Informacje

Bank Czarneckiego grubo pod kreską

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 maja 2019, 11:24

  • 1
  • Powiększ tekst

Getin Noble Bank odnotował 157,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 41,97 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank podał, głównym determinantem wyniku za I kw. były wysokie koszty odsetkowe, będące następstwem niezależnych od banku wydarzeń rynkowych z IV kwartału ub. roku oraz koszt składek na BFG (79 mln zł). W I kwartale istotnemu obniżeniu uległ natomiast poziom odpisów aktualizujących, który w porównaniu do poprzedniego kwartału był niższy o blisko 63%, osiągając poziom 100,2 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 219,15 mln zł wobec 296,93 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 16,03 mln zł wobec 38,33 mln zł rok wcześniej.

Już w marcu br. udało nam powrócić na ścieżkę obniżania kosztu depozytów, co obecnie jest naszym strategicznym priorytetem. Naszym celem pozostaje jak najszybszy i zarazem bezpieczny powrót do poziomu kosztów odsetkowych z III kwartału ubiegłego roku” - powiedział prezes Artur Klimczak, cytowany w komunikacie.

W okresie pierwszych 3 miesięcy 2019 roku oprocentowanie nowo pozyskanych środków złotowych klientów detalicznych wyniosło 2,8%, natomiast koszt pozyskania całej bazy depozytowej wyniósł 2,4%. Obserwowany jest jednak sukcesywny spadek kosztu pozyskania nowych i odnowionych złotowych środków klientów detalicznych - w grudniu 2018 roku koszt ten wynosił 3,4%, natomiast w marcu 2019 roku koszt ten spadł do poziomu 2,5%, podał bank.

Aktywa razem banku wyniosły 54,17 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 49,91 mld zł na koniec 2018.

Wartość portfela kredytów i pożyczek wyniosła 40,42 mld zł na koniec I kw. wobec 41,36 mln zł na koniec grudnia 2018 r. Zobowiązania wobec klientów wyniosły 46,24 mld zł na koniec marca wobec 37,19 mld zł ba koniec grudnia ub. roku.

Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 3 miesiącach 2019 roku wyniosła 2 mld zł i była niższa od wolumenu sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego (spadek sprzedaży o 17,0%)

Bank systematycznie zwiększa efektywność biznesową i możliwości przychodowe głównych linii biznesowych. W I kwartale bank zwiększył sprzedaż kredytów detalicznych w ujęciu kwartalnym o 5,6%, osiągając poziom 0,56 mld zł. Oprócz zwiększenia wolumenów, bank nadal koncentrował się na dalszej poprawie profilu ryzyka nowej sprzedaży rozwijając ofertę kredytów pre-approved oraz znacznie zwiększając sprzedaż w kanałach własnych charakteryzujących się istotnie lepszym profilem ryzyka. W efekcie ww. działań w pierwszych miesiącach 2019 roku sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęła najwyższy od 2016 roku poziom. Dodatkowo, wartość sprzedaży kredytów samochodowych wyniosła ponad 0,44 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 26,5% w ujęciu kwartalnym” - czytamy także.

Bank podkreślił, że realizuje działania w obszarze zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne dostosowywanie modelu ryzyka kredytowego zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi. Na koniec marca 2019 roku koszt ryzyka wyniósł 1,3% co oznacza stabilizację na poziomie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 145,06 mln zł wobec 13,42 mln zł straty rok wcześniej.

Na koniec marca 2019 roku wskaźniki kapitałowe banku były powyżej europejskich norm określonych przez art. 92 Rozporządzenia CRR - skonsolidowany współczynnik CAR wynosił 10,9%, a CET1 8,7%.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze