Informacje

Prof. Alojzy Nowak jest rektorem Uniwersytetu Warszawskiego od 2020 r. / autor: materiały prasowe UW
Prof. Alojzy Nowak jest rektorem Uniwersytetu Warszawskiego od 2020 r. / autor: materiały prasowe UW

WYWIAD

Rektor UW: Uniwersytet to instytucja z misją

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 stycznia 2023, 14:17

    Aktualizacja: 31 stycznia 2023, 14:19

  • 0
  • Powiększ tekst

Wyższe uczelnie w tym Uniwersytet Warszawski powinny kształcić nie tylko pracobiorców, ale również w coraz większym stopniu przyszłych przedsiębiorców, innowatorów i kreatorów rynku – mówi w wywiadzie dla dziennika „Rzeczpospolita” prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, od wielu lat zasiadający w Radzie Programowej miesięcznika „Gazeta Bankowa”. Poniżej przedstawiamy omówienie tej rozmowy.

Prof. Alojzy Nowak jest rektorem Uniwersytetu Warszawskiego od 2020 r. W wywiadzie dla zatytułowanym „Prof. Alojzy Nowak: Priorytet to rozwój badań naukowych i wysoki poziom nauczania” tak podsumowuje ten okres: Od początku pełnionej przeze mnie funkcji rektora odwołuję się przede wszystkim do misji Uniwersytetu Warszawskiego, jako instytucji publicznej, której fundamentem i istotą działania jest jedność nauki i nauczania. Najwyższy poziom kompetencji nauczycieli akademickich, gwarantujący wysoki poziom badań naukowych i prezentacja ich wyników na każdym poziomie kształcenia studentów i doktorantów, a także różnorodność, atrakcyjność i otwartość nauczania, to decydujące atrybuty Uniwersytetu Warszawskiego.

Moim priorytetem jest przede wszystkim rozwój badań naukowych oraz wysoki poziom nauczania. Ważnym celem jest także intensyfikacja współpracy międzynarodowej, tworzenie konsorcjów naukowych i edukacyjnych, granty i grupy badawcze oraz pogłębienie współpracy z polskim środowiskiem akademickim i biznesowym. Efektem tych działań jest uzyskanie przez Uniwersytet Warszawski w ostatniej ewaluacji dyscyplin naukowych najwyższej kategorii, dobre miejsce w rankingach międzynarodowych i międzynarodowa akredytacja wielu dyscyplin naukowych. To zaś wpływa na z pozoru prozaiczną, aczkolwiek fundamentalnie istotną kwestię poziomu finansowania uczelni w aspekcie prowadzenia dydaktyki, utrzymania i rozwoju potencjału badawczego oraz sfery materialnej uniwersytetu, jego pracowników, studentów i doktorantów – podkreśla prof. Alojzy Nowak.

Prof. Alojzy Nowak do swoich największych osiągnięć zalicza spełnienie jednego z jego marzeń jako rektora Uniwersytetu Warszawskiego jakim był „powrót – po ok. 70 latach - wydziału lekarskiego w struktury uczelni. Ideę tę, przy silnym wsparciu senatu i społeczności akademickiej UW, udaje się urzeczywistnić. (…) Wydział Lekarski rozpocznie nabór na studia w tym roku akademickim. Wziąwszy pod uwagę kadrową sytuację polskiej służby zdrowia, utworzenie wydziału lekarskiego jest nie tylko ogromną wartością dodaną dla UW, ale także jest to dzieło Uniwersytetu Warszawskiego dla całego społeczeństwa.”

Dziennikarz „Rzeczpospolitej” twierdzi, że „pojawiły się zarzuty, że flirtuje pan z władzą «kosztem dobra i niezależności uczelni». To anonimowe słowa niektórych wykładowców UW. Co pan na to?

Czy flirtem z władzą można nazwać wcześniej wskazywaną przez mnie moją determinację w dążeniu do utworzenia wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Warszawskim, albo pozyskiwanie dodatkowych środków budżetowych dla rozwoju uczelni, wspierania badań naukowych i prowadzenia dydaktyki na najwyższym poziomie, rozwoju współpracy i wymiany międzynarodowej, rozwoju infrastruktury i inwestycji uniwersyteckich oraz pozyskiwanie środków na godne wynagrodzenia dla pracowników uczelni i stypendia dla doktorantów i studentów? Jeśli tak, to rzeczywiście prowadzę intensywny dialog z ministerstwami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami i fundacjami rządowymi i pozarządowymi  - odpowiada prof. Alojzy Nowak.

Nie ma dowodów, bo być ich nie może, które potwierdzałyby jakiekolwiek działania prowadzące do podważania autonomii i suwerenności uczelni, wartości tak istotnych w pierwszej kolejności dla samego środowiska akademickiego – stwierdza rektor UW.

Okres sprawowania przez prof. Alojzego Nowak funkcji rektora największej uczelni w Polsce przypadł na lata trudne i niepewne dla gospodarki. Zapytany przez „Rzeczpospolitą”: jak prezentują się finanse Uniwersytetu Warszawskiego? - rektor UW odpowiada: W obliczu potężnych kryzysów i zawirowań, także gospodarczych, finanse uniwersyteckie prezentują się dobrze. Środki na badania naukowe są zabezpieczone, dydaktyka finansowana jest w pełnym zakresie, prowadzone inwestycje regulowane są terminowo, wymiana międzynarodowa odbywa się bez zakłóceń. Oczywiście o środki finansowe, w tym pochodzące z głównego źródła finansowania uczelni czyli z budżetu państwa, należy ubiegać w sposób ciągły i aktywny. Jako rektor największej polskiej uczelni czynię to. (…) Pozyskuję tych środków dla Uniwersytetu Warszawskiego coraz więcej. Źródeł finansowania uniwersytetu poszukuję i pozyskuję również spoza środków pochodzących z budżetu państwa. Mam na myśli środki pochodzące np. z fundacji, biznesu, samorządu oraz w rezultacie tworzenia kapitału własnego.

Jednym ze strategicznych celów prof. Alojzego Nowaka przy kierowaniu Uniwersytetem jest bliższa współpraca uczelni i studentów z biznesem. „Prezentuję tu niezmiennie ten sam punkt widzenia. Jeśli bowiem chodzi o związki wyższych uczelni z biznesem, to moje dotychczasowe doświadczenie krajowe, jak i doświadczenie zagraniczne prowadzi do konkluzji, iż wyższe uczelnie w tym Uniwersytet Warszawski powinny kształcić nie tylko pracobiorców, ale również w coraz większym stopniu przyszłych przedsiębiorców, innowatorów i kreatorów rynku – ocenia prof. Nowak.

Jestem przekonany, iż w ostatecznym rozrachunku decydujące znaczenie dla sukcesu modernizacyjnego Polski będzie miało przedsiębiorcze i proinnowacyjne nastawienie firm publicznych i prywatnych, ich pracowników i konsumentów - podkreśla rektor UW.

Uczelnie nie tylko mogą, a w zakresie istniejących uwarunkowań prawnych, powinny nawet pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na intensyfikację badań i praktycznych rozwiązań, prowadzących w efekcie do wzrostu przedsiębiorczości i innowacyjności polskich firm i polskiej gospodarki. Uniwersytet Warszawski jest instytucją otwartą na pozyskiwanie dalszych środków potrzebnych do ciągłego rozwoju. Więc korzystamy z sukcesem z różnych form współpracy z szeroko rozumianym biznesem. W czasie sprawowania funkcji podpisałem umowy z championami polskiej gospodarki, zainteresowanymi współpracą w zakresie finansowania badań i dydaktyki oraz praktyk studenckich - dodaje rozmówca „Rzeczpospolitej”.

»» Wywiady i publikacje prof. Alojzego Nowaka dla „Gazety Bankowej” czytaj i ogladaj tutaj:

E-Państwo jako ważny składnik polskiej transformacji

Czy finansów musimy uczyć się na błędach? (Wideo)

W roku 2024 roku kończy się kadencja obecnego rektora UW. Rozważa pan kandydowanie na kolejną? - pyta dziennikarz „Rzeczpospolitej”.

Pozostało jeszcze ponad półtora roku pracy jako rektora w tej kadencji i skupiam się przede wszystkim na wykonywaniu powierzonych mi zadań. Ich realizacja to oczywiście rezultat także pracy zespołowej i zaangażowania całego środowiska akademickiego. Z mojej perspektywy dotychczas układa się ona bardzo dobrze z pożytkiem dla realizacji misji Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja o kandydowaniu na drugą kadencję jest kwestią przyszłości - stwierdza prof. Alojzy Nowak.

»» Pełny tekst wywiadu prof. Alojzego Nowaka dla dziennika „Rzeczpospolita” czytaj tutaj:

Prof. Alojzy Nowak: Priorytet to rozwój badań naukowych i wysoki poziom nauczania

Oprac. sek

Powiązane tematy