Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

PKP Cargo ukazuje zysk i planuje dywidendę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 marca 2019, 08:56

  • 0
  • Powiększ tekst

PKP Cargo odnotowało 183,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 81,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Przychody Grupy PKP CArgo w 2018 r. przekroczyły 5 mld zł. EBITDA to 907 mln zł, a zysk netto sięgnął niemal 184 mln zł. Tak wysokich przychodów nie uzyskaliśmy od momentu wejścia na warszawską giełdę w 2013, a zostały one osiągnięte głównie dzięki przewiezieniu blisko 122 mln ton ładunków. Bardzo dobre są także inne wskaźniki - nakłady inwestycyjne przekroczyły 894 mln zł, a EBITDA wyniosła 907 mln zł i była nawet o 2 mln zł wyższa niż wcześniejsze prognozy. Odnotowaliśmy ponadto bardzo wysoki wzrost wyniku netto: z około 82 mln zł w 2017 roku do prawie 184 mln zł w 2018 roku” - napisał prezes Czesław Warsewicz we wstępie do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 277,6 mln zł wobec 153,4 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA osiągnęła 907 mln zł wobec 700,3 mln zł.

Wyjaśnienia najważniejszych zmian wpływających na poziom wyniku EBIT w 2018 r. w porównaniu do 2017 r:

  • wzrost przychodów z tytułu umów z klientami (w tym głównie przychodów z tytułu usług przewozowych oraz spedycyjnych) wynikał z wyższych cen przewozowych oraz z większych przewozów (wzrost masy towarowej o 2,1%, wzrost pracy przewozowej o 1,3%),

  • wzrost kosztów amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości głównie na skutek aktualizacji wyceny wartości rezydualnej składników taboru kolejowego dokonanej na dzień 31.12.2017 r. (zaniżenie bazy);

  • wzrost kosztów zmiennych (zużycia energii i paliwa trakcyjnego oraz usług dostępu do infrastruktury) w związku z wyższymi cenami paliwa o 11,9%, wzrostu jednostkowego miernika zużycia energii trakcyjnej o 5,4% w wyniku utrudnień na liniach PLK w związku z wzmożonymi pracami na istotnych szlakach komunikacyjnych i związanych z tym objazdami oraz wzrostem pracy przewozowej o 1,3%;

  • spadek pozostałych usług, głównie usług transportowych o 41,1 mln zł, w wyniku niższych kosztów usług spedycji […] Jednocześnie wzrosły w spółce koszty czynszów i opłat za użytkowanie nieruchomości i taboru o 32,7 mln zł – wzrost najmu lokomotyw i wagonów oraz opłat za pobyt wagonów związanych z realizacją zwiększonych przewozów, a także w związku z przygotowaniem do realizacji celów przewozowych na 2019 r..

  • wzrost kosztów świadczeń pracowniczych wynikał głównie z wdrożenia podwyżek wynagrodzeń w PKP Cargo S.A: od 1 września 2017 r. i od 1 września 2018 r. (na podstawie porozumienia z dnia 15 czerwca 2018 r. pomiędzy stronami ZUZP dla Pracowników zatrudnionych w PKP Cargo S.A.). Jednocześnie w spółce zanotowano wzrost zatrudnienia o 265 osób. PKP CArgo S.A. zamierza zwiększać zatrudnienie w kluczowych dla działalności spółki zespołach obsługujących rosnące przewozy masy towarowej” - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 183 mln zł w 2018 r. wobec 4 689,1 mln zł rok wcześniej.

Większe nakłady inwestycyjne

Grupa poniosła w 2018 r. nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy okresowe taboru P4 i P5 oraz przeglądy okresowe P3), a także wartości niematerialnych w wysokości 894,1 mln zł, tj. więcej o 59,1% w stosunku do wykonania 2017 r., podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 254 mln zł wobec 94 mln zł zysku rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

PKP rekomenduje wypłatę dywidendy

Zarząd PKP Cargo rekomenduje przeznaczenie 67 180 375,5 zł na wypłatę dywidendy z zysku za 2018 rok, podała spółka.

Zarząd PKP Cargo S.A. […] podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z wnioskiem o podział zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE w kwocie 253 945 476,86 zł w następujący sposób:

1) kwotę 147 979 636,62 zł […] przeznaczyć na kapitał zapasowy,

2) kwotę 38 785 464,74 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,

3) kwotę 67 180 375,5 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy” - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka informuje, iż niniejszy wniosek został skierowany do rady nadzorczej spółki, która pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez zarząd PKP Cargo wniosek na zwyczajne walne zgromadzenie spółki w sprawie podziału zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PKP Cargo za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki, podsumowano.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

ISBnews/ as/

Powiązane tematy

Komentarze