Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej / autor: materiały prasowe / fot. Bartek Kosiński
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej / autor: materiały prasowe / fot. Bartek Kosiński

TYLKO U NAS

Zrównoważony rozwój jako wyzwanie okresu budżetowego UE 2021–2027

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 15 grudnia 2021, 14:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Cele i priorytety zrównoważonego rozwoju to duże wyzwanie dla nas wszystkich: administracji centralnej i samorządowej, sektora przedsiębiorstw i finansowego, partnerów społeczno-gospodarczych, ale i przyszłych beneficjentów – napisała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Polski Ład, jako plan restartu polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, to wiele priorytetów i celów, m.in. korzystne zmiany podatkowe, odbudowa służby zdrowia czy wsparcie dla rodzin oraz seniorów. Jednym z tematów jest też zrównoważony rozwój stanowiący podstawową zasadę prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, którą zajmuje się Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W tym kontekście należy podkreślić, że jednym z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed nami jest zmierzenie się z konsekwencjami zmian klimatycznych. Kwestia ta stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej, czego wyrazem są zapisy Europejskiego Zielonego Ładu. Według jego założeń polityka klimatyczna w Unii powinna uczynić europejską gospodarkę bardziej przyjazną środowisku, a jednocześnie chronić zasoby naturalne Starego Kontynentu oraz gwarantować zdrowie i dobrobyt jego mieszkańców.

Ambitne cele w zakresie wyzwań klimatycznych to wymagające zadanie, należy jednak pamiętać, że działania podejmowane obecnie zaprocentują w przyszłości. Kolejne pokolenia dzięki naszym wysiłkom będą miały zapewniony dostęp do zasobów środowiskowych. Dlatego tak ważne jest też – obok podejmowania działań inwestycyjnych – równoczesne zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej ochrony klimatu i prowadzenia odpowiedzialnej polityki na rzecz środowiska naturalnego.

Udział w kompleksowym wsparciu działań w zakresie zrównoważonego rozwoju będą miały instrumenty realizowane ze środków unijnych na lata 2021–2027, wypracowywane w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Należy wspomnieć przede wszystkim o Polityce Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Krajowym Planie Odbudowy, które mocno akcentują kwestie środowiskowe. Na takie priorytety w nowym budżecie UE na lata 2021–2027 stawia sama Unia, a za tymi ambitnymi wyzwaniami podąża ogromny strumień środków – w niespotykanej dotąd wysokości 770 mld zł dla Polski. Kwota ta uwzględnia zarówno wsparcie w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2021–2027, jak i innych instrumentów, w tym Krajowego Planu Odbudowy.

Gwoli wyjaśnienia, Umowa Partnerstwa to strategiczny dokument określający zakres i sposób wydatkowania funduszy unijnych w nadchodzącej perspektywie finansowej 2021–2027. Jest ona podstawą przygotowania programów krajowych i regionalnych, które realizują jej założenia.

Jeżeli chodzi natomiast o tę część budżetu, która ma pomóc w odbudowie państw członkowskich po pandemii, temu celowi posłuży tzw. Krajowy Planu Odbudowy, który jest warunkiem uzyskania wsparcia z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dokument ten ma na celu przywrócenie potencjału wzrostu gospodarczego osłabionego w następstwie kryzysu, przyczyniając się w dłuższej perspektywie do powrotu gospodarki na ścieżkę zrównoważonego i stabilnego wzrostu.

Przechodząc do sposobu zagospodarowania środków w ramach ww. instrumentów, należy podkreślić, że w dużej mierze jest to determinowane regulacjami szczebla unijnego, a w szczególności tzw. koncentracją tematyczną, gdzie określona pula środków musi być przez każde państwo członkowskie, w tym Polskę, alokowana na dany obszar (np. konieczność przeznaczenia 30 proc. całości alokacji polityki spójności oraz 37 proc. środków z KPO na kwestie klimatyczne). Dlatego naszymi priorytetami będą m.in. inwestycje wprost wpływające na zrównoważony rozwój, np. upowszechnienie zielonych technologii sprzyjających ochronie środowiska, zwiększenie energooszczędności, pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, dostosowanie do zmian klimatu czy działania w zakresie poprawy tzw. zielnych kompetencji, zwłaszcza u przedsiębiorców.

Przedstawiając Państwu jedynie zarys naszych planów i toczących się prac, należy zaznaczyć, że dostrzegamy również istotną rolę, jaką w tym procesie ma do odegrania sektor bankowy, który poprzez skalę swojego oddziaływania wywiera realny wpływ na kierunki rozwoju gospodarczego. Aby proces transformacji w kierunku gospodarki zrównoważonego rozwoju miał szansę powodzenia, także sektor finansowy powinien przyjąć bardziej odpowiedzialne – nie tylko środowiskowo, lecz również społecznie – polityki inwestycyjne. Finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego może nadać bowiem nowe impulsy społeczno-gospodarcze dla rozwoju polskiej gospodarki.

W tym zakresie należy wskazać na podjęte przez Unię Europejską działania z zakresu zrównoważonego finansowania, które mają spowodować kierowanie przez prywatne rynki finansowe znacznych kwot na wspieranie realizacji celów klimatycznych. Polski rynek kapitałowy powinien zatem w sposób usystematyzowany i przemyślany włączyć się w działania z zakresu zrównoważonego finansowania. Rola sektora bankowego jest tutaj kluczowa – zgodnie z naszymi analizami kapitał prywatny jest zainteresowany finansowaniem przedsięwzięć wpisujących się w obecne trendy związane z celami zrównoważonego rozwoju, gdyż widzi w tym obszarze szanse na uzyskanie również korzyści finansowych.

Niezależnie od podejmowanych działań i reprezentowanych instytucji musimy pamiętać, że cele i priorytety zrównoważonego rozwoju to duże wyzwanie dla nas wszystkich – administracji centralnej i samorządowej, sektora przedsiębiorstw i finansowego, partnerów społeczno-gospodarczych, ale i przyszłych beneficjentów. Dlatego liczę na to, że nasze wspólne wysiłki doprowadzą do tego, iż w najbliższym czasie w naszej gospodarce pojawią się modele przyjazne środowisku, zasobooszczędne, a dzięki temu bardziej konkurencyjne.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak sekretarz stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Powiązane tematy

Komentarze