Informacje

KNF obniżyła kary pieniężne dla PZU, Warty i MNI i utrzymała karę dla Petrolinvestu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 maja 2017, 16:39

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła decyzję o nałożeniu na Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta i MNI kar pieniężnych i nałożyła kary pieniężne w nowym, niższym wymiarze, podał urząd.

Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 4 listopada 2014 r. nakładającą na Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. karę pieniężną w wysokości 150 tys. zł oraz nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 140 tys. zł za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Ustalając wysokość kary pieniężnej w niższym wymiarze w stosunku do sankcji nałożonej na PZU w uchylonej decyzji organ nadzoru miał na względzie okoliczność, że w związku z ponowną oceną zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego dokonano zmian w zakresie ustaleń faktycznych dotyczących postępowań likwidacyjnych w sprawach czterech poszkodowanych - czytamy dalej.

Komisja podała również, że jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 14 marca 2017 r. nakładającą na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. karę pieniężną w wysokości 600 tys. zł oraz nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 590 tys. zł za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

Komisja tłumaczy obniżenie kary dla Warty tym, że w toku postępowania dokonano zmian w zakresie ustaleń faktycznych dotyczących postępowań likwidacyjnych w sprawach trzech poszkodowanych.

Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 19 stycznia 2016 r., nakładającą na spółkę MNI S.A. karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł [...] i nałożyła na spółkę MNI S.A. karę pieniężną w wysokości 80 tys. zł wobec stwierdzenia, iż spółka ta nienależycie wykonała obowiązki określone w punktach 1 i 2 powyżej oraz umorzenia postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o ofercie w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy zmieniającej na stronę kary administracyjnej w związku z naruszeniem […] rozporządzenia w związku z przekazaniem skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku niezawierającego informacji o postępowaniu dotyczącym zasądzenia od spółki TP S.A. zapłaty kwoty 32 331 000 zł, stanowiącej co najmniej 10 proc. kapitałów własnych spółki, wszczętym przez spółkę zależną MNI S.A. - spółkę DR S.A. - w dniu 17 grudnia 2010 r. - czytamy dalej.

Nieprawidłowości stwierdzone przez Komisję w przedmiotowej sprawie dotyczyły m.in. nieprzekazania w terminie komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportów bieżących o wszczęciu przed właściwymi sądami dwóch postępowań cywilnych o zapłatę kwot przekraczających 10 proc. kapitałów własnych spółki, w których spółka zależna spółki, spółka DR S.A., była w sprawie o zapłatę 32 331 000 zł powodem, a w sprawie o zapłatę 36 741 752 zł pozwanym.

Spółka naruszyła prawo poprzez dwukrotne przekazanie po terminie raportu bieżącego określonego w § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w związku z § 100 ust. 1 rozporządzenia, podkreśliła KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała w mocy decyzję w sprawie nałożenia 800 tys. zł kary pieniężnej na Petrolinvest oraz bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała Komisja.

Bezterminowe wykluczenie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi po upływie 30 dni od dnia doręczenia spółce decyzji z dnia 26 maja 2017 r., a więc w terminie 30 dni od dnia kiedy decyzja z dnia 19 lipca 2016 r. stanie się ostateczna - czytamy w komunikacie.

W lipcu 2016 r. KNF podjęła decyzję o wykluczeniu bezterminowym akcji Petrolinvestu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na GPW i nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł wobec stwierdzenia naruszeń polegających na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych. Petrolinvest odwołał się od tej decyzji.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2007 r.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze