok był bardzo dobrym rokiem dla PZU i kluczowym kamieniem milowym z punktu widzenia realizacji naszej strategii. Pobiliśmy nie tylko własne rekordy wyniku netto i sprzedaży, ale zrealizowaliśmy również wszystkie istotne cele, jakie stawialiśmy sobie na rok 2018. Wartość sprzedanych ubezpieczeń wzrosła o 623 mln zł do rekordowych 23,5 mld zł, a zysk netto Grupy o 1,2 mld zł do 5,4 mld zł. Zysk dla jednostki dominującej wyniósł 3,2 mld zł, co implikuje 22,1 proc. ROE, tj. poziom powyżej ambicji strategicznych na rok 2020. Ten ponadprzeciętny zwrot z kapitału to głównie zasługa stabilnej i lojalnej bazy klientów, wysokiej efektywności operacyjnej, atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty, dzięki którym jesteśmy w stanie utrzymywać wysoką i powtarzalną rentowność podstawowego biznesu ubezpieczeniowego” - skomentował prezes PZU Paweł Surówka.

Wśród kluczowych osiągnięć 2018 r. PZU wymieniło poprawę wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) dla podmiotu dominującego do 22,1%. „To wartość najwyższa od 4 lat i powyżej poziomu założonego w strategii nowePZU do 2020 roku. Wskaźnik ROE poprawił się o 1,1 pkt proc. w porównywaniu do wysokiego poziomu osiągniętego w poprzednim roku” - czytamy w komunikacie.

Ubezpieczyciel zwrócił też uwagę na poprawę rentowności w segmencie ubezpieczeń zarówno po stronie majątkowej w Polsce, gdzie wskaźnik mieszany wyniósł 86,6% (poprawa o 2,7 pkt proc.), jak i życiowej, gdzie marża segmentu ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontunuowanych wzrosła do 22,1% (o 1,5 pkt proc.). W obu segmentach rentowność jest powyżej ambicji strategicznych i wyróżnia się na tle polskich i europejskich ubezpieczycieli.

Zachowana została dyscyplina kosztowa - wskaźnik kosztów administracyjnych obniżył się o 2,2 pkt proc. r/r do 6,6%, do poziomu bliskiego temu zapisanemu w strategii nowePZU 2020.

Na uwagę zasługują również poziom i tendencje kształtowania się kosztów administracyjnych w PZU i PZU Życie. W 2018 roku wskaźnik kosztów wyniósł 6,6 proc., co stanowi wynik lepszy o 0,2 p.p. w porównaniu do 2017 roku i jest bardzo bliski poziomu, który wyznaczyliśmy sobie jako strategiczny. Koszty administracyjne na poziomie grupy co prawda wzrosły, ale był to wynik konsolidacji Banku Pekao przez większą część roku niż w 2017. Wyłączając działalność bankową, koszty grupy spadły o blisko 1% rok do roku, co jest dobrym rezultatem zwłaszcza w zestawieniu ze wzrostem skali biznesu (składka przypisana osiągnęła kolejny rekord rosnąc o prawie 3% rok do roku) oraz presją na wynagrodzenia odczuwalną we wszystkich sektorach gospodarki” - skomentował CFO Grupy PZU Tomasz Kulik, także cytowany w komunikacie.

Jeśli chodzi o PZU Zdrowie, wartość przychodów zwiększyła się o 26%, a liczba umów o 53% r/r.

Bardzo udany czwarty kwartał ze wzrostem składki przypisanej do 6,2 mld zł (5% r/r, powyżej tempa osiąganego w poprzednich kwartałach i powyżej rynku) oraz dwucyfrową dynamiką składki w segmencie majątkowym w Polsce (+10,6% w porównaniu do IV kw. 2017) i za granicą (+13,5% w porównaniu do IV kw. 2017)” - czytamy dalej w komunikacie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

ISBnews/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze