Informacje

Jacek Sasin
Jacek Sasin

Krajowa Grupa Spożywcza - filar bezpieczeństwa Polaków

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 kwietnia 2022, 16:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe Polski, wsparcie dla polskiego rolnictwa, to fundamenty działalności Państwa Polskiego. Tylko silny podmiot, jakim staje się Krajowa Grupa Spożywcza, może sprostać takiemu zadaniu. Ponadto KGS, w czasie obecnego konfliktu za wschodnią granicą, ma szczególne znaczenie w zapewnieniu zabezpieczenia żywnościowego polskiego rynku poprzez partnerską współpracę z rolnikami, przetwórstwo i handel. Nadzieje widzą w nim rolnicy i eksperci

Finalizacja strategicznego projektu

Pod koniec marca br. w obecności Jacka Sasina Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych oraz Henryka Kowalczyka Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi została podpisana umowa, na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nadzór nad siedmioma spółkami z sektora rolno-spożywczego do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Tym samym następuje, wcześniej zapowiedziany, proces konsolidacji branży rolno–spożywczej, którego efektem będzie powstanie holdingu spożywczego, czyli Krajowej Grupy Spożywczej. Podmiot ten daje nowe szanse rozwojowe dla sektora rolno-spożywczego, tak istotnego dla polskiej gospodarki. Kontynuowany zostanie tym samym proces dalszej dywersyfikacji struktury przychodów Grupy Kapitałowej KSC S.A., holdingu spożywczego, działającego obecnie już w czterech segmentach: cukrowniczym, zbożowo-młynarskim, skrobi ziemniaczanej i słodyczy. Teraz powstaje podmiot generujący przychody na poziomie ponad 3,5 mld zł rocznie. Podobne podmioty z powodzeniem działają na rynkach Unii Europejskiej.

Silna grupa spożywcza, która staje się faktem będzie dużym graczem na rynku spożywczym i uniezależni naszych producentów od zachodnich koncernów. Obecne wydarzenia wyraźnie pokazują jak istotna jest niezależność. Budowa silnych koncernów jest tym kierunkiem, który chcemy realizować w ramach konsolidacji spółek Skarbu Państwa – podkreśla Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

Wypowiedź Prezesa Zarządu KSC S.A. Krzysztofa Kowa: - Krajowa Grupa Spożywcza powstaje na bazie Krajowej Spółki Cukrowej, jej aktywów oraz zaplecza administracyjnego. Tym samym budowa KGS jest spójna ze Strategią Grupy Kapitałowej KSC S.A., której celem wiodącym jest dywersyfikacja działalności, w celu uodpornienia Grupy na rozmaite wydarzenia gospodarcze. Wzmacniamy zatem dotychczasowe obszary działalności i dywersyfikujemy Grupę o podmioty powiązane z dotychczasowymi segmentami, w celu osiągania maksymalnej synergii.

Polskie Rolnictwo XXI wieku

Krajowa Grupa Spożywcza w swoim założeniu ma wiele ambitnych i realnych celów. Staje się jednym z ważniejszych podmiotów przetwórczych i handlowych oraz ma dawać godziwe wynagrodzenie rolnikom za produkty rolne. Bezpieczeństwo żywnościowe i wsparcie polskiego rolnictwa to fundamenty polityki rządu. Dla rolników największą trudnością są dzisiaj zmowy cenowe podmiotów, które wykorzystują przejściowe problemy na rynku. Dziś skup produktów rolnych jest w znacznej mierze zmonopolizowany, co dla rynku jest niebezpieczne. Doświadczenie sprzed kilku lat pokazało, że nawet skupienie części jabłek na rynku po wyższych cenach przez jeden podmiot spowodowało podniesienie ogólnego poziomu cen skupu. Silny polski podmiot i odbudowa lokalnych rynków wraz z lokalnym przetwórstwem pozwoli poprawić pozycję samych rolników w łańcuchu żywnościowym.

Stabilizacja cen płodów rolnych

Budowa Krajowej Grupy Spożywczej daje silne podstawy do stworzenia bardziej efektywnego, z punktu widzenia producentów rolnych, przetwórstwa rolno-spożywczego, wspierającego sprzedaż rodzimych towarów. Połączenie szeregu aktywów pod szyldem Krajowej Grupy Spożywczej S.A. doprowadzi do powstania silnego podmiotu, który swoją skalą i szerokim wachlarzem działalności będzie mógł budować przewagę konkurencyjną oraz przyczyniać się do wzmocnienia pozycji produktów polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych. Działania realizowane przez Krajową Grupę Spożywczą oparte są o przesłanki biznesowe i realizowane na zasadach rynkowych, tym samym zapewni to samowystarczalność finansową tego podmiotu. Mając na uwadze wielkość i znaczenie KGS na rynku, podmiot ten może pośrednio przyczyniać się do stabilizowania sytuacji na rynku produktów rolnych. Grupa będzie miała taką możliwość, by być także dystrybutorem w sprzedaży nawozów.

Szacowane przychody Krajowej Grupy Spożywczej będą oscylować na poziomie blisko 3,5 mld zł rocznie, co będzie stanowić wzrost o ponad 35% w stosunku do obecnych przychodów Krajowej Spółki Cukrowej. Krajowa Grupa Spożywcza będzie pozytywnie wpływać na polski rynek rolno-spożywczy. Na tym rozwiązaniu skorzystają zarówno rolnicy, plantatorzy, jak też grupy producenckie. A pozytywne efekty odczujemy my wszyscy – konsumenci. Będzie to ważny gracz na rynku rolno-spożywczym, który będzie działał na niego stabilizująco – ocenia wicepremier Jacek Sasin.

Bezpieczeństwo żywnościowe Polaków

W obliczu dramatu, jaki dzieje się za naszą wschodnią granicą, głodujących ludzi, niszczonych sprzętów rolniczych, strzelania do rolników, braku paliwa oraz rąk do pracy w tamtejszym rolnictwie, ale także uwzględniając ciągle rosnącą populację ludzkości, zapewnienie społeczeństwu odpowiedniej ilości żywności już teraz staje się zadaniem o najwyższym priorytecie. Znaczna część powierzchni ziemi nie ma warunków pozwalających na prowadzenie tak różnorodnych upraw, jak ma to miejsce w naszym kraju. Natomiast wysoka jakość polskiej żywności jest doceniana już od wielu lat. Według danych Ministerstwa Finansów za 2021 rok wartość polskiego eksportu żywności to już ponad 37,4 mld euro, tj. 170,8 mld zł, co jest absolutnym rekordem. To stymuluje rozwój gospodarstw rolnych oraz pozwala generować nowe, coraz lepiej płatne miejsca pracy.

Celem Krajowej Grupy będzie wzmocnienie bezpieczeństwa Polski na rynkach rolno-spożywczych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wojna w Ukrainie zmieniła sytuację, powodując wzrost cen podstawowych produktów, wzrost kosztów produkcji i transportu, przerwanie łańcuchów dostaw oraz ograniczenie dostępności towarów. Część ekspertów już teraz prognozuje, że może to spowodować wzrost ubóstwa żywnościowego na świecie. Polsce nie grozi taki kataklizm – podsumowuje wicepremier Jacek Sasin. Jak zapewnia dalej: - Jesteśmy całkowicie samowystarczalni jeśli chodzi o produkcję produktów żywnościowych i nasze bezpieczeństwo żywnościowe w żaden sposób nie jest zagrożone. Musimy jednak podejmować działania, które to bezpieczeństwo wzmocnią. Dlatego też finalizacja procesu budowy Krajowej Grupy Spożywczej jest jednym z priorytetów Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Gwałtowny wzrost światowych cen surowców, zintensyfikowany przez rosyjską inwazję na Ukrainę, ponownie uwypuklił potrzebę zwiększenia odporności i zrównoważonego charakteru unijnego rolnictwa i łańcuchów dostaw żywności, zgodnie ze strategią „od pola do stołu”. Choćby teraz mamy bardzo duże potrzeby przy zabezpieczaniu żywności na cele humanitarne. Rola grupy spożywczej jest tu ogromna. Uzyskana jest wtedy sprawność przetwórstwa, szybkość dostaw i możliwość szybkiego reagowania.

Dr Mariusz Hamulczuk z Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego określa bezpieczeństwo żywnościowe jako jeden z głównych czynników leżących u podstaw stworzenia Krajowej Grupy Spożywczej: - Wielkość produkcji rolniczej oraz poziom cen żywności, które determinują możliwości fizycznego i ekonomicznego zaspokojenia potrzeb żywieniowych ustalane są w wyniku mechanizmu rynkowego oraz polityki, która zasadniczo oddziałuje na wszystkich uczestników rynku. Oczywiście, zaletą Krajowej Grupy Spożywczej może być większa możliwość kontrolowania stanu zapasów.

Jak dodaje dr Hamulczak: - W obecnych warunkach gospodarczo-politycznych zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego wydaje się być logiczne. Wojna na Ukrainie oraz kryzys związany z COViD-19 uwidoczniły kruchość globalnych łańcuchów dostaw. Zatem poprawa ich funkcjonowania, skracanie oraz bezpieczeństwo wydają się być istotnymi elementami. W taką redefinicję łańcuchów dostaw wydaje się wpisywać nowopowstająca spółka. Oczywiście, zaletą tego przedsięwzięcia jest większa możliwość kontrolowania stanu zapasów oraz możliwości oddziaływania na rynek w warunkach ekstremalnych.

Najwyższe stawki kontraktacyjne

Krajowa Grupa Spożywcza będzie multiplikować swoje najlepsze doświadczenia ze współpracy z plantatorami i rolnikami. Jako przykład o dużej skali warto przywołać doświadczenia w umowach kontraktacyjnych, np. na buraki cukrowe, gdzie „Polski Cukier” od wielu lat oferuje najwyższe stawki, współpracuje z największą liczbą plantatorów w Polsce, a posiada 40% udziałów w polskim rynku. Pozostałą część udziałów dzielą między sobą trzy niemieckie koncerny. Oferowanie najwyższych stawek pozwala jednak na to, że Krajowa Spółka Cukrowa S.A. cały czas się rozwija, płaci w naszym kraju podatki, inwestuje w badania i rozwój, a w swojej działalności kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, pamięta o potrzebujących, jak to miało miejsce w przypadku pandemii czy wojny w Ukrainie.

Dotychczasowe działania KSC S.A. w tym zakresie docenia Krzysztof Nykiel, Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego: - Ostatnie rozwiązania uzgodnione z Krajową Spółką Cukrową - wyższa cena, dopłata do hektara buraków zakontraktowanych czy nowe rozwiązanie dot. buraków nadwyżkowych - to bardzo dobry kierunek. Jednak, żeby zapewnić ciągłość produkcji buraków i cukru konieczne są dodatkowe działania, które będą skutkowały podwyższeniem przychodów uzyskiwanych z naszej uprawy. Wyczuwam zrozumienie w działaniach zarządu KSC, ceny cukru wzrastają i trzeba to spożytkować dla dobra plantatorów buraków cukrowych.

Ten argument podnosi także dr Hamulczuk z SGGW: - Jeśli chodzi o argument dotyczący zmniejszenia zmienności cen i ryzyka to jak wskazują doświadczenia z branż zintegrowanych pionowo, np. drobiarskiej, może się to udać. Będzie to musiało obejmować zarówno kwestie ceny kontraktowej surowca rolnego, jak i zaopatrzenia rolników w środki produkcji. Można uznać, że w warunkach rozdrobnionego rolnictwa istnieje potencjał do zmniejszenia kosztów produkcji poprzez zakupy na większa skalę. Krajowa Spółka Cukrowa ma w tym względzie doświadczenia, więc może to się udać.

Działania wspierające polską wieś są więc kontynuowane. W ostatnim czasie przyjęto ustawę wdrażającą unijną dyrektywę o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych w obrocie towarami rolnymi, która ma bronić rolników przed nadużyciami sieci handlowych, czy generalnie odbiorców towarów rolniczych.

Optymalizacja i struktura

Konsolidacja branży rolno-spożywczej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników i konsumentów, ale także akcjonariuszy KSC S.A. Krajowa Grupa Spożywcza zostanie zbudowana na bazie Krajowej Spółki Cukrowej S.A., jej struktury oraz zaplecza administracyjnego i będzie działać w segmentach: cukrowym, słodyczowym, zbożowo-młynarskim, skrobiowym, nasiennym i rolnym.

W składzie Krajowej Grupy Spożywczej, oprócz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. - posiadającej siedem cukrowni, zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego, terminal cukrowy oraz drukarnia papieru na opakowania produktów GK KSC S.A. - znajdą się następujące podmioty:

  • segment nasienny: a) „DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o.,

b) Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.,

c) Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.,

d) Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.,

e) Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.,

f) Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o., - segment skrobiowy:

a) Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o., b) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET” Sp. z o (udział mniejszościowy).

  • segment zbożowo-młynarski: a) Elewarr Sp. z o.o., b) Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., c) „Zamojskie Zakłady Zbożowe” Sp. z o.o.,

  • segment słodyczowy:

a) Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. - segment cukrowniczy:

a) Î.C.S.„Moldova Zahăr” S.R.L., - segment rolny: a) - Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.

Rolnik-Krajowa Grupa Spożywcza-Konsument – łańcuch (pełen) wartości

Wyprzedaż polskiego przemysłu rolno-spożywczego po okresie transformacji doprowadziła do szeregu sytuacji, w których rolnik stał się wyłącznie instrumentem dostarczającym surowiec. Temu właśnie ma przeciwdziałać Krajowa Grupa Spożywcza, która staje się integratorem branży rolno-spożywczej w oparciu o podmioty z udziałem Skarbu Państwa. Dzięki takiemu podmiotowi otrzymamy najwyższej jakości, zdrową polską żywność, w przystępnej cenie. Rolnicy w zamian za oddawane płody rolne otrzymają godną zapłatę. Nie może dochodzić do takich sytuacji, że w sezonie urodzaju rolnik otrzymuje cenę, która nawet nie pokrywa kosztów produkcji, już nie mówiąc o jakimkolwiek zarobku. Stworzenie KGS to kolejny krok w procesie konsolidacji branży rolno-spożywczej w oparciu o spółki będące w posiadaniu Skarbu Państwa. W przyszłości Krajowa Grupa Spożywcza ma dokonywać akwizycji nowych podmiotów, w tym zagranicznych.

Nadzieje rynku spożywczego

Krajowa Grupa Spożywcza wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników oraz konsumentów. Pierwsi oczekują współpracy na partnerskich warunkach i godziwych stawek. Klienci otrzymują wysokiej jakości produkty spożywcze. W obecnych czasach to niezwykle ważne, aby polskie państwo miało znaczący wpływ na zapewnienie swoim obywatelom suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego.

To kolejne działanie Rządu na rzecz poprawy sytuacji polskich rolników. Trwają ostatnie prace dotyczące wprowadzenia dopłat do nawozów, które mają pomóc rolnikom w przeczekaniu trudnego okresu spowodowanego zawirowaniami cenowymi na rynku nawozów oraz problemów spowodowanych przez wojnę w Ukrainie.

Powiązane tematy